SAL7873, Act: V°8.2-R°9.1 (11 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°8.2-R°9.1  
Act
Date: 1596-07-05

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Item die voers(creven) respective partijen/
in p(rese)ntia (etcetera) hebben v(er)cleert den/
rechtveerdigen coop van(den) voers(creven) goeden/
te bedraghen ter sommen van drije/
hondert gul(dens) te twintich stuijvers tstuck/
eens, los gelts en(de) voirts tusschen henlieden/
merckel(ijck) ondersproecken ende/
geconditionneert te zijne soo verre/
die voers(creven) opdraeghe(lijck) binnen drije/
naestcommende jaeren den voergen(oemde)/
ghehijssed(en) coope(lijck) restitueert die v(oer)s(creven)/
somme van drije hondert rinsguld(ens)/
dat hij opdraegere indijen gevalle/
de v(oer)s(creven) goeden wederom zal moghen
//
te hemwaerts nemen ende aenveerden/
en(de) zullen zij opdrage(lijck) oock dijen volgen(de)/
alsdan gehouden zijn daeraff affstandt/
te doene tot behoeff des voers(creven) hoeveneers,/
behoudel(ijck) dat zij coopers in recompens/
van dijen aleenl(ijck) zullen hebben ende/
ghenijeten, de proffijten van(den) zelve/
goeden binnen de voers(creven) drije jaeren/
daeraff te commen, Coram eisdem (etcetera)
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-02-19 by The Administrator