SAL7977, Act: R°220.1-V°221.1 (115 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°220.1-V°221.1  
Act
Date: 1728-01-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt van den heere/
president schepenen jo(nke)[r] albert francoijs van/
winghe mits d'absentie des heere meijers ende/
schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt/
uijt crachte ende naer vermoghen van de/
onwederoepelijcke procuratie in den onder-/
geschreven contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende luijdende aldus./
Op heden tweeden decembris seventhien/
hondert sevenentwintigh voor mij nota-/
ris bij den souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende pre-/
sent die getuijgen naergenoempt compa-/
reerden den seer eerw(eerdige) heere carolus gis-/
lenus daelman doctor ende professor/
regent in de h(eilige) godtheijt ende tegenwoor-/
digh deken der stricte faculteijt in dijer/
qualiteijt proviseur van het groodt col-/
legie alhier, beneffens den seer eerw(eerdige)/
heere joannes franciscus stoupij insge-/
lijcx doctor ende professor regent in de/
voorschreve godtheijt als president van/
het voors(chreve) collegie, mitsgaeders heer ende/
m(eeste)[r] bartholomeus hendrickx rentm(eeste)[r] der/
selve collegie, de welcke verclaeren gece-/
deert ende getransporteert te hebben soo/
sij doen mits desen aen ende ten behoeve
//
van s(ieu)[r] jacobus van oijenbruggen appo-/
teker binnen dese stadt present ende/
accepterende eene capitale rente van/
twee hondert viertigh guldens wissel-/
gelt als de fondatie laurent in het/
gemelt collegie is treckende opde/
goederen van het sterffhuijs van wijlen/
d'heer semetrius donne mette open-/
staende verloopen dijer ter somme van/
twee hondert achtentachentigh/
guldens courant gelt, daerinne begre-/
pen het loopende jaer te verscheijnen/
den ix[en] januarii toecomende van den/
jaere seventhien hondert achtentwin-/
tigh, ende de costen van mainmise/
geslaegen ten jaere 1704 ter somme/
van vijffthien guldens eenen stuijver/
een oordt wisselgeldt mitsgaeders eene/
somme van twee hondert tweeenseven-/
tigh guldens twelf stuijvers eenen/
halven van gelijcken wisselgelt, die de/
selve fondatie ten laste van het voors(chreve)/
sterffhuijs toequamen ex distributioni-/
bus chori, alles ingevolghe de brieven/
van mainmise gedecreteert voor heeren/
schepenen deser stadt in prima den/
xxxi maii 1704 ende dat omme ende/
voor de respective sommen hier vorens/
gespecificeert, waervan die heeren/
comparanten kennen voldaen ende
//
vernoeght te sijn, dienende desen/
voor quittantie surrogerende alsoo den/
acceptant in de plaetse ende stede der/
voorschreve fondatie met vollen rechte/
ende cessie van actie sonder voorder/
garrant dan dat de gemelde rente/
nogh andere pretentien als hier boven/
wegens de selve fondatie en sijn belast/
nogh veralieneert, constituerende/
alvolgens onwederoepelijck allen/
thoonder deser ofte dobbel authen-/
tique om te compareren voor rechters/
competent daer des behooren sal om/
aldaer te consenteren in ontgoede-/
nisse ende goedenisse in forma van de/
voors(chreve) rente opde panden als bij de/
voorschreve mainmise. Aldus gedaen/
ten tijde voorschreven ter presentie/
van den eerw(eerdige) heere rutgerus schijbels/
licentiaet in de godtheijt ende van s(ieu)[r]/
joannes jacobus goffaert getuijgen/
hiertoe aensocht sijnde d'originele/
minute deser - becleedt met den/
behoorelijcken segel - onderteeckent/
c(arolus) g(islenus) daelman, j(oannes) f(ranciscus) stoupij, bart(holomeus) hen-/
drickx, j(acobus) van oeijenbruggen leeger/
staet mij p(rese)nt onderteeckent j(acobus) a(ntonius) du-/
rij not(ariu)s onder stont concordantiam/
cum suo originali attestor ende was/
onderteeckent ant(onius) fisco not(ari)s
//
Welcken volghende den voors(chreve) geconsti-/
tueerden uijt crachte ende naer vermo-/
ghen sijnder onwederoepelijcke procura-/
tie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert, heeft den selven/
in allen ende iegewelcke sijne poincten,/
clausulen ende ar(ticu)len daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende/
gereitereert uijt crachte als boven obli-/
gando, submittendo ac renuntiando in/
forma, mitsgaeders bij manisse des heere/
president schepenen voorschreven mits/
d'absentie des heere meijers ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft opgedra-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie de voors(chreve) capitaele rente van/
twee hondert viertigh guldens wisselgelt/
mette openstaende verloopen der selve, mits-/
gaeders de voors(chreve) somme van twee hondert/
tweeenseventigh guldens twelff stuijvers/
eenen halven insgelijcx permissie wisselgelt/
respective hier voorens naerder gespecificeert/
ende mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daeruijt behoorelijck ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo wort mits/
desen daer inne respective gegoijet ende ge-/
erft den notaris rumoldus davidts alhier/
present ende accepterende in den naeme/
ende ten behoeve van s(ieu)[r] jacobus van oijen-/
brugghen, sijne erffven ende naercomelinghen/
ofte degene sijns actie hebbende per monici-/
onem iure et satis obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r]/
cornelis berses hac 8 januarii 1728/
p. van(den) broeck off(icia)el
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer