SAL7977, Act: R°192.1-V°195.1 (98 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°192.1-V°195.1  
Act
Date: 1727-12-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese tegenwoordighe/
letteren sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jo(nke)[r] albert franchois van winghe h(ee)r ende m(eeste)r/
hijacinthus jacobus schouten s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh ende s(ieu)[r] cornelis berges schepe-/
nen der stadt loven doen cont ende te weten/
dat alsoo d'heer joachim de mullers major/
van cavallerie ten dienste van sijne con(incklijcke) ma(jestij)t/
van polen ende vrouwe franchoise briers/
sijne gemaline met schepene brieffven deser/
stadt respective de date xii junii 1719 [in 3[a]] ende/
3 aprilis vanden jaere 1720 in prima camera/
verbonden ende verobligeert staen aende pro-/
viseurs ende rentm(eeste)r van het weesenhuijs/
alhier gefondeert door wijlen den heere sant-/
voort, ende aenden uuijtnemenden heere/
florentius sullivane doctor inde h(eilige) godtheijdt/
als president van het iersch collegie in/
drije verscheijde renten, d'eene van vijff-/
enseventich gul(den)s s'jaers waer van het ca-/
pittael is twelff hondert gul(den)s d'andere van/
sevenendertich gul(den)s ende thien stuijvers s'jaers/
waer van het capitael is ses hondert gul(den)s/
ende in eene derde van vijffentwintich guldens/
sjaers waer van het capitael is vier hondert/
gul(den)s allen in wisselgelt waervan sij in ge-/
breke waeren van vasticheijdt ende de voors(chreve)/
heeren rentheffers om vande voors(chreve) renten
//
ende jaerelijcksche betaelingen der selver te/
beter versekert ende voldaen te worden, ons/
versocht hebben hen verleent te worden/
behoorelijcke provisie van beleijde in desen diene(nde)/
de welcke hun oock opde voors(chreve) respectieve/
daeghen sijn verleent ende geaccordeert geweest/
ende heeft den heere meijer opde voors(chreve) respective/
daeghen geleijt die voors(chreve) impetranten tot alle/
ende igewelcke goederen beijde haeffve ende erffve/
der voors(chreve) verobligeerde ende signantelijck tot/
sekere rente van sevenhondert twintich gul(den)s/
capitaels tot laste vande heeren staeten van/
brabant int quartier van loven staende te boek/
g.h.l.2.n(ummer) 1501 onbelast ende wegens die/
geexecuteerde tot versekeringe dijer geannoteert/
ten comptoire alhier binnen loven vande/
selve heeren staeten van brabant opden achsten/
aprilis seventhien hondert twintich./
Item tot seker stuck lants groodt drije/
boinderen genoempt de mannekens haeghe/
regenoten de looij ter i[e] d'erffg(enaem)en jan cansmans/
ter ii[e] e(nde) d'erffg(enaem)en van den heere franciscus gobbel-/
giers ter iii zijden belast aen sijne ma(jestijt)s met der-/
thien, een halff halsteren roghe./
Item tot een huijs staende opde craekestraete/
regenoten den candelaer ende de selve straete/
van vooren ter andere zijden/
Item tot een huijs staende op de oude merckt/
genoemt den soeten naem reg(enote)en de herberghe/
den paus, belast aende p(aters) predicheeren met
//
eenen gulden s'jaers aende p(aters) augustijnen insge-/
lijckx met eenen gulden s'jaers ende aen sijne ma(jestij)t/
met eenen stuijver s'jaers ende aende cappellaenen/
van sinte peeters met twee gul(den)s s'jaers/
Item tot een huijs staende in sinte barbara/
straet achter den loop des werelts belast met/
acht stuijvers sjaers aen het godtshuijs van vrouw(en)-/
perck/
Item tot een huijs gestaen in rattemans poorte/
alhier regenoten jouff(rouw)[e] froidmont (etceter)[a] ende mits/
het voluntair consent der voors(chreve) verobligeerde/
int bekennen der selve renten gedraegen, soo/
sijn de selve respective de dathen als boven gede-/
creteert ende verclaert excutoriael om te/
comen tot vasticheijdt ende asseurantie van/
de te verscheijnen interesten der selve respective/
renten ende capitaelen dijer./
Ende want de gesijde renttreckers egeene betaelinge/
vande voors(chreve) renten en conden becomen soo sijn sij/
genootsaeckt geweest te doen daeghen t'eenen/
sekeren gelegenen daeghe d'heer joachim de/
muller, soo in sijnen eijgen naem als inden naem van/
vader ende momboir van sijne kinderen geprocreeert/
met wijlen de voors(chreve) vr(ouw)e franchoise briers sijne/
compaigne was als sij leeffden door den dienaer lau-/
reijs janssens bij relaes op segel aen hem gelaeten/
ut hic retulit ten eijnde om het voors(chreve) beleijde/
t'eenen sekeren gelegen daeghe voor die heeren/
schepenen deser stadt in secunda anderwerff te/
comen sien decreteren ende verclaeren executoriael/
mits die respective surranneringhen vande voors(chreve)/
decreten met inthimatie (etceter)[a] ende mits non compa-/
ritie ofte oppositie vanden voors(chreve) heere rentgelder/
ofte iemandt van sijnen t'wegen soo sijn de voors(chreve)
//
respective beleijdens opden x[e] februarii 1726/
in secunda anderwerff gedecreteert ende verclaert/
executoriael uuijt crachte van welcken decrete hebben/
de voors(chreve) heeren rentheffers ter vente doen stellen/
drije vierde paerten in allen de voor gespecificeerde/
goederen ende rente met behoorelijcke affixien van/
billetten door den belleman deser stadt soo op die/
kerckdore van sint[e] peeters opde vier huijsen gestaen/
ende gelegen binnen dese voors(chreve) stadt als op de/
herberge den hert gestaen ende gelegen inde/
thiensche straete inhoudende specifica(ti)e vande panden/
dagh ende ure, waar, ende wanneer men die sidtda-/
ghen souden houden, onder reserve vande tochte van/
het geheel ten behoeve vande vr(ouw)e moeder der voors(chreve)/
vr(ouw)e franchoise briers aende welcke het resterende/
vierde paert, soo sij heeft aengewesen in proprie-/
teijdt is competerende als geinstitueerde erffgen-/
aeme van wijlen haeren sone jo(nke)[r] dominicus josephus/
guillielmus briers volgens desselffs testamente/
gepasseert voor den not(ari)s michael parijs binnen/
brussel residerende in date xviii maii 1710, ver-/
volgens soo sijn over de voors(chreve) respective goederen/
rente, ende huijsen gehouden vijff behoorelijcke/
sidtdaghen van 14 tot 14 daeghen alswanneer/
opden xiiii maii 1726 ten tweeden sidtdaghe/
in conformiteijdt vande costuijme deser stadt/
over allen de selve int particulier de keersse/
gebrandt is geweest ende aende respective coopers/
door den dienaer laureijs janssens den palmslagh/
gegeven in conformiteijdt vande conditien daer-/
over gehouden door den officiael germ(anus) hoffmans al-/
hier in originali gesien ende gebleken ende want/
den heere geexecuteerde aende heeren schepenen deser/
stadt loven heeft versocht twee naerdere sidtdaghen/
waervan den eenen is geaccordeert in date 27 maii/
van(den) jaere 1726 ende den sidtdagh gehouden op den
//
6 junii daer naer ende den tweeden in date xiiii/
junii 1726 e(nde) den sidtdagh gehouden opden 25 ditto/
ende finaelijck uuijt crachte van permissie/
becomen inden souverijnen raede van brabant/
opden xix julii 1726 ex gratia opden 29 october/
insgelijcx vanden selven jaere 1726 gehouden den/
vijffden ende lesten sidtdagh op welcken lesten/
sidtdagh die drije vierde paerten ende deelen/
inde voors(chreve) rente van 720 gul(den)s capitaels tot/
laste van(de) heeren staeten van brabant int quartier/
van loven staende te boeck g.b.l.2.n(ummer) 1501 ver-/
kocht ende metten uuijtganck van(de) brandende keersse/
sijn gebleven als hooghsten ende lesten verdierder aen/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost om ende/
voor de somme van vierhondert drijentsestich gul(den)s/
permissien wisselgelt als genomineerden wegens jo(nke)[r] carolus/
de herckenrode heere van tendael (etcetera)/
Item sijn ten selven vijffden sidtdaghe die drije vierdepaerten/
ende deelen van seker stuck lants groodt iii boinderen/
genoempt de mannekens haeghe reg(enot)en de looij ter/
eenre d'erffg(enaem)en jan cansmans ter ii[e] e(nde) d'erffg(enaem)en van franciscus/
gobbelgiers ter iii zijden belast met derthien een halff/
halsteren roghs, verkocht, ende metten uuijtganck/
vande brandende keersse gebleven als hooghsten e(nde)/
lesten verdierder aen s(ieu)[r] emanuel haelgoet/
em ende voor de somme van 1284 gul(den)s wisselgelt/
Item sijn ten selven vijffden sidtdaghe die drije/
vierde paerten ende deelen in seker huijs gestaen/
ende gelegen opde craeckestraete achter het/
hoeckhuijs den candelaer reg(enot)en de selve straete van/
vooren verkocht ende metten uuijtganck vande/
brandende keersse als lesten e(nde) hooghsten verdierder/
gebleven aen s(ieu)[r] gaspar colibrant gewesene schepene/
e(nde) diene(nde) raedt deser stadt om ende voor de/
somme van hondert achtentsestich gul(den)s./
Item sijn ten selven vijffden sidtdaghe die drije/
vierde paerten ende deelen in seker huijs gestaen
//
ende gelegen opde oude merckt genoempt den soeten/
naem nevens de herberghe den paus verkocht ende/
metten uuijtganck vande brandende keersse gebleven/
als hooghsten e(nde) lesten verdierder aen jouff(rouw)[e] catharina/
rega jonghe bejaerde dochter om ende voor de/
somme van sesse hondert gul(den)s wisselgelt als genomineerde/
wegens den alderlaetsten heere henricus rega doctor/
primarius inde medechienen haeren broeder/
Item sijn te selven vijffden sidtdaghe die drije vierde/
paerten ende deelen in seker huijs gestaen ende ge-/
legen in sinte barbara straet achter den loop/
des werelts verkocht als leste e(nde) hooghsten/
verdierder metten uuijtganck van de brande(nde) keersse/
gebleven aen jo(nke)[r] carolus de herckenrode heere/
van tendael (etceter)a e(nde) vr(ouw)e maria isabella hugo sijne/
compaigne om e(nde) voor de somme van negen hondert/
derthien gul(den)s wisselgelt/
Item sijn ten selven vijffden sidtdaghe die drije vierde/
paerten ende deelen in seker huijs appendentien ende/
dependentien dijer gestaen ende gelegen in rattemans/
poorte verkocht metten uuijtganck van(de) brande(nde) keersse/
als lesten ende hooghsten verdierder ende gebleven aen/
aenden eerw(eerdige) heere cristianus vander haeghen/
priester ende gewesene pastoir van willebringen/
als genomineerden wegens m(eeste)r jacobus peeters om/
ende voor de somme van drije hondert seven gul(den)s wisselgelt/
alles volgens de bovenstaende conditien ende bijde/
voors(chreve) coopers geaccepteert achtervolgens de boven/
geciteerde conditien daer over gehouden bijden voornoem-/
den officiael hoffmans alhier in originali gesien ende/
gebleken waerover den dienaer laureijs janssens/
respective aende voors(chreve) coopers den palmslagh/
heeft gegeven alles nochtans onder reserve ende/
conform de selve conditien d'welck gedaen sijnde/
heeft den selven dienaer die respective coopers van/
allen de verkochte goederen ter instantie vande/
van(de) heeren executanten t'eenen sekeren
//
gelegenen daeghe gedaeght voor die heeren meijer/
ende schepenen deser stadt om hunne respective/
coopen te voldoen, ende die goedenisse te comen/
sien ende hooren interponeren mitsgaede/
rs hebben die/
heeren executanten den voors(chreve) dheer joachim de muller/
soo in eijgen naem als in qualiteijdt als boven/
bij proclamatien gedaen op den stadthuijse alhier/
opden i[e] december 1727 lestleden affgedaeght/
om te compareren voor die heeren meijer ende/
schepenen deser stadt loven in ordine om aldaer/
het decreet over de voors(chreve) verkochte goederen/
rente, ende huijsen te comen sien ende hooren/
interponeren ende de coopers ofte degene bij/
hen te nomineren inde selve goederen huijsen ende/
rente te comen sien goeden vestighen ende erffven/
ofte anderssints daer tegens te comen seggen/
ofte doen als ten raede met inthima(tie). Soo verre/
dat hij alsdan nijet comparerende sijnder absentie/
nijettegenstaende, totte interpositie van(de) voors(chreve) decrete/
alsdan voorts soude worden geprocedeert naer behooren/
doen alsoo te weten dat bij ons schepenen voors(chreve) allen/
de stucken ende bescheeden met allen tgene des daer/
van dependeert int lange wel e(nde) rijpelijck oversien/
ende geexamineert hebbende, ende voorts geconsidereert/
dat den voors(chreve) geexecuteerden in sijne voors(chreve) qualitijdt/
ter paijen van dese stadtshuijse noch eens gedaeght/
e(nde) affgedaeght sijnde, mitsg(aede)rs alle andere eenich/
recht oft actie hebbende totte voors(chreve) verkochte/
goederen ende rente, nijet en sijn gecompareert/
ofte iemandt anders in hennen naeme ende alsoo/
voorts procederende totte interpositie van(de) voors(chreve)/
decrete hebben wij schepenen voors(chreve) ter manisse/
des heere meijers daer over staende van we-/
gens sijne kijs(erlijcke) e(nde) con(incklijcke) ma(jestij)[t] als hertoghe van/
brabant bij onsen wijsdomme geauthoriseert/
ende authoriseren mits desen allen de voors(chreve)/
besoignien proclamatien ende sidtdaeghen/
ende voorts allen hetgene uuijt crachte vander/
voors(chreve) decrete is gedaen, ende gebesoigneert/
geweest, ende voorts tegens den voors(chreve) ghedaeghde
//
ende geexecuteerde in sijne voors(chreve) qualiteijdt deffault/
ende contumacie gevende ende voor het prouffijt/
van dijen hem van alsulcken recht actie e(nde) pretensien/
als hem inden naeme van(de) voors(chreve) sijne qualiteijdt tot/
voors(chreve) respective goederen, rente, ende huijsen eenichsints/
souden mogen competeren nu oft naermaels soude/
connen heijsschen ofte pretenderen daer van versteke(nde)/
hebben wij die respective drije vierde paerten ende deelen/
inde voorgenoemde rente ende andere goederen hier boven/
gespecificeert aengewesen [e(nde)] aenwijsen mits desen aende voornoemde/
respective coopers om de selve rente huijsen e(nde) goet ieder pro rate/
van sijnden incoop te houden besitten ende gebruijcken gelijck hunne [andere] eijgene/
en(de) propre goederen e(nde) is dijenvolgens ter manisse des voors(chreve) meijers/
ende wijsdomme van(de) voors(chreve) heeren schepenen inde drije vierde paerten der rente/
van 720 g(u)l(den)s gegoijdt ende geerft met alle solemniteijten van rechte/
daer toe gerequireert den voorgenoempden jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost (etceter)[a] gelijck oock inde drije vierde paerten van(de) drije boinderen/
lant gelegen opde locq genaemt de mannekens haeghe e(nde) emanuel/
haelgoet e(nde) jouf(frouw)e joan(na) marij papen gehuijsschen. Item inde drije vierde paerten/
van(den) huijse gestaen opde craecke straet achter het hoeckhuijs den candelaer/
s(ieu)[r] gaspar colibrant gewesene schepene e(nde) tegenwoordich diene(nde)/
raedt deser stadt e(nde) jouff(rouwe) joanna maria van rossum gehuijsschen. Item inde/
drije vierde paerten van(den) huijse gestaen e(nde) gelegen opde oude/
merckt genoempt den soeten naem nevens den huijse genoempt/
de paus, jouff(rouw)[e] catharina rega jonghe bejaerde dochter/
Item in de drije vierde paerten vanden huijse gestaen ende/
gelegen in sinte barbara straete achter den huijse/
den loop des werelts jo(nke)[r] carolus de herckenrode/
heere van tendael (etceter)[a] ende vr(rouw)e maria isabella/
hugo sijne compaigne mitsgaeders inde drije vier-/
de paerten vanden huijse gestaen e(nde) gelegen inde/
rattemans poorte den eerw(eerdige) heere cristianus/
vander haeghen priester ende gewesene pastoir/
van willebringhen henne respective erffge-/
naemen ende naercomelingen ofte hens actie/
hebbende, alles naer dijen den heere meijer/
van sijn recht van naderschap hadde gerenun-/
tieert ende achtervolgens de voorschreven condi-/
tien actum decima septima decembris xvii[e] seven-/
entwintich
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer