SAL7977, Act: R°237.2-V°239.1 (123 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°237.2-V°239.1  
Act
Date: 1728-01-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-14 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen van/
de onwederoepelijcke procuratie in den/
onderges(chreve) contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen ver-/
nieuwen, herkennen ende reitereren als thoon-/
der dijer geconstitueert sijnde, heeft/
t'selve gedaen ende geeffectueert in/
voeghen ende manniere naervolghende luij-/
dende aldus. Op heden desen 5[en] novem-/
bris 1727 comparerende voor mij notario/
bij sijne majesteijts souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt/
den eerw(eerdige) heere anthonius van der mee-/
ren prior van het clooster der canonicken/
regulieren van hanseweijck binnen/
mechelen beneffens den eerw(eerdige) heere joan-/
nes debben procurator van het voors(chreve)/
clooster de welcke onder gelofte van/
dese te doen lauderen ende approberen/
door alle d'andere conventualen van het/
voors(chreve) gloo clooster, ende tot dijen in/
conformiteijt van de opene brieven van
//
octroij geimpetreert bij sijne ceijserlijcke/
ende catholiecque majesteijt in sijnen/
priveen raede geordonneert in dese neder-/
landen in dathe 27 augusti van desen jaere/
1727 geparapheert, volghens copije authen-/
tiecq onderteeckent j. b. slabbeeck not(ari)s r./
de baill (ad)[v(ocae)t] ende opde plicque j. s. le roij/
ende besegelt in forma, hebben verclaert/
vercocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben, soo sij doen bij desen aen ende/
ten behoeve van hieronimus hendricx/
ende maria aerts wettighe gehuijsschen/
innegesetene van bierbeeck alhier present/
ende in coop accepterende de hellicht van/
seeckeren bosch geleghen onder birbeeck/
voorschreven groodt in het geheel ontrent/
de neghen bunderen onbegrepen der mae-/
te mette boomen daeropstaende waer/
van de wederhellicht is competerende de/
erffgenaemen wijlen s(ieu)[r] joannes willemaers/
regenoten van den voors(chre)ven geheelen bosch/
mollendael bosch ter eendere, s'heeren/
straete ter ii[re], d'erffgenaemen van wijlen/
den rentmeester hanewijck ter iii[re]/
ende het veldt genoempt de hincke delle/
ter vierdere zeijden de acceptanten ge-/
noegh bekent soo sij verclaerden ende dat/
om ende voor de somme van ses hondert/
guldens loopende geldt, den schellinck/
tot seven stuijvers ende alle andere speci-/
en naer advenant welcke somme de/
voors(chreve) heeren transportanten weghens/
de acceptanten bekennen bij desen in/
contante penninghen te hebben ontfanghen
//
dienende dese daer over voor volle ende/
absolute quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, mits welcke verclaeren/
de voors(chreve) heeren transportanten onder ge-/
lofte als boven aen de hellicht van den voors(chreve)/
bosch geen recht, actie ofte pretentie meer/
te hebben, behoudentlijck het houdtgewas/
van dijen hetgene t'sijnen behoorelijcken/
saisoene capbaer is ende soo ende gelijck/
hetselve bij consent ende overstaen van de/
voors(chreve) acceptanten alreede bij publiecque/
conditien vercocht is, verclaerende dijen-/
volghens de selve hellicht te cederen ende/
te transporteren als boven met consent in/
de ontgoedenisse ende goedenisse te/
geschieden voor alle heeren ende hoven/
daer het de voors(chreve) acceptanten gelieven/
sal sonder dat de heeren transportanten/
daertoe voorders ofte anderssints sullen/
moeten gekent worden, waranderende de/
heeren transportanten den voorschreven/
bosch in het geheel voor nijet voorder belast/
als met eenentwintigh halsteren coren/
aen den heijligen geest van bierbeeck, ende/
drij cappuijnen ii penn(ingen) boon i broot ende/
3/
4 deel van ix(½) capp(uijnen) ende vi pen(ningen) lov(ens)/
jaerelijcxen chijns insgelijcx op den voors(chreve)/
bosch in het geheel uijtgaende aen den heere/
hertogh van arenbergh ende aerschot/
sonder voorder welcke lasten de accep-/
tanten voor de hellicht sullen moeten/
draeghen in het toecomende soo nochtans/
dat de heeren transportanten de selve/
sullen moeten effenen tot kersmisse naest-
//
comende inclues, gelovende voor de meer/
reste altijt gaurrant ende genoegh te/
doen onder obligatie, submissie ende renun-/
tiatie in forma als naer recht, mits welcke/
ende onder gelofte als boven constitue-/
ren de heeren transportanten ende accep-/
tanten onwederoepelijck allen thoonders/
deser ofte copije authentiecq ende elck/
in het besonder om te compareren voor/
sijne maj(estij)ts souvereijnen raede van brabant/
d'heeren meijer ende schepenen der stadt/
loven ende alomme elders daer des van/
noode wesen sal ende aldaer bij vernieu-/
winghe ende sententieringhe deser te/
consenteren in gewillighe condemnatie/
ende parate executie sonder voorgaende/
dagement nijetteghenstaende die suranne-/
ringhe obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma. Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voors(chreve) ter presentie van s(ieu)[r] joan-/
nes carolus van slabbeeck ende antonius/
mertens als getuijghen hier toe geroepen/
d'originele minute deser becleet met be-/
hoorelijcken segel is bij de voors(chreve) heeren trans-/
portanten ende acceptanten beneffens mij/
notario onderteeckent onder stont quod/
attestor ende was onderteeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts/
not(ariu)s 1727/
In pede van de voors(chreve) acte/
staet als volght/
Wij onderschreven heeren religieusen ende/
canonincken regulieren van t'clooster/
van ons l(ieve) vrauwe van hanswijck binnen/
mechelen capitulariter vergadert sijnde/
hebben het bovenstaende contract van
//
vercoopinge gevisiteert en alles geconsi-/
dereert hetgene in die materie diende/
geconsidereert te worden ende diensvolgens/
die vercoopinge van de helft van t'bosch/
aldaer vermelt gedaen bij onsen eerw(eerdige)/
heere prior ende procurator gelaudeert/
ende geapprobeert bij dese actum binnen/
mechelen desen 14 novembris 1727 ende/
was onderteeckent f(rate)r norbertus beckx/
sup(erior), f(rate)r joannes j. persoons, f(rate)r franciscus/
opden bosch, f(rate)r gaspar van veltom, f(rater)/
joannes van craesbeeck, f(rate)r walterus/
bals, f(rate)r joannes godaert, f(rate)r jacobus/
van ijpersele ende f(rate)r joannes carolus van/
lier/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconsti-/
tueerden uijt crachte ende naer vermo-/
ghen sijnder onwederoepelijcke procuratie/
in den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daerinne breeder vermelt alhier/
alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert/
uijt crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma, mitsgaeders bij/
manisse des heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
de hellicht van den voors(chreve) bosch geleghen/
onder birbeeck groodt in het geheel ontrent/
de neghen bunderen onbegrepen der maete/
met de boomen daer op staende waer van de/
wederhellicht is competerende de erffgenae-/
men wijlen s(ieu)[r] joannes willemaers hier voorens
//
in sijne regenoten naerder gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits d'ordonnantie/
van rechten, den voors(chreve) opdraeghere daeruijt/
behoorelijck ontgoijet ende onterft sijnde/
soo wort mits desen in de hellicht van den/
voors(chreve) bosch gegoijet ende geerft den nota-/
ris joannes franciscus everaerts alhier/
present ende accepterende in den naeme/
ende ten behoeve van hieronimus hen-/
dricx ende maria aerts wettighe gehuijs-/
schen innegesetene van birbeeck, hunne/
erffven ende naercomelinghen ofte degene/
huns actie hebbende per monitionem iure/
et satis obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma et waras prout in supra-/
dicto procuratorio waer toe wort gerefe-/
reert ende waer van den teneur alhier an-/
derwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] albert fran-/
coijs van winghe ende h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus/
jacobus schouten hac 22 januarii 1728/
p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer