SAL7977, Act: R°326.2-R°328.1 (163 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°326.2-R°328.1  
Act
Date: 1728-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-01 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt der heeren schepenen/
van loven naergenoempt gestaen nicolaus davidts/
officiael der tweede schrijffcamere uijt crachte/
ende naer vermoghen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den onderges(chreve) notarialen contracte/
geinsereert, om den selven wettelijcken te moghen/
vernieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden den 15 meert 1728
//
compareerden voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert binnen loven/
residerende present die getuijghen naergenoempt/
peeter herx, ende barbara vanden perre gehuijsschen/
innegesetenen van s(in)[te] catharina duijsborgh aen mij/
not(ari)o bekent, die welcke hebben gekent, ende/
kennen mits dese deughdelijck ontfanghen te hebben/
in goeden geevalueerden loopenden gelde, den schellinck/
tot seven stuijvers den pattacon tot twee guldens/
ende sesthien stuijvers, ende d'andere specien/
naeradvenant gerekent uijt handen van den eerw(eerdige)/
heere joannes henricus mareels pastoir der/
collegiale kercke van s(in)[t] jacobs binnen dese stadt/
jo(nke)[r] albert francois van winghe chevalier president/
schepene der selve stadt, ende s(ieu)[r] guillielmus/
van ghindertalen als momboirs, ende kerckmeesters/
der selve kercke een capitale somme van seven/
hondert guldens, procederende uijt eene meerdere/
capitale somme van achthondert guldens wissel-/
gelt aen de selve affgeleijt door adriaen vanden/
wijngaerde cum sua innegesetene van werchter/
in dathe 22 (decem)ber 1727 ter saecke van welcke somme/
de comparanten bekennen, ende beloven te gelden, ende/
betalen ten behoeve der voors(chreve) kercke eene voortaen/
erffvelijcke rente van vijffendertigh guldens jae-/
relijcx, ende alsoo a rate van den penninck/
xx des betalende op de valdaghen, offt uijtterlijck/
ses weken daer naest respectivelijck volghende/
sullen gestaen mits betalende achtentwintigh/
guldens, ende alsoo a rate van den penninck/
xxv gelovende de comparanten dese rente jaere-/
lijcx op haeren valdagh, waer van den eersten sal ver-/
schijnen op gelijcken 15 meert van den toecomende/
jaere 1729 ende soo voorts van jaere te jaere/
als schult metten rechte verwonnen te gelden,
//
leveren, ende betaelen binnen deser stadts wissele/
van loven in handen van den rentmeester der/
selve kercke los ende vrij van alle lasten als van/
x xx xxxx c meerdere, offt mindere penninghen/
ende alle andere geene uijtgenomen, offt gereserveert/
alreede gestelt, offt naermaels te stellen, nijettegensta(ende)/
eenighe placcaerten, offt ord(onnan)[tien] ter contrarien waer/
aen de comparanten sijn derogerende gereserveert/
de comparanten dese rente t'allen tijden te moghen/
quijten met vollen capitale, ende verloopen van den/
loopenden jaere mits opseggende alvoorens sesse/
weken tot asseurantie van welcke capitale somme/
ende verloopen dijer de comparanten verbinden, ende/
verobligeren henne respective, ende solidaire/
persoonen, meubelen, ende immeubelen present, ende/
toecomende, ende signantelijck/
Ierst een daghmael lants gelegen binnen de voors(chreve)/
vrijhijt van duijsborgh int' honsberghe block,/
regenoten d'erffgh(enaem)en wijlen aert broers ter i[e] peeter/
croijtsaert ter ii jan bartholomeus ter iii belast/
met eenen stuijver s'jaers aen de kercke aldaer/
Item een stuck lants gelegen aldaer groot een/
boinder, ende een halff daghwant luttel min, offt/
meer gelegen int' schuerenvelt opde hooghde/
regenoten de straete comende van tervueren naer/
duijsborgh ter i[e] eene fundatie van sint jacobs/
voors(chreve) ter ii ende jaspar vanden plas ter iii[re] zijden/
belast met eenen halven braspenninck, ende eene/
corweijde s'jaers aen den heere van bautersem/
Item twee daghwanden lants met een daghwant/
bosch gelegen onder de voors(chreve) vrijhijt regenoten/
sonien bosch ter i[e] den bosch van d'erffgh(enaem)en bernaerts/
ter ii ende den ad(vocae)t boone ter iii ende iiii zijden wesende/
vrij eijgen, ende onbelast goet
//
Item een blocxken lant groot ontrent een halff/
daghwant gelegen onder de voors(chreve) vrijhijt op de/
hooghen regenoten s'heeren straete ter i[re] ende die goeden/
van d'erffgh(enaem)en jouff(rouw)[e] maria catharina, ende/
emerentiana van waele wesende oock vrij eijgen/
ende onbelast goet, alsoo de voors(chreve) goederen de compa-/
ranten sijn ten deele gevallen bij schijdingh, ende/
deijlingh gepasseert voor schepenen der voors(chreve)/
vrijhijt in dathe 10 feb(ruarii) 1725/
Item hennen woonhuijse, hoff, ende block appendentien/
ende dependentien van dijen groot ontrent een daghmael/
soo ende gelijck gestaen, ende gelegen is binnen de/
voors(chreve) vrijhijt bij de kercke regenoten gillis vanden/
plas ter i het vitsen block ter ii, adam mommarts/
ende het pitteblock ter andere zijden, vrij, eijgen,/
ende onbelast uijtgenomen twelff stuijvers cheijns/
aen sijne ma(jestij)[t]/
Item een halff boinder, ende viertigh roeden lants/
binnen de selve vrijhijt aent' henne meijgat regenoten/
de straete gaende van duijsborgh naar huldenbergh/
ter i[e] engel rentmeesters ter ii[e] het clooster van/
sinte elisabeth ter iii ende francis stercx ter iiii zijden/
vrij, eijgen, ende onbelast goet, consentere(nde) de compa-/
ranten int' slaen van belijde, ende mainmise over allen/
dese panden, decreet, ende herdecreet onder geloffte/
dat de selve nyt anders offt voorders belast en sijn/
als voors(chreve) is, obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma, constituere(nde) onwederroepelijck ten effecte/
van allen t'ghene voors(chreve) een ieder thoonder deser, offt/
copije auth(entiecq) der selve, om te compareren voor den souve-/
rijnen raede van brabant voor die heeren mijer, ende/
schepenen van loven, ende de ghene van alomme/
elders om den innehoude deser aldaer te doen, ende/
laeten vernieuwen, herkennen, ende reitereren, cons
//
consentere(nde) tot dijen in de condemnatie volun-/
tair sonder voorgaende dagement, promittentes/
semper ratum et gratum. Aldus ghedaen, ende/
gepasseert ten daghe, maende, ende jaere als voor/
ter presentien van anthoen stroobants, ende philip/
van overloop als getuijghen hier toe geroepen, ende/
gebeden, sijnde d'originele minute deser becleedt/
met sijnen behoorelijcken zegel, ende onderteeckent/
peeter sterckx met een cruijs waer bij stont dit is/
het handtmerck van barbara vande perre verclae-/
rende nyt te connen schrijven, j(oannes) h(enricus) mareels p(astoor) s(int)/
jacobi, a(lbert) f(rancois) van winghe, gillam van gindertalen/
anthoen stroobants, ende met een cruijs waer bij stont/
dit is het hantmerck van philip overloop als/
getuijghe, ende van mij not(ari)s onderstont quod/
attestor signatum j(oannes) b(aptista) de becker not(ariu)s 1728/
Aldus vernieuwt, herkent, ende gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden, uyt crachte/
als boven obligando, sub(mittendo) ac renun(tiando) in forma/
coram jo(nker) gisbert joseph van grave heere van/
baienrieu, ende laijens e(tcetera) ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh hac 18 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1728-04-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-01 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
mannuele quittantie/
geschreven op haeren/
behoorelijcken zegel/
onderteeckent j(oannes) h(enricus)/
mareels p(astoor) s(int) j(acob), a(lbert)/
f(rancois) van winghe, guillam/
van gindertalen, j(oannes) b(aptista)/
de becker in dathe/
xxi april 1728 dat/
dese nevenstaende/
rente van seven hondert/
guldens is gequeten/
quare sic vacat/
hac 23 april 1728/
quod attestor/
n(icolaus) davidts off(iciae)[l]/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer