SAL7873, Act: V°96.1-V°98.1 (96 of 107)
Search Act
previous | next
Act V°96.1-V°98.1  
Act
Date: 1596-09-27

Transcription

2021-02-02 by Jan Boncquet
Alzoo m(eeste)r laureijs van boesem als/
meijer en(de) procur(eur), en(de) tot hem (meeste)r/
geeraert cornu als rentm(eeste)r van h(eer) en(de)/
m(eeste)r laureijs van maelcote, deken en(de)/
canoninck van onser liever vrouwen/
kercke binnen der stadt van dornick/
en(de) vicaris generael van(den) bisdomme van/
dornicke, den stoel tegenwoerdel(ijck) vacen(t)/
hadde behoirl(ijck) voer en(de) inden naem/
desselffs h(ere) laureijs nae deser stad/
recht gedaecht en(de) geclaecht, op twee/
wel gelegen huijsen gestaen alhier te/
loven inde borchstraete tusschen/
thuijs genoempt de roije poorte ter/
eenre, en(de) den alboom ter andere zijde/
strecken(de) achterwaerts tot op die dijle/
competeren(de) jannen oft anthoen minne/
en(de) dat om te commen tot betaelinghe/
van veerthien r(ins)g(ulden) erffel(ijck) verschene(n)/
van diversche jaeren oft zoo vele als/
recht v(er)mach, hebben(de) voer d'ierste/
ten gronde gedaecht opden ii[en] august(i)/
a(nn)[o] xv[c] lxxxvi met goerts luenis/
schepen(en), en(de) want die v(oer)s(creven) jan oft ant(hoen)/
minne was absent, en(de) de v(oer)s(creven) claeger/
ignorant van(de) plaetse van hender reside(ntie)/
/ zoo is de zelve en(de) alle andere eenich/
recht oft actie pretenderen(de) totte v(oer)s(creven)/
huijsen bij openbaere edicte gedaecht/
en(de) opden xvi[en] augusti d(aer)naer gewacht/
met impens, goerts, schepen(en) ende/
daernaer gedaeght voer de tweede/
reijse opden xvii[en] augusti met duffle,/
luenis schepen(en), zoo dat behoirde en(de)/
d(aer)nae behoirl(ijck) gewacht opden lesten/
augusti met luenis, goerts, schepen(en)/
en(de) gedaecht voerde derde reijse met/
lathen impens, Item gewacht/
voer de derde reijse xv septembris/
zoo dat behoirde met luenis, goerts,/
ende gedaecht voer de vierde reijse/
den xvi[en] septembris met duffle/
luenis, en(de) gewacht voer de leste/
reijse van gratien met luenis,/
goerts, schepen(en), Ende want/
binnen de voers(creven) vier daghen van/
daegementen en(de) wachten nijemant/
en is gecompareert t'zij in p(er)soone/
oft bij procureur recht oft actie/
totte v(oer)s(creven) huijsen pretenderen(de), oft de/
v(oer)s(creven) boesem inden naem en(de) tot behoeff/
als voer hantvullinghe, betaelinghe,/
oft pant gepresenteert oft geboden/
/ hebben(de) noch oijck teghen de voerscreven/
proceduere hem geopponeert Bij/
reden(en) van(de) welcke is bij en(de) va(n) weghe/
des v(oer)s(creven) m(eeste)r geeraerdts cornu/
als rentm(eeste)r van(de) v(oer)s(creven) laureijs van/
maelcote, naer v(er)moghen van(de) v(oer)s(creven) previlegie(n)/
als voer deser stadt v(er)leent, ende/
naer maniere van doene voirts/
geprocedeert geweest tot openbaere/
v(er)coopinghe van(den) v(oer)s(creven) huijsen, en(de) des(selv)[e]/
naer behoirl(ijcke) proclamatien affixie/
van billetten en(de) vier distincte/
zitdaeghen op hooghen en(de) metten uuytgaen(e)/
van(de) berrender keerssen v(er)cocht ende/
gebleven andries de smet steenhouder/
als leste v(er)dierder d(aer)aff geweest/
zijn(de), om en(de) voer de somme van/
xxxi rinsg(ulden) eens, los gelts van/
allen ongelt volgen(de) de conditie/
d(aer)aff zijn(de), en(de) voerts opden last/
van jaerl(ijcks) en(de) erffel(ijck) [te dragen en(de)] te betaelen/
aen(de) v(oer)s(creven) h(eer) laureijs de v(oer)s(creven) veerthien/
rinsg(ulden) Ende daerenboven noch een(en)/
anderen chijs xl schell(ingen) paijements/
aen(de) rentm(eeste)r ons gena(dichs) heeren des/
conincx Ende om voirts te procederen/
totte interpositie van(de) decrete zijn(de)/
/ d(aer)toe voirts geroepen allen de ghene/
die eenich recht totte v(oer)s(creven) huijsen/
zouden willen pretenderen ofte behoirl(ijck)/
hantvullinghe tot behoeff van(de) voers(creven)/
h(eer) laureys doen, dat zij tzelve alnoch/
souden comen doen, maer want daer/
nijemant en is gecompareert om/
zulcx te doen is alzoo teghen [allen] deselve/
v(er)socht en(de) v(er)leent deffault en(de) voer/
tproffijt van dijen is bij vonnisse der/
v(oer)s(creven) h(eer) schepen(en) bij voergaen(de) manisse/
des meijers gewesen, en(de) v(er)cleert dat/
de v(oer)s(creven) gesommeerde, en(de) alle andere/
die eenich recht oft actie nu oft/
in toecommen(de) tijden, aen oft totte/
v(oer)s(creven) huijsen zouden willen oft moghen/
pretenderen d(aer)aff te zijn en(de) blijven/
v(er)steken en(de) affwijsen bij desen, Ende/
is dijen volgen(de) de v(oer)s(creven) andries de/
smet, als leste v(er)dierder ende/
cooper, inde zelve huijsen zoo tot/
behoeff van hem als van [vacat]/
[vacat] zijne huijsvr(ouw)[e] bijden/
meijer van loven d(aer)over staende/
van heerheijden weghen, van weghen/
des hertoghen van brabant bij voergaen(de)/
manisse en(de) wijsdomme der v(oer)s(creven) schepen(en)/
/ behoirl(ijck) gegoijt en(de) geerft met allen/
solemniteijten van recht d(aer)toe/
gerequireert en(de) dat opde conditien/
lasten en(de) voerweerden hiervoer/
gespecificeert, salvo dat die v(oer)s(creven)/
andries de smet, de v(oer)s(creven) rente van/
xiiii rinsg(ulden) erffel(ijck) zal mogen quijten/
in vier reijsen maer nijet min dan/
drije rinsg(ulden) thien stuijvers erffel(ijck)/
smaels, teghen den pen(ninc) achthiene/
munte inde oude constitutie brieven/
v(er)melt voerts uuijtten v(oer)s(creven) huijse/
drag(en) en(de) betaelen Cor(am) angelis/
borcht, hoegaerden, broecke, liedekercke/
impens luenis goerts, oude en(de) nieuwe/
schepen(en) sept(embris) xxvii 1596
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator