SAL7977, Act: R°215.2-V°216.1 (113 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°215.2-V°216.1  
Act
Date: 1728-01-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
[Het dobb(e)l deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt van jo(nke)[r] albert fran-/
cois van winghe loco des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uijt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwerderroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreve) notariaelen con-/
tracte geinsereert, om den selven wettelijck te moghen/
vernieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonders/
dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen,/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren naer-/
volghende. Op heden desen 5 jan(ua)rii 1728 comparere(nde)
//
voor mij not(ari)o tot loven residerende, ende in de/
presentie van de getuijghen onder te noemen jan/
verswijver innegesetene van nieurode die dese door/
sijn huijsvr(ouw)e voor soo vele noodigh geloefft te doen/
onderteeckenen, den welcken mits desen bekent ontfan-/
ghen te hebben uijt handen van die eerw(eerdige) heeren distri-/
butie meesters der heeren cappellanen van s(in)[te] peeters/
binnen dese stadt loven de somme van vijfftigh guldens/
wisselgelt, dat is de schellinck tot sesse stuijvers/
ende dandere specien naeradvenant, dienende dese/
voor quittantie, waer voor den voors(chreve) comparant/
aen de voors(chreve) heeren, hier present, ende voor de voors(chreve)/
distributie acceptere(nde) geloefft te betalen eene/
jaerelijcksche rente van twee guldens, thien stuijvers/
s'jaers, soo nochtans dat hij sal gestaen met twee/
guldens vijff stuijvers s'jaers, in cas van precise/
betalingh, uijtterlijck sesse weken naer den valdagh/
cours te nemen date deser sulcx dat het eersten/
jaer sal comen te verschijnen den 5 jan(ua)rii 1729/
ende soo voorts van jaere, tot jaere tot de quij-/
tingh toe te geschieden t'eender rijse, ende met/
vollen rente los ende vrij van x xx x mindere/
ende meerdere penninghen, ende alle andere lasten/
egheen uijtgenomen, offte gereserveert, daer voor/
verobligere(nde) sijnen persoon, ende goederen present/
ende toecomende, ende naementlijck seker huijs/
hoff, boomgaert met ontrent sesse daghmalen/
lants daer aen gelegen in differente parceelen/
de mate onbegrepen onder nieurode voors(chreve) ter hoijs/
regenoten [vacat]/
waer op de voors(chreve) heeren rentheffers nogh sijn heffende/
eene capitale rente van hondert guldens wisselgelt/
volghens acte daer van sijnde in date 28 (decem)ber/
1726 gepasseert voor mij onderges(chreve) not(ari)s ende de/
goedenisse bij opdracht daer op gevolght den/
4 (novem)ber van den selven jaere 1726 onderteeckent/
p. van(den) broeck in media alhier gesien, hem
//
comparant competere(nde) uijt crachte van coop/
aengegaen voor mijer, ende schepenen van nieurode/
voors(chreve) volghens den eerw(eerdige) heere philippus van cantel-/
beeck als procuratie hebbende van den h(e)[re] van vivo/
cum suis volghens goedenisse daer van sijnde/
in date 7 febr(uarii) 1725 onderteeckent de fraiture/
alhier gesien, waranderende t'selve voor vrij, eijgen/
suijver, ende onbelast uijtgenomen de voors(chreve) rente/
ende andere chijnsen, daer voor altijt guarrant ge-/
lovende, mitsgaeders t'gene voors(chreve) is altijt voor/
goet, vast, ende van weirden te houden, onder obli-/
gatie als boven, constituere(nde) ten effecte dijer onwe-/
derroepelijck alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve)/
is te laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, offt alomme, ende aldaer/
te consenteren int' slaen van mainmise, decreet,/
ende herdecreet der voors(chreve) heeren daer over te geven/
offt t'sij in de realisatie t'sij bij opdracht, offt/
anderssints, mede in de gewillige condemnatie/
ende verclaeren executoriael deser sonder voorgae(nde)/
dagement e(nde) surranneringhe nijettegenstae(nde)/
Actum loven ten tijde voors(chreve) ter presentie van/
guilliam claes, ende peeter del tour getuijgen/
die minute deser geschreven op haeren behoorelijcken/
zegel is bij die comparanten, ende van mij not(ari)s/
onderteeckent onderstont quod attestor signatum/
r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den bovenstae(nde)/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne poincten, clausulen,/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt/
herkent, ende gereitereert obligando, submitte(ndo),/
ac renuntiando in forma, mitsgaeders bij/
manisse des voors(chreve) heere president schepene loco des/
heere mijers, ende naer voorgaende wijsdomme
//
der naer te noemen heeren e(nde) schepenen heefft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
seker huijs hoff, boomgaert met ontrent sesse/
daghmalen lants daer aengelegen in differente par-/
ceelen de mate onbegrepen onder nieurode hier voorens/
in sijne regenoten breeder in sijne regenoten uijtge-/
druckt, ende gespecificeert, exposito, impositus/
est den notaris r(umoldus) davidts alhier present, ende ac-/
ceptere(nde) in den naeme, ende ten behoeve van/
die eerw(eerdige) heeren distributie meesters der heeren/
cappellanen van s(in)[t] peeters alhier, quo facto/
eadem bona reddidit op de commeren, ende lasten/
daer te voorens op uijtgaende, terminis debitis, et/
consuetis persolvendis, ende voorts meer op de voors(chreve)/
rente van twee guldens, ende thien stuijvers/
s'jaers, soo nochtans in cas van precise betalinghe/
uijtterlijck sesse weken naer den valdagh twee guldens/
ende vijff stuijvers sjaers vallende 5 jan(ua)rii, ende/
voorts meer als in den bovenstae(nde) contracte waer/
toe wort gerefereert, ende waer van den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de hercken-/
rode heere van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r] cornelis de/
berghes hac 7 jan(ua)rii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer