SAL7977, Act: R°267.1-R°268.1 (138 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°267.1-R°268.1  
Act
Date: 1728-02-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-18 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meij-/
ers ende schepenen der stadt loven naer/
genoempt gestaen arnoldus geeraerts offici-/
ael van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt, den welcken uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert in de publiecque conditien/
van vercoop gehouden door den notaris/
joannes franciscus everaerts op den 30[en]/
januarii 1728 van weghens de respective/
erffgenaemen van wijlen s(ieu)[r] jooris adams/
in sijn leven guldeecken was deser stadt/
ende joff(rouw)e maria francoijse brenaert gehuijs-/
schen waeren als sij leeffden, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft ter ma-/
nisse des heere meijers ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse ende renuntiatie seecker/
huijs ende uijtspanninghe metten hoff stal-/
linghen ende alle andere appendentien ende/
dependentien van dijen gestaen ende gele-/
ghen binnen dese stadt loven op de thien-/
sche straete bij het calsterput genoempt/
den coninck van spaignien regenoten de/
voors(chreve) straete ter i[re], jacobus coen ter ii[re],/
de valckschole ter iii[re], het collegie van de/
rechten ter iiii[re], het clijn begeijnhoff ter/
vijffdere ende het collegie craendoenck ter/
sesdere zeijden, soo ende gelijck het selve/
metten uijtganck van de brandende keersse/
is gebleven aen den notaris jacobus anto-/
nius durij ten behoeve van den heere doc-/
ursmarus narez doctor ende professor in/
de medicijne ende jouff(rouw)e elisabeth joris ge-/
huijsschen volghens des selffs schriftelijck verclaeren
//
de date 9[en] februarii 1728 alhier in originali/
gesien ende gebleecken, om ende voor de/
somme van vijff duijsent seven hondert gul-/
dens permissie wisselgeldt ende hondert een/
gestelde hooghen boven de stoemme hooghen/
ende ander ongeldt achtervolghens de voors(chreve)/
conditien bij copije authentiecq alhier gesien/
ende gebleecken, ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraeghere daer uijt/
behoorelijck ontgoijet ende onterft sijnde,/
soo wort mits desen ter manisse ende naer/
voorgaende wijsdomme als voor in het selven/
huijs ende toebehoorten gegoijet ende geerft/
den notaris jacobus antonius durij alhier/
present ende accepterende in den naeme ende/
ten behoeve van den heere ursmarus narez doc-/
tor ende professor in de medicijnen ende/
joff(rouw)e elisabeth joris gehuijsschen hunne erffven/
ende naercomelinghen ofte degene huns actie/
hebbende per monitionem iure et satis den/
voors(chreve) opdraeghere uijt crachte als boven obli-/
gando, submittendo ac renuntiando in forma,/
et waras als in de voors(chreve) conditien waertoe/
wort gerefereert ende degene alhier worden/
gehouden voor gerepeteert ende geinsereert/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu ende laijens et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac 9[na] februarii/
1728 b claes 1728/
Copije van het verclaeren hier/
boven gereclameert luijdende/
als volght/
Den onderges(chreve) verclaert den bovenstae(nde)/
incoop te hebben gedaen ten behoeve van/
den heere ursmarus narez doctor ende
//
professor in de medicijne ende jouffvrauwe/
elisabeth joris gehuijsschen, de selve denomi-/
nerende voor coopers, des den voors(chreve) heere/
narez is accepterende. Loven den 9[en] feb(rua)rii/
1728 ende was onderteeckent j(acobus) a(ntonius) durij,/
u(rmarus) narez m(edisch) d(octor)/
Copije van de quittantie der/
pontpenninghen/
Ontfangen van den heere doctor narez de/
somme van drij hondert seven guldens/
elff stuijvers wisselgelt voor de pontpennin-/
gen van een huijs gestaen in de thiense/
straet ghenoemt den coninck van spanien/
regenoten jacobus coen de valckschole ende/
craendonck vercregen tegens die erffgenaemen/
wijlen s(ieu)[r] jooris adams ende jouff(rouw)e maria/
franchoise brenaert gehuijsschen waeren/
voor de somme van vijff duijsent seven hon-/
dert guldens wisselgelt boven hondert ende/
een hooge, vijffthien stomme hoogen, het stuij-/
vergelt van de principaele coopsomme, der-/
thien stuijvers jaerlijck in chijnsen, den notaris/
loon van thien sitdaegen et(ce)t(er)a innegevolge/
de conditien gehauden door den notaris eve-/
raets op den 30 jan(uarii) 1728 actum 9 feb(ruarii) 1728 ende/
was onderteeckent g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
Onderstont/
De voorgaende pontpenningen volgens/
den wijckboeck sijn geprescribeert ende ver-/
claert den cooper desen incoop niet te/
wesen geschiet voor eene doode handt ende/
was onderteeckent als boven
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer