SAL7977, Act: R°176.1-V°177.1 (90 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°176.1-V°177.1  
Act
Date: 1727-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-26 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] Allen degene die dese teghenwoordighe/
letteren sullen sien ofte hooren lesen, saluijt,/
wij jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van/
roost et(ce)t(er)a, heer ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schouten, s(ieu)[r] joannes van arenbergh ende/
s(ieu)[r] cornelis berghes schepenen der stadt/
loven doen condt ende te weten dat al-/
soo wijlen jan tritsmans beneffens sijne/
mede erffgenaemen wijlen gooris tritsmans/
met schepene brieven deser stadt de dathe 27[en]/
februarii 1670 in 2[da] camera verbonden ende/
verobligeert staen aen wijlen jan de hennin/
cum suis in eene erffelijcke renthe van vijffven-/
twintigh guldens sjaers, ende alsoo s(ieu)[r] gaspar/
colibrant als representerende de voors(chreve) rent-/
heffers egeene betaelinghe van de voorschreve/
renthe en conde becomen, soo hadde hij ons/
versocht hem verleent te worden behoorelijc-/
ke provisie van mainmise in desen dienende/
sonder eenighe innovatie aen de anterieure/
affectatie, dewelcke aen hem oock opden sesthien-/
sten julii 1727 in hac camera sijn verleent ende/
geaccordeert geweest, op allen ende iegewelcke/
goederen van de representanten der selve rent-/
gelders, addresserende aen den eersten bode hier/
toe te aensoecken, uijt crachte van welcke brie-/
ven den bode petrus colibrant hem opden/
18[en] julii 1727 heeft getransporteert binnen/
den dorpe van cumptich ende aldaer ten be-/
hoeve des voors(chreve) impetrant in sijne als in ons/
genaedighs heere ende deser stadts handen geno-/
men seeckere plecke bempts groodt vijff dach-/
maelen genoempt schamphaenkens geleghen/
tot hoxem [onder cumptich] voors(chreve) regenoten die straete ter/
i[re], die vloetgrachte ter ii[re], steven van/
nijen ter iii[re] ende d'erffgenaemen van de/
put ter iiii[re] zeijden sonder eenighe innova-/
tie aen de anterieure affectatie mede den
//
officier van de plaetse gegeven sijnen behoo-/
relijcken wijn, ende dat om te comen tot/
voldoeninghe der voors(chreve) rente van vijffven-/
twintigh guldens sjaers verschenen voor/
diversche jaeren, d'welck gedaen sijnde heeft/
den voors(chreve) bode colibrants ten selven daghe/
bij condtbrieve deser stadt gedaeght de wed(uw)e/
wijlen hendrick tritsmans, mitsgaeders [op den 12[en] augusti 1727] an-/
toon smedts als in hauwelijck hebbende joan-/
na nijs wed(uw)e wijlen hendrick tritsmans, als/
oock jan van dael ende anna tritsmans ge-/
huijsschen soo in eijghen naem als oock in qua-/
liteijt van naeste bloedtverwanden van de ach-/
ter gelaetene kinderen van wijlen den voors(chreve) hen-/
drick tritsmans ende joanna nijs, allen inne-/
gesetene van hoxem, respective t'eenen seecke-/
ren gelegenen daghe voor die heeren schepenen/
deser stadt loven in 2[da] camera om de voor-/
schreve brieven van mainmise te comen sien/
decreteren ende verclaeren executoriael, alles/
uijtwijsens desselffs relaes staende in pede der/
voors(chreve) brieven van mainmise, ende mits non/
comparitie, oppositie ofte voldoeninghe/
der voors(chreve) becondighde, nijetteghenstaende/
de inthimatie in de voors(chreve) condtbrieven gein-/
sereert, soo sijn de selve brieven van mainmise/
opden 25[en] october 1727 in 2[da] gedecreteert/
ende verclaert executoriael, uijt crachte van/
welcken decrete heeft den voors(chreve) rentheffer/
de voors(chreve) plecke bempts doen stellen ter vente/
bij behoorelijcke affixie van billjetten op de/
kerckdore van den dorpe van cumptich ende/
op de herberghe aldaer bewoont bij jan van/
den berghe door den voors(chreve) bode colibrants/
inhoudende de voors(chreve) billjetten specificatie/
van den voors(chreve) pandt, dagh ende ure waer/
ende wanneer men de sitdaeghen houden/
soude, vervolghens soo sijn over de voorschreve/
plecke bempts gehouden twee sitdaghen respective
//
opden 29[en] octobris ende 12[en] novem-/
bris van desen jaere 1727 op welcken lesten/
sitdagh de voorschreve plecke bempts/
is vercocht ende metten uijtganck van de/
brandende keersse gebleven als hooghsten/
ende lesten verdierder aen den bode petrus/
colibrant voor de somme van hondert ne-/
ghen guldens permissie wisselgeldt, alles/
achtervolghens de conditien daer over ge-/
houden door den officiael joannes francis-/
cus everaerts alhier in originali gesien/
ende gebleecken, hebbende den voors(chreve) bode/
colibrant alsoo den palmslagh becomen,/
d'welck alsoo gedaen sijnde soo heeft den/
voors(chreve) bode bij condtbrieven deser stadt/
gedaeght de voorgenoempde respective/
geexecuteerde, mitsgaeders anna tritsmans/
wed(uw)e wijlen n. peijssens [preuveneers] ende jan tritsmans/
respective kinderen hendricx ende van de/
voornoempde joanna nijs om t'eenen/
seeckeren geleghen daghe te compareren/
voor die heeren meijer ende schepenen deser/
stadt in ordine om aldaer het decreet over/
het vercoop van de voors(chreve) plecke bempts/
te comen sien ende hooren interponeren, ende/
den voors(chreve) cooper in de selve plecke bempts te/
comen sien goeden, vestighen ende erffven/
ofte anderssints daerteghens te comen seg-/
ghen ofte doen als ten raede met inthimatie/
et(ce)t(er)[a] soo verre sij als dan nijet en compa-/
reerden dat hunder absentie niettegenstaen-/
de tot de interpositie van den voors(chreve) decrete/
als dan voorts soude worden geprocedeert/
naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons/
schepenen voors(chreve) allen die stucken ende beschee-/
den met allen t'gene des daer van dependeert/
int' langhe wel ende reijpelijck oversien ende
//
geexamineert hebbende, ende voorts dat de voors(chreve)/
geexecuteerde ende becondighde soo in eijghen/
naeme als in qualiteijt als boven ter paijen van/
desen stadthuijse noch eens gedaeght ende affgeroepen/
sijnde, mitsgaeders alle andere eenigh recht oft actie/
hebbende tot de voors(chreve) plecke bempts niet en sijn/
gecompareert ofte iemandt anders in hunnen/
naeme, ende alsoo voorts procederende totte interpo-/
sitie van den voors(chreve) decrete, hebben wij schepenen/
voors(chreve) ter manisse des heere meijers daer over staende/
van weghens sijne cijserlijcke ende conincklijcke ma-/
jesteijt als hertogh van brabant bij onsen wijsdomme/
geauthoriseert ende authoriseren mits desen allen die/
voors(chreve) besoignien, proclamatien ende sitdaeghen, ende/
voorts allen t'gene uijt crachte van den voors(chreve) de-/
crete in desen gedaen ende gebesoigneert is geweest/
ende voorts teghens de voors(chreve) becondighde e(nde) geexe-/
cuteerde soo in eijgen naem als in qualiteijt als boven/
deffaut ende contumatie gevende ende voort prouffijt/
van dijen hun van alsulcke recht, actie ende pretentien/
als hun eenighsints soude competeren, t'sij nu ofte naer-/
maels, versteeckende, hebben wij de voors(chreve) plecke bempts/
hier voorens in sijne regenoten naeder gespecificeert/
ende gedesigneert, aengewesen ende aenwijsen mits/
desen aen s(ieu)[r] gaspar colibrant raedt ende oudt schepenen/
deser stadt ende joff(rouw)e joanna maria van rottum gehuijs-/
schen als genomineerde weghens den voor genoempden/
bode petrus colibrant soo hij alhier present is verclaerende/
om de selve plecke bempts groodt vijff dachmaelen te/
houden, besitten ende gebruijcken gelijck hunne an-/
dere eijghene ende propere goederen, ende is dijen-/
volghens ter manisse des voors(chreve) heere meijers ende/
wijsdomme van de voors(chreve) heeren schepenen behoo-/
relijck gegoijet ende geerft met alle solemniteijten/
van rechten daertoe gerequireert den voornoempde/
s(ieu)[r] gaspar colibrant ende joff(rouw)e joanna maria van/
rottum gehuijsschen, hunne erffven ende naercomelin-/
ghen ofte degene huns actie hebbende alles naer/
dijen den heere meijer van sijn recht van naerder-/
schap hadde gerenuntieert actum hac 12 decembris/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer