SAL7977, Act: R°261.2-R°262.1 (135 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°261.2-R°262.1  
Act
Date: 1728-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-17 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uijt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreve)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in vueghen/
ende manieren naervolgende. Op heden desen/
vierden feb(ruarii) 1728 comparerende voor mij not(ari)o/
tot loven residerende, ende in de presentien van de/
getuijghen onder te noemen s(ieu)[r] joannes stroobants/
innesetene, ende meester brauwer alhier, den/
welcken verclaert mits desen vercoght, gecedeert,/
ende getransporteert te hebben aen die eerw(eerdige) heeren/
distributie meesters der heeren cappellanen van s(in)[te] peeters
//
binnen loven, hier present, ende in coop accep-/
terende eene capitale rente van twee hondert/
vijfftigh guldens, vijff stuijvers wisselgelt, croi-/
serende teghens den penninck xxv, die den trans-/
portant is heffende op den huijse den ketel stae(nde)/
binnen dese stadt in de diestersche straete, welck/
transport geschiet om, ende voor gelijcke somme/
van twee hondert vijfftigh guldens, vijff stuijvers/
wisselgelt, dat is den schellinck tot sesse stuijvers/
ende dandere specien naeradvenant, die den trans-/
portant van d'acceptanten bekent ontfanghen/
te hebben, dienende dese voor volle ende absolute/
quittantie, sonder van voordere te moeten doceren,/
cedere(nde) daerenboven hij transportant het loopende/
jaer interest ten behoeve als boven, verschijne(nde)/
jaerelijcx den 5[e] octob(er), de welcke alsnu wort/
betaelt door s(ieu)[r] francis thomas, hem trans-/
portant competere(nde) uijt crachte van coop/
bij hem aengegaen teghens den voors(chreve) thomas/
als geeeden momboir der minderjaerighe kinderen/
van wijlen nicolaes jochtius, ende anna catha-/
rina librechts gehuijsschen, volghens acte daer van/
sijnde gepasseert voor den notaris p. gerardi, ende/
sekere getuijghen in date 5 octob(er) 1724 ende de/
goedenisse daer op gevolght voor heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt loven in dathe 3 feb(ruarii) van/
desen jaere 1728 in prima onderteeckent t. van/
besten alhier gesien, waranderende de voors(chreve) rente/
voor vrij, eijgen onbelast, ende onveralieneert/
daer voor altijt guarrant gelovende, verclae-/
rende dijenvolghens aen de selve, nochte het loope(nde)/
jaer interest egheen recht, offt actie meer te/
hebben, offte te reserveren, maer t'selve te cederen/
als boven, leverende ten dijen eijnde de bescheeden/
daer van sijnde, gelovende t'ghene voors(chreve) is
//
altijt voor goet, vast, ende van weirden te houden/
onder obligatie van sijnen persoon, ende goederen,/
present, ende toecomende, constituere(nde) ten effecte/
dijer onwederroepelijck alle thoonders deser, om/
t'ghene voors(chreve) is te laeten vernieuwen voor die heeren/
mijer, ende schepenen deser stadt, offte alomme, ende/
aldaer te consenteren in de ontgoedenisse, ende goedenisse/
in de gewillige condemnatie, ende verclaeren execu-/
toriael deser sonder voorgaende dagement, de surran-/
neringhe nijettegenstaende. Actum loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentie van d'h(ee)[r] joannes franciscus boels/
diaken, ende h(ee)[r] ende m(eeste)r petrus hermans secretaris/
getuijghen, die minute deser geschreven op haeren behoorelijcken/
zegel, is bij den transportant, acceptanten, ende/
van mij not(ari)s onderteeckent, onderstont quod/
attestor signatum r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden uijt/
crachte, ende naer vermoghen van de bovenstaende/
notariale procuratie heefft de selve in alle, ende iege-/
welcke pointen, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, ende herkent, mitsgaeders/
bij manisse des voors(chreve) heere mijers ende naer voorgae(nde)/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heefft op-/
gedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse, ende re-/
nuntiatie sekere, capitale rente van twee hondert/
vijfftigh guldens vijff stuijvers wisselgelt, croiserende/
teghens den penninck xxv, ende mits d'ord(onnan)[tie] van/
rechte den voors(chreve) opdragere uijt de selve rente behoore-/
lijck ontgoijt, ende onterfft sijnde, soo wort mits/
desen in de selve rente gegoijt ende geerfft den not(ari)s/
ende procureur r(umoldus) davidts alhier present, ede ac-/
ceptere(nde) in den naeme, ende ten behoeve van die eerw(eerdige)/
heeren distributie meesters der heeren cappellanen van/
s(in)[te] peeters alhier, per montionem iure, et satis obligan(do)/
submittendo ac renuntiando in forma, als in/
de bovenstaenden contracte waer toe wort gerefereert,/
ende waer van den teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nker) gisbert/
joseph van grave heere van baienrieu, ende laijens/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh hac 13 feb(ruarii) 1728/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer