SAL7977, Act: R°272.2-V°273.1 (141 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°272.2-V°273.1  
Act
Date: 1728-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt/
uijt crachte ende naer vermoghen van de on-/
wederoepelijcke procuratie in den onderges(chreve)/
contracte notariael geinsereert om den sel-/
ven wettelijck te moghen vernieuwen, her-/
kennen ende reitereren, als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft t'selve gedaen
//
ende geeffectueert in voeghen ende manniere/
naervolghende, luijdende aldus. Op heden den/
xi junii 1714 comparere(nde) voor mij onderges(chreve) als/
openbaer notaris e(nde) in de presentie van de getuij-/
ghen naergenoemt michiel billens ende/
anna van den abeele gehuijsschen innegesete-/
ne van nerijs de welcke tsaemen ende elck een/
van hunder int besonder hebben verclaert/
e(nde) bekent vercocht gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben gelijck sij doen bij desen aen/
ende ten behoeve van peeter steenau ende/
maria van den abeele sijne huijsvrauwe beijde/
alhier present ende accepterende die hellicht/
van seecker huijs e(nde) hoff gestaen ende geleghen/
onder s(in)t agatten rode waervan die andere/
wederhellight competeert ae(nde) acceptanten/
regenoten het kerckhoff van s(in)[te] agatten/
rhode e(nde) de straete in alle andere seijden op/
de voors(chreve) transportanten e(nde) acceptanten ver-/
storven bij doode van anthoen van abbeele/
hunnen vader e(nde) dat op de lasten commeren/
ende cheijnsen daer van auts op uuijtgaende,/
verclaere(nde) den coopprijs hiervan te sijn ge-/
schiet om e(nde) voor negentigh guldens courant/
gelt de welcke d acceptanten geloven promt/
e(nde) gereet te betaelen los e(nde) vrij van alles, con-/
stituere(nde) die voors(chreve) transportanten onwede-/
roepelijck e(nde) een ieder thoonder deser om/
in hunnen naeme ende van hunnen twegen/
te gaen ende compareren voor meijer e(nde)/
schepenen van s(in)[t] agatten rhode, e(nde) aldaer/
t'gene voors(chreve) is te vernieuwen e(nde) herken-/
nen, ende aldaer ontgoeijt ende onterft sijn-/
de te goeden ende te erffven den voors(chreve)/
peeter steenau ende maria van den abeele/
sijne huijsvrauwe met alle solemniteijten van
//
recht daer toestaende, gelovende t'selven/
altijt te hauden voor goet ende van weerde/
onder obligatie submissie ende renuntiatie/
in forma. Actum binnen loven ter presentie/
van gillis hensmans e(nde) jan de coster ge-/
tuijghen tot dese geroepen op de minute/
deser behoorelijck besegelt is gestelt het/
hantteecken van michiel billens, het hant-/
merck [teecken] van anna van abeel, het hantmerck/
van peeter steenau, van maria van den abeel,/
onderteecken a. de hertogh not(ari)s dese copije/
behoorelijck besegelt is bevonden t'accorderen/
met de originele minute onder stont quod/
attestor ende was onderteeckent l. henri-/
on not(ariu)s 1719/
Onder stont/
Den ondergeteeckende verclaert van de/
boven vermelde somme deser contracte vol-/
daen te sijn doer peeter steenau ende dat/
t'sedert september van den jaere duijsent/
seven hondert vierthien verclaerende dit/
waerachtigh te wesen in teecken der waer-/
heijt hebbe ick dese onderteeckent actum 27/
april 1721 ende is onderteeckent met een/
marcq bij forme van een cruijsken waerbij/
stont dit is het merck van machiel bulles/
onder stont mij present quod attestor ende/
was onderteeckent a. henrion presb(iter)/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitueer-/
den uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie/
in den bovenstaenden contracte nota-/
riael geinsereert heeft den selven in/
allen ende iegewelcke sijne poincten
//
clausulen ende ar(ticu)len daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende/
gereitereert uijt crachte als boven obli-/
gando, submittendo ac renuntiando in/
forma, mitsgaeders bij manisse des heere/
meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke ver-/
thijdenisse ende renuntiatie die hellicht/
van seecker huijs ende hoff gestaen ende/
geleghen onder s(in)[t] agata rode hier voo-/
rens in sijne regenoten naerder gespecifi-/
ceert ende gedesigneert, ende mits/
de ordonnantie van rechten den voors(chreve) op-/
draeghere daeruijt behoorelijck ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo wort mits desen daer/
inne gegoijet ende geerft den notaris m(eeste)[r]/
carolus van der smissen alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoe-/
ve van peeter steenau ende margareta/
hendricx gehuijsschen hunne erffven ende naer-/
comelinghen ofte degene huns actie hebbende/
per monitionem iure et satis obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma et waras/
prout in supradicto procuratorio waertoe/
wort gerefereert ende waervan den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor ge-/
repeteert ende geinsereert coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van baienrieu ende/
laijens et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 13 februarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer