SAL7977, Act: R°178.1-V°178.1 (91 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°178.1-V°178.1  
Act
Date: 1727-12-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-25 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den procureur rumoldus/
davidts den welcken heeft ver-/
claert, hem te stellen borge/
ende cautionaris als principael/
voor allen het ghene den eerw(eerdige)/
heere petrus ambrosius mariott/
prister et(ce)t(er)[a] sal comen te execu-/
teren tot laste van cornelis/
vander straeten ende jan somers/
uijt crachte van sekere acte/
van tauxaet de date 22 (octo)ber 1727/
onderteeckent p. van(den) broeck/
monterende de selve acte van/
ter somme van drije hondert vijffen-/
t'negentigh guldens twelff stuij-/
vers drije oorden salvo cortinge/
van betaelinge daer op gedaen,/
met gelofte in cas den vonnisse/
van(de) 9[en] april 1727 mits die beij-/
geleghde reformatie in den souve(rijnen)/
raede van brabant wirde/
geretracteert [altijt daer voor te sullen innestaen] salvo sijn garrandt/
tot laste van(de) voors(chreve) eerw(eerdige)/
heere mariott alles onder obli-/
gatie submissie ende renuntiatie/
in forma, den procur(eur) janssens
//
hier toe gedaeght door den dienaer/
laurijs janssens ut hic retulit coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost et(ce)t(er)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelis de/
berseds hac secunda (decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer