SAL7873, Act: V°45.2-V°46.1 (51 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°45.2-V°46.1  
Act
Date: 1596-08-09

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item in jegenwoerdicheijt der schepenen/
van loven naerbescreven gestaen magdaleene/
hollants wed(uw)[e] wijlen peeters de scepere/
woonen(de) te loven cum tutore heeft opgedragen/
met behoirl(ijcke) v(er)thijden(issen) alzulcke zesse carol(us)/
gul(dens) te xx st(uijvers) t stuck erffel(ijck) rente te/
quijten(e) den pen(ninghe) xviii[e] jaer(lijcx) v(er)schijnen(de) den/
lesten meerte als die v(oer)s(creven) opdragersse/
haer gereserveert heeft ghehadt met/
schepen(en) brieven van loven(e) in date des
//
xvii[en] feb(ruarii) libro xv[c] lxxxvii inde middel/
scrijffcamere des(er) stadt aen en(de) op twee/
huijs(en) metten hove en(de) alle andere heure/
toebehoirten en(de) voirts op alle heure/
voerdere recht actie en(de) gerichticheijt/
haer competeren(de) in en(de) aen zekeren ganck/
strecken(de) van aende straete tot lancx/
d erve der weduwen en(de) erffgen(amen) wijlen/
adriaens everarts tot opde pale liggen(de)/
op d eijnde van(den) v(oer)s(creven) hoff gestaen en(de) gelegen/
aldaer te loven inde dorpstraete tusschen/
de goeden merttens bruelmans ter eenre/
en(de) die goeden der v(oer)s(creven) wed(uw)[e] en(de) erffgen(amen)/
wijlen adriaens everaerts ter andere/
zijden exp(ositis) imp(ositi) sunt jan carels zone/
jans soo tot behoeff van hem zelven als/
oijck inden naem en(de) tot behoeff van/
heijlken cueckebosch zijne tegenwoerdige/
huijsvrouwe voer deen hellicht ende/
maijken van cueckenbosch suster der s(elv)[er]/
heijlken voer dander hel(licht) der voerscreven/
opgedragen rente p(er) mo(nitionem) et satis die/
v(oer)s(creven) opdragersse oblig(ando) et submitt(endo)/
et waras voer een(en) goede deugdel(ijcke)/
rente nijet belast v(er)cocht noch aen/
ieman(de) v(er)obligeert prout Cederen(de)/
en(de) overgeven(de) den v(oer)s(creven) jan(ne) carels zijn(e)
//
huijsv(rouw)[e] en(de) marie van cueckenbosch heure/
suster die v(oer)s(creven) originale constitutie brieven/
der(selve)[r] renten met allen en(de) een(en) iege(lijcken)/
conditien en(de) geleuften d(aer)inne begrepen/
eodem iure Coram borcht roeloffs augusti/
ix[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator