SAL7873, Act: V°41.2-V°42.1 (45 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°41.2-V°42.1  
Act
Date: 1596-08-05

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Allen (et)c(etera) dat jouffrouwe margriete/
vander lijnden wed(uw)[e] wijlen h(eer) ende/
m(eeste)r willems bocxhoren raedt ordinaris/
als hij leeffde ons g(enedichs) h(eer) des conincx/
in brabant voer haer tocht ende/
jouffr(ouw)[e] anne boxhoren dochter der/
v(oer)s(creven) jouffr(ouw)[e] margriete oudt xxxii jaeren/
voer d erfflijckheijt van(den) naebescreven/
erffrenten in p(rese)ntia hebben geconstitueert/
specialijck en(de) onwederoepel(ijck) m(eeste)ren jannen
//
schellekens om in haeren naeme ende van/
haeren wegen te compareren voer meijer/
ende schepenen van loven(en) en(de) aldaer/
te goeden ende te erffven meesteren/
peeteren vekemans den ouden secret(aris)/
deser stadt oft andere die hij ten/
tijde van(der) goedinghe noemen en(de) v(er)claeren/
zal in vier parceelen van v(er)leghen/
erffven d(aer)aff die drije zijn gelegen/
inde hoelstraete en(de) het vierde wesende/
d erffve van(den) kaetspele in d eijckenstraete/
bijde v(oer)s(creven) constituan(te) onlancx geevinceert/
en(de) uuijtgedaecht ter saecken van alsulcke/
rente van xxix croon(en) daermen jaerl(ijx)/
voer betaelt xxxiiii r(ins)g(uldens) xvi st(uijvers) als zij met/
schepen(en) brieven van loven in date/
xxviii no(vem)[bris] anno xv[c] xvi opde v(oer)s(creven) goeden/
bij erffuijtgeven gereserveert hebben gehadt/
ende noch van twee mudden roghs/
daermen jaerl(ijx) voer bet(aelt) vijff rinsg(ulden)/
maecken(de) ts(amen) xxxix rinsg(ulden) xvi st(uijvers) als/
zij opt huijs genoempt het gulden hoeft/
metten appendentien en(de) dependentien/
jaerl(ijx) ende erffel(ijx) trecken(de) zijn op/
welcke erffven plagen drije huijsen/
te staen die nu dese voerleden troebelen
//
zijn affgebroken en(de) geruineert wesen(de)/
appenditien van(den) v(oer)s(creven) gulden hooffde en(de)/
indifferente(lijck) al v(er)pandt voerde v(oer)s(creven) twee/
erffrenten behalven dat des(elv)[e] heure/
erffrenten opde v(oer)s(creven) goeden zullen zijn/
en(de) blijven beset gel(ijck) die selve waeren/
voer date van(den) v(oer)s(creven) evictie en(de) zonder/
hen hiermede eenichssints te p(re)luditieren/
in gerichticheijt van(den) v(oer)s(creven) heure erffrenten/
ende dat met alle solemniteijten van rechte/
d(aer)toe gerequireert ende generalijck en(de)/
special(ijck) (et)c(etera) prommitt(ens) irrevocabiliter/
rat(um) Coram duffle hoegaerts augusti/
v[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator