SAL7873, Act: V°9.3-R°10.1 (13 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°9.3-R°10.1  
Act

Transcription

2019-04-28 by Dieter Cammaerts
Item in p(rese)ntia vill(icus) (etcetera) gestaen goirt/
molemans zone wijlen goirts en(de) van/
wijlen lijsbeth hoix gehuijsschen als/
zij leeffden hen in des(er) sterck en(de)/
principael maecken(de) voer coenraerdt pots/
als man en(de) momboir van marie molemans
//
zijn(e) sustere per mo(nitionem) heeft opgedraeghen/
met behoirlijcker verthijdenissen drije dach(mael)/
beempts gelegen onder de prochie van/
bierbeke tusschen m(eeste)r maximiliaen/
dauchij in deen zijde quinten v(er)laenen/
ter andere en(de) de gemeijn straete/
genoempt de breede straete ter/
derder ende d erffgenaemen wijlen/
gooris hoix ter vierder zijden hen/
opdraegen(de) v(er)storven midts der afflijvicheijt/
der v(oer)s(creven) wijlen lijsbeth hoix zijn(e) moedere/
der welcker t v(oer)s(creven) stuck bempts v(er)storven/
en(de) aengecommen was bijde doot ende/
afflijvicheijt wijlen gooris hoix haers/
broeders exp(osito) imp(ositus) peeter van/
meerbeke sone wijlen peeters zoo/
tot behoeff van hen selven als oock/
inden naem(e) en(de) tot behoeff van anna/
swijns zijne tegenwoirdige huijsvrouwe/
per mo(nitionem) iure et satis die voers(creven)/
opdraege(r) hen sterck maeckende als/
principael voirden voers(creven) zijnen/
swaeghere ende sustere obligan(do)/
et submitten(do) et waras op vier/
rins gul(den) erffel(ijck) aen m(eeste)r coenraerdt silvius/
licen(ciaet) ind(en) rechten en(de) not(ari)s des(er) universiteijt van/
loven tanq(uam) prout Cor(am) beringen liebrechts julii vi[a]/
1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator