SAL7977, Act: R°225.2-V°229.1 (119 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°225.2-V°229.1  
Act
Date: 1728-01-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-10 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorel(ijcke) segel] Allee degene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen, saluijt. Wij gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
e(nde) laeijns et(cetera) h(ee)r e(nde) m(eeste)r hiacinthus jaco-/
bus schauten, s(ieu)[r] joannes van aren-/
bergh, s(ieu)[r] cornelis berses schepenen/
deser stadt loven, doen cond ende/
te weten dat peeter de cath als/
hij leeffde innegesetene van landen met/
schepene brieven deser stadt de date 30/
april 1668 in tertia verbonden ende/
verobligeert was aen d'eerw(eerdige) moeder/
vanden grooten siecken gasthuijse alhier/
als transport hebbende van jenneken/
cuvelier de selve transport gehadt heb-/
bende van s(ieu)[r] lambrecht cremers als/
testamentairen executeur vanden sterff-/
huijse van wijlen jouff[r(ouwe)] maria bocx-/
horn in eene jaerelijcksche rente van/
vijffenviertigh guldens, als nu noch vijff/
endertigh guldens s'jaers, waer van
//
de voors(chreve) eerw(eerdige) moeder in gebreke was/
van vastigheijt e(nde) om vande voors(chreve) rente/
te beter versekert e(nde) voldaen te worden/
versocht heeft haer verleent te worden/
behoorelijcke provisie van mainmise/
in desen dienende, addresserende aenden/
eersten bode hierop versocht de welcken/
haer oock opden 8[e] maii 1668 sijn/
verleent e(nde) geaccordeert geweest/
op alle e(nde) igewelcke goederen der/
voors(chreve) verobligeerde bij de haeve/
e(nde) erffve, uijt crachte van welcke/
brieven den bode g. vander heijden/
hem opden 8[e] maii 1668 heefft ge-/
transporteert gehadt binnen landen/
ende aldaer ten behoeve vande voors(chreve)/
eerw(eerdige) moeder in sijne als in ons gen(enedighen)/
heere ende deser stadts handen genomen/
te hebben ierst drije en twintigh roeden/
boomgaert gelegen opden wegh gaende/
naer s(in)t geertruijd, regenoten den voors(chreve) wegh/
ter i[e], het velt ter ii[e], die tafel van/
landen ter iii[e] e(nde) den galgen wegh ter/
iiii[e] zijden/
Item eenen boomgaert groot ontrent/
negen roeden gelegen opden voors(chreve) wegh/
regenoten den selven wegh ter i[e], d'erffven/
hendrick vlemincx ter ii[e] e(nde) iii[e] e(nde)/
jan jacobs ter iiii[e] zijden
//
Item noch twee en twintigh roeden/
bemts gelegen opden affval, reg(eno)ten de beke/
ter i[e], catharina anserus ter ii[e], matthij/
vowe ter iii[e] zeijden/
Item derthien roeden lants gelegen int'/
rooftvelt, reg(eno)ten d'erffg(enaem)en gilis everaerts/
in twee zeijden, hendrick pontsaerts ter/
iii[e] e(nde) leonard gijsbrechts ter iiii[e] zijden/
Item ses roeden lants ende vierthien cort/
roeden lants te nemen uijt een bunder/
lants gelegen int rooftvelt regenoten peeter/
de cath ter i[e], d'erffg(enaem)en maximiliaen ter/
ii[e], matthijs van beerwat ter iii[e] e(nde)/
d'erffg(enaem)en bonseau ter iiii[e] zijden/
Item negen roeden lants gelegen op het/
sochpat regenoten he voors(chreve) sochpat/
ter i[e] het begijnhoff van thienen ter ii[e]/
peeter de cat ter iii[e] e(nde) goort goij-/
mans ter iiii[e] zijden/
Item ses roeden lants gelegen inden steen-/
wegh cauter reg(eno)ten matthijs van verwaer/
ter i[e], die armen van attenhoven ter ii[e]/
gijsbrecht charlier ter iii[e] e(nde) het gasthuijs/
van landen ter iiii[e] zijden/
Item vier roeden lants gelegen in den dal/
reg(eno)ten lucas sijmons ter i[e], christiaen/
goijens ter ii[e], peeter dormael ter iii[e] sijden
//
Item ses roeden hoff gelegen in den dal, re-/
genoten niclaes andries ter i[e], hendrick/
de cath den auden ter ii[e], d'erffg(enaem)en max-/
miliaen de water ter iii[e] ende die/
stege leijdende vanden molen van landen/
naer den dal ter iiii[e] zijden/
Item acht roeden lants gelegen int' beet-/
velt, regenoten d'erffg(enaem)en maximiliaen de/
waele ter i[e], matthijs van verwaer/
ter ii[e] e(nde) iii[e] e(nde) gijsbrecht charlier ter/
iiii[e] zijden/
Item vijff roeden lants gelegen int' beetvelt/
reg(eno)ten d'erffven maximiliaen de waele/
ter i[e], peeter de cath ter ii[e], jo(ann)es/
pontsaerts ter iii[e] e(nde) laureijs vrocmans/
ter iiii[e] zijden/
Item twee roeden lants gelegen als voor/
opde hoochbosche beke, reg(eno)ten den h(eilige) geest/
ter i[e], de kercke van beets ter ii[e] wij-/
nant truijers ter iii[e] e(nde) de voors(chreve) beke/
ter iiii[e] zijden/
Item vijff roeden lants gelegen achter waes-/
mont in de zijpe ter i[e], s(in)[te] cornelis/
gracht ter ii[e] (ende) godden modaerts ter iii[e]/
zijden, alle welcke exploicten alsoo gedaen/
sijnde door den voors(chreve) bode vander heijden/
soo sijn de voors(chreve) brieven van mainmise/
mits het voluntair consent van den/
voors(chreve) rentgelder int bekennen der voors(chreve)/
rente gedraegen op den 31[e] julii 1668
//
gedecreteert ende verclaert executoriael/
ende want de tegenwoordige eerw(eerdige) moeder/
vanden voors(chreve) gasthuijse geene betaelinge/
vande respective erffgenaemen ofte repre-/
sentanten vanden voors(chreve) peeter de cath/
en conde becomen is genootsaeckt ge-/
weest te doen dagen t'eenen sekeren/
gelegen daege
, matthijs jacobs als man/
ende momboir van catharina de cath,/
jo(ann)es de cath, jan de cath, alle inne-/
gesetene van landen, peeter van alken/
innegesetene van s(in)[te] geethruije landen/
renier van alken innegesetene van/
akendoren bij condtbrieven deser stadt/
geexploicteert door den bode leonardus/
vande plas ut retulit, ende petrus/
colibrant innegesetene deser stadt loven/
als geeeden momboir - voor desen act alleen -/
vande minderjarige kinderen van n./
van alken, eersten man was vande/
voors(chreve) catharina de cath, door den/
dienaer jan cosels bij relaes op behoore-/
lijcken segel ut retulit, mitsgaders te/
hebben doen affdaegen ter paijen van desen/
stadthuijse alle degene soude wesen buijten/
landigh ofte degene eenigh recht ofte/
actie souden pretenderen in oft tot de voors(chreve)/
goederen om te compareren, tot sekeren ge-/
legen daege ter rolle vande heeren
//
schepenen der stadt loven in media,/
om de voors(chreve) brieven van mainmise o-/
vermits de suranneringe vanden selven/
decrete anderwerff te comen sien decre-/
teren e(nde) verclaeren executoriael, ende/
mits non comparitie ofte oppositie van/
de voors(chreve) [respective] becondighde ende gedaegh-/
de ende alle andere ter paijen van/
desen stadthuijse affgedaeghde, soo sijn/
de voors(chreve) brieven van mainmise bij/
vonnisse vande heeren schepenen/
in media opden 28 (novem)ber 1727 ander-/
werff gedecreteert ende verclaert/
executoriael, uijt crachte van welc-/
ken decrete, de voors(chreve) eerw(eerdige) moeder/
heeft doen ter vente stellen door den/
bode leonardus vande plas .../
alle de voors(chreve) goederen met behoorelijcke/
afficien van billetten opde kerckdore/
van landen, op den huijse van matthijs/
salman herberge aldaer, in houdende/
specificatie vande voors(chreve) panden,/
designatie vande plaetse dagh ende/
ure waer e(nde) wanneer men deselve/
goederen vercoopen soude in der voegen/
dat daer over sijn gehouden geweest/
twee behoorelijcke sitdagen respective/
opden iten vierden ende den achtthien-/
sten december 1727 ende op welcken/
lesten sitdagh de voors(chreve) goederen met
//
den uijtganck vande brandende keersse/
sijn vercocht ende gebleven aen den/
officiael petrus josephus van vossum/
voor hem ofte de gene bij hem te no-/
mineren, welcke denominatie hij heeft/
gedaen opde eerw(eerdige) moeder vanden/
voors(chreve) gasthuijse, ende want het ver-/
boden is bij sijne ma(jestij)ts placcaerten aen/
doode handen erffelijcke goederen t'ac-/
quireren, soo heeft de voors(chreve) eerw(eerdige)/
moederen in haere plaetse gesurrogeert/
ende voor cooper aengenomen/
lambrecht milis ende dat voor de/
somme van sesse hondert guldens/
wisselgelt sonder eenigh het minste/
guarrand 't sij van de voors(chreve) goederen/
waeren anterieurelijck waeren vercocht/
[ofte] belast, mitsgaders voor de openstaende/
verloopen 't sij van cheijnsen costen ofte/
renten, alles in confermiteijt van/
d'acte van surrogatie e(nde) acceptatie/
de date 10 jan(uarii) 1728 staende in pede/
vande voorscheve conditien gehou-/
den door den officiael p(etrus) j(osephus) van vossum/
bij ons schepenen voors(chreve) alhier gesien/
ende ende in originali gebleken, allen/
d'welck alsoo gedaen sijnde, heeft/
de voors(chreve) executante den voors(chreve) coo-
//
pere mondelinge doen dagen, mitsgaders/
de voors(chreve) erffg(enaem)en ofte representanten becon-/
digen door den bode leonardus vande/
plas, mitsgaders petrus colibrant/
als momboir der voors(chreve) weesen door/
den dienaer
doen dagen bij relaes/
op behoorelijcken segel door den dienaer/
laureijs janssens ut retulerunt, ende tot/
dijen te hebben doen affdagen ter paijen/
van desen stadthuijse alle degene soude/
wesen buijten landigh ofte degene/
eenigh recht in ofte totte voors(chreve)/
goederen souden pretenderen [allen] t'eenen/
sekeren gelegen daege voor die heeren/
meijer ende schepenen van loven ten/
eijnde om te comen sien hooren interpo-/
neren het decreet over de goedenisse/
vande voors(chreve) goederen, ofte andersints/
middeler teijt daer tegens te comen/
seggen ofte doen prout consilii met/
inthimatie (etcetera) soo verre sij alsdan/
niet en compareerden, dat hunder ab-/
sentie niettegenstaende tot d'inter-/
positie vanden voors(chreve) decrete voorts/
geprocedeert soude worden naer be-/
hooren, dan alsoo te weten dat bij/
ons schepenen voors(chreve) alle de voors(chreve)/
stucken ende bescheeden met allen het-/
gene des dijen aengaende int lange
//
wel e(nde) rijpelijck oversien ende geexami-/
neert hebbende, geconsidereert dat de/
voors(chreve) ged(aeghd)[e] ende geexecuteerde ter/
paijen van desen stadthuijse noch eens/
voorts geroepen sijnde niet en sijn ge-/
compareert ofte imant anders in/
hunne naemen e(nde) alsoo voorts proce-/
derende tot d'interpositie van den/
voors(chreve) decrete hebben wij schepenen/
voors(chreve) ter manisse den heere meijers/
ende onsen wijsdomme geauthoriseert/
ende authoriseren mits desen alle de/
voors(chreve) exploicten, sitdagen e(nde) besoignen,/
ende voorts allen tgene in desen gedaen/
is geweest ende tegens de voors(chreve) ge-/
daeghde ende geexecuteerde default/
(ende) contumatie gevende, ende voor/
het profeijt van dijen, hun van alsulcke/
recht, actien ende pretensien als sij nu/
ofte naermaels tot de voors(chreve) goederen/
soude connen oft mogen hebben heijsschen/
ofte pretenderen, verstekende, hebben wij/
alle de voors(chreve) goederen aengewesen e(nde)/
aenweijsen mits desen aen den voors(chreve) lam-/
brecht milis omde selve goederen te/
hebben, houden e(nde) besitten gelijck sijne an-/
dere eijgene goederen, ende is dijen-/
volgens den voors(chreve) lambrecht milis
//
daerinne gegoeijt e(nde) geerfft met alle/
solemniteijten van rechten daer toe gere-/
quireert, naer dijen den heere meijer/
van sijn recht van naderschap hadde/
gerenuntieert, actum 13 jan(uarii) 1728/
p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer