SAL7977, Act: R°317.1-V°320.2 (159 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°317.1-V°320.2  
Act
Date: 1728-03-11
LanguageFrançais

Transcription

2020-05-30 by pieter-jan lahaye
[n(ot)[a] datum t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) debitum] Allen de ghene die dese tegenwoor-/
dige letteren sullen sien oft hooren/
lesen saluijt Wij joncker albert/
francois van winghe, heer ende/
m(eeste)[r] hiacinthus jacobus schouten/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh e(nde)/
s(ieu)[r] cornelis berses schepenen der/
stadt loven, doen condt ende we/
weten dat wijlen jan le rosseau/
met schepenen [bri(even)] deser stadt bij opdracht/
de date 18 (novem)bris 1617 in prima/
camera verbonden ende verobli-/
geert is aen wijlen matthias, catha-/
rina bosmans in eene erffelijcke/
rente van vijffthien guldens t'jaers/
te quijten den penninck sesthien,/
welcke rente alsnu is compete-/
rende die respective minderjarige/
kinderen van wijlen franciscus/
cogen ende gertrudis carnonckel,/
in hun leven gehuijsschen volgens/
cessie van actie gedaen bij den eerw(eerdige)/
heere pastoor ende jouff(rouw)[en] die/
respective hoffmeesterssen van het/
groot begijjnhoff alhier als super-/
intendenten der fundatie van jouff(rouw)[e]/
joanna van nes op het voors(chreve) hoff
//
aen m(eeste)[r] jacobus michael janssens no-/
taris et(ce)t(er)[a] als momboir vande/
voors(chreve) kinderen, volgens acte ge-/
passeert voor den notaris e(manuel) hael-/
goet den 13 junii ende ende de/
realisatie daer op gevolght den 16[en]/
eiusdem 1727 in secunda camera,/
van welcke voors(chreve) rente den/
voors(chreve) momboir in gebrecke was/
van vastigheijt, ende den selven om/
daer van versekert ende vande/
jaerelijcxe betaelinge alreede/
verschenen ende te verscheijnen te/
beter versekert ende voldaen te/
worden, ons versocht heeft hem/
ten behoeve vande voors(chreve) kinderen/
verleent te worden behoorelijcke/
provisie van mainmise in desen/
dienende, sonder innovatie aende/
anterieure affectatie, addresserende/
aen den eersten bode hier op ver-/
socht, die welcke oock aen hem op/
den 20 (decem)ber 1727 sijn verleent ende/
geaccordeert geweest op allen ende/
iegewelcke goederen des voors(chreve)/
verobligeerde, uijt crachte van welcken
//
briven den bode leonardus vanden/
plas hem op den 22[en] (decem)ber 1728 hem/
heeft getransporteert gehadt binnen/
perwèz ende aldaer ten behoeve van(de)/
voors(chreve) minderjarige kinderen, in/
sijne als in cas gen(edigen) heere ende/
deser stadts handen genomen te hebben/
[I] Premierement une et hanniere ou jar-/
din située au lieu de perwez apres le/
moulin delvaux, joindant damont/
a pierre lescaille et michel gi-/
lisque, duval a la ruelle jacquo/
des deux autres costez au che-/
min du seig(neu)[r]./
[2] Item en oultre trois journaulx/
de terre gisant en la champagne/
de la terre au sablon joindant/
daval a bhuma dieu, d'amont/
a gille bhirij vers louvain a/
melchior du quesne, et vers na-/
mur audit thiri./
[3] Item un bonnier de terre gisant a la/
piedsente de jauslet allant a la mai-/
son dudit gille thirij joindant damont/
au s(ieu)[r] de glim, vers meuse/
audit gille thiri vers louvain/
au cure de perwez, et duval aux/
/
terres de prekers dudit louvain/
a present lambert mereau. Het/
welck gedaen sijnde, soo heeft den/
voors(chreve) bode van(den) plas bij condt/
briven deser stadt gedaeght s(ieu)[r]/
anthoin burlet als representant/
van wijlen jan le rosseau om/
te compareren t'eenen sekeren/
gelegen daege ter rolle vande/
heeren schepenen der stadt loven/
in media om de voors(chreve) briven/
van mainmise te comen sien/
decreteren ende verclaeren/
executoriael, ofte andersints daer/
tegens te comen doen prout consi-/
lii met inthimatie et(ce)t(er)[a], e(nde) mits non/
comparitie soo sijn de briven van/
mainmise op den 17 januarii 1728/
gedecreteert ende verclaert exe-/
cutoriael, uijt crachte van wel-/
ken decrete den voors(chreve) s(ieu)[r] jans-/
sens q(ualitate) q(ua) heeft doen ter vente stellen/
allen die voors(chreve) goederen door/
den voornoemden bode leonar-/
dus vanden plas in constat, met/
behoorelijcke affictie van biletten op
//
de kerckdore van perwèz ende/
op den huijse genoempt s(in)[t] an-/
thonius herberge aldaer inhou-/
dende specificatie vande panden/
voorschreve, designatie vande/
plaetse, dagh, ende ure waer/
ende wanneer de selve goe-/
deren vercoopen soude, inder voe-/
gen dat daer over sijn gehouden/
twee behoorelijcke sitdaegen/
respective op den 12[en] e(nde) 26 februa-/
rii 1728 ende op welcken lesten/
sitdagh het goedt sub numero primo/
met uijtganck van(de) brandende/
keirsse is gebleven aen s(ieu)[r] bur-/
let om e(nde) voor de somme van/
hondert twintigh guldens. Item het/
tweede stuck voor sestigh gul-/
dens, e(nde) het derde voor de somme/
van een hondert thien guldens/
wissel gelt, alles achtervol-/
gens de conditien daer over ge-/
houden door den officiael gee-/
raets bij ons schepenen voors(chreve)/
alhier gesien ende in originali
//
gesien ende gebleken, allen d'/
welck alsoo gedaen sijnde, heeft/
den voors(chreve) executant mondelings/
doen daegen den voors(chreve) cooper/
door den bode leonardus vanden/
plas t'eenen sekeren gelegen/
daeghe voor die heeren meijer/
ende schepenen van loven, mits-/
gaeders den ad(vocae)t malfait te sijn [hebben] ge-/
daeght bij relaese op segel bij [aen] hem/
gelaeten mits het protest schriftel(ijck)/
bij hem gedaen op den tweeden sit-/
dagh over het parceel sub numero/
primo, ten eijnde om te comen sien/
hooren interponeren het decreet over/
de goedenisse vande voors(chreve) respecti-/
ve goederen, oft andersints middeler-/
tijt daer tegens te comen seggen/
ofte doen prout consilii met inthimatie/
et(ce)t(er)[a], soo verre sij alsdan niet en com-/
pareerden, dat hunder absentien niette-/
genstaende tot de interpositie van(de) voors(chreve)/
decrete voorts geprocedeert soud wor-/
den naer behooren, doen alsoo te weten/
dat bij ons schepenen voors(chreve) allen de voor-/
schreve stucken e(nde) bescheeden met allen/
het ghene des dijen aengaende int' lange/
wel e(nde) rijpelijck oversien e(nde) geexamin(eer)t
//
hebbende, geconsidereert dat den/
voors(chreve) ged(eputeerd)[en] ter puijen van desen stadt-/
huijse noch eens voort is geroepen sijnde,/
niet en heeft gecompareert nochte/
geopponeert oft iemandt anders/
in sijnen naeme, ende alsoo voorts/
procederende tot d'interpositie van/
den voors(chreve) decrete, hebben wij sche-/
penen voors(chreve) ter maenisse vanden/
heere meijer daer over staende/
van herhijde van wegens hertogh/
van brabant, e(nde) onsen wijsdomme geau-/
thoriseert e(nde) authoriseren bij desen allen de/
voors(chreve) exploitten, proclamatien e(nde) sitdaegen/
des in desen bij den voors(chreve) officiael, den/
bode gedaen e(nde) gebesoigneert is geweest,/
e(nde) tegens die voors(chreve) respective gedaeghde/
deffaut e(nde) contumatie gevende, ende/
voort' prouffijt van dijen hier van/
alsulcke recht e(nde) actie als sij tot die/
voors(chreve) respective goederen eenichsints souden/
mogen heijsschen ofte pretenderen, nu ofte/
naermaels daer van verstekende, hebben/
wij [allen] die voors(chreve) goederen hier voren in/
hunne respective regenoten ende situatien/
[geexprim(eer)t] aengewesen ende aenwijsen mits/
desen aen s(ieu)[r] anthoin burlet alhier/
present ende de selve goederen accepterende/
soo voor hem als de ghene sijns actie
//
sijn hebbende, ende is dijenvolgens den/
voors(chreve) s(ieu)[r] burlet in allen die voors(chreve)/
goederen gegoijdt e(nde) geerfft met alle/
solemnitijten van rechten e(nde) coustuijmen/
gerequireert naer dijen den heere mijer/
van sijn recht van naerderschap hadde/
gerenuntieert, actum 11 martii 1728/
p keijaerts/
Relaes/
Le soubsigné messagier de la cheff ville de/
louvain declare par cette a l'instance/
du s(ieu)[r] janssens co(m)me mamboir et(ce)t(er)[a] d'avoir/
[eu] adjourné mons(ieu)[r] l'advocat malfait resi/
dant a perwez pour venir voir decreter/
les lettres de mainmise faite de paije-/
ment d'une rente de quinze fl(orin)s par an/
escheu pour diverses années, sur quelle/
adjournement le susdit advocat ma/
repondu, il ne possede pas aucun piece/
de ces biens compris dans les lettres/
de mainmise, et cij il possede de ces/
biens compris dans lad(it)[e] mainmise, il/
me tient adjourné et co(m)me le susdit/
advocat malfait sa venu interposé a/
la vente d'une a harniere compris dans/
lad(it)[e] mainmise qui dit de posseder pour la/
quelle possession il adjourne par cette le/
susd(it)[e] advocat malfait pour venir voir/
interponer le decret d'adheritance devant/
les messieurs eschevins de la susd(it)[e] ville/
de louvain la quelle ce faira le onzieme/
de mois de mars prochain actum le 27 feb(vrier)/
1728 l(eonardus) vanden plas/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer