SAL7977, Act: R°350.2-R°353.1 (176 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°350.2-R°353.1  
Act
Date: 1728-04-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-12 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen van loven naer-/
genoemt, gestaen nicolaus davidts/
officiael vande middelste schrijffcamere/
uijt crachte (ende) naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie inden/
ondergeschreven contracte notariael/
geinsereert, om den selven wettelijck
//
te mogen vernieuwen, herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde heeft het selve gedaen/
ende geeffectueert in voegen ende/
maniere naer volgende luijdende aldus./
Op heden den sesden april 1728 com-/
pareerde voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij den souvereijnen raede/
van brabant tot loven residerende/
ende inde presentie vande getuijgen/
naergenoemt jan ballon innegesetene/
van nerijs in houwelijck hebbende/
catharina van nerum den welcken/
beloofft desen act door sijne voors(chreve)/
huijsvrouwe te sullen doen lauderen ende/
approberen, ende hendrick van nerum/
innegesetene van nerijs voors(chreve) de/
welcke bekennen, vercocht gecedeert/
ende getransporteert te hebben gelijck/
sij sijn doende bij desen, aen gerardus/
van meerbeeck innegesetene van/
duijsbourgh alhier present ende in coop/
accepterende twee derde paerten in/
huijs e(nde) hoff soo e(nde) gelijck hetselve ge-/
legen is onder de heerelijckheijt van/
vossum groot int geheel een daghmael/
reg(eno)ten de lovensche straete ter i[e], gilis
//
bauterle ter ii, hendrick platteborsse ter iii[e]/
ende peeter van hove ter iiii[e] zijden/
Item twee derde paerten in een halff/
boinder lants soo e(nde) gelijck hetselve/
gelegen is in de voors(chreve) prochie, reg(eno)ten/
de vossumsche straete ter i[e], lambrecht/
de busscher ter ii[e] aenden acceptant/
genoch bekent, waranderende het/
selve voor vrije, eijgen ende onbelast/
behoudelijck op eenen cheijns van thien/
stuijvers s'jaers aen de kercke van duijs-/
bourgh. Item twee oorden een ege-/
manneken aen de twelff apostelen tot/
brussel sonder meer waervoor/
guarrand gelovende, ende dat boven/
de voors(chreve) lasten voor de somme van/
drije hondert en vijfftigh guldens loo-/
pende munte den pattacon tot twee/
guldens sesthien stuijvers ende d'andere/
specien naeradvenant, dewelcke hij/
beloofft te betaelen soo haest den voors(chreve)/
hendrick van nerum sal gecomen sijn/
tot sijnen gerequireerden ouderdom ofte/
geapprobeerden staet, verclaerende des/
onvermindert aende voors(chreve) goederen/
geen recht oft actie meer te hebben/
ofte te behouden dan allen 't selve aenden/
acceptant te cederen met volle recht (ende)/
van nu aff daer over te consenteren inde
//
goedenisse (ende) ontgoedenisse, ende want/
den voors(chreve) acceptant van intentie is/
het voors(chreve) huijs te stellen in staet ende/
daer aen te bouwen soo is onderspro-/
ken, dat ingevalle den voors(chreve) hendrick/
van nerum quaeme afflijvigh te worden/
voor (ende) aleer hij soude gecomen sijn/
tot sijnen geapprobeerden ouderdom/
ende sijne erffgenaemen weijgerde/
desen act t'approberen dat sij even/
sullen gehouden sijn te betaelen hun/
just contingent inde melioratie/
van dijen niettegenstaende eenige/
costuijmen ter contrarien, waer aen/
hij wel expresselijck is derogerende/
bij desen, het welck oock sal stadt/
grijpen, ingevalle hij hendrick voors(chreve)/
gecomen sijnde tot sijnen gerequireerden/
ouderdom - desen act voor soo veel als/
hem soude raecken, soude willen ver-/
nietigen, voorders constitueren partijen/
onwederroepelijck alle thoonders deser/
ofte copije authenticq om 't selve te/
herkennen voor den souvereijnen raede/
van brabant, d' heeren meijer ende/
schepenen van loven ende alomme (ende)/
aldaer te consenteren in gewillige con-/
demnatie mede in ontgoedenisse ende
//
goedenisse sonder voorgaende dagement/
onder obligatie, submissie e(nde) renuntiatie/
als naer rechte. Actum binnen loven/
ten tijde voors(chreve) ter presentie van/
s(ieu)[r] egidius de but ende jan de raeije-/
makers, als getuijgen aensocht, ende de/
voors(chreve) comparanten ende getuijghen/
hebben de minute deser met henne naemen/
ende hantteeckenen beneffens mij no-/
taris onderteeckent onderstont mij pre-/
sent als not(ari)s quod attestor et erat signatum/
p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1728 leeger-/
stont depost 9[e] april 1728 is ge-/
compareert catharina van nerum/
in houwelijck hebbende jan ballon/
dewelcke lecture gehadt hebbende/
vanden bovenstaenden contracte nota-/
riael, heeft verclaert den selven in/
alle (ende) igewelcke sijne poincten, clau-/
sulen (ende) conditien daerinne breeder/
vermelt mits desen te lauderen ende/
te approberen onder obligatie ende/
renuntiatie als naer rechte, met con-/
stitutie als inden bovenstaenden contracte/
leeger staet bij de forme van een/
cruijsken, dit ist merck van catharina/
van nerum, ende is onderteeckent egi-/
dius de but testis, p(etrus) j(osephus) van vossum testis/
leeger staet quod attestor et erat signatum/
p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1728
//
Welcken volgende den voors(chreve) geconsti-/
tueerden uijt crachte e(nde) naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie/
inden bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert, heeft den selven in alle ende/
igewelcke sijne poincten, clausulen (ende)/
articulen daerinne breeder vermelt al-/
hier vernieuwt, herkent (ende) gereitereert/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, mitsgaders bij manisse des/
voors(chreve) heere meijers e(nde) naer voorgaende/
wijsdomme wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft opge-/
draegen met behoorelijcke vertijdenisse/
e(nde) renuntiatie twee derde paerten/
in huijs ende hoff soo (ende) gelijck het/
selve gelegen is onder de heerelijck-/
heijt van vossum groot int geheel/
een daghmael. Item twee derde/
paerten in een halff boinder lants ge-/
legen onder de voors(chreve) parochie, hier/
vorens in henne reg(eno)ten nader gespecificeert/
ende gedesigneert (ende) mits d'ordonnan/
tie van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daeruijt behoorelijck ontgoeijt (ende)/
onterfft sijnde soo wort mits desen daer-/
inne gegoeijt e(nde) geerfft den notaris/
petrus josephus van vossum off alhier/
present ende 't selve accepterende inden/
naem ende ten behoeve van gerardus
//
van meerbeeck, sijne erffven naercomelingen/
ofte sijns actie hebbende, per monitionem/
iure et satis et waras prout latius in/
supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert (ende) den teneur alhier ander-/
werff wort gehouden voor geinsereert/
ende gerepeteert, coram jo(nke)r petrus de/
herckenrode heere van roost et(cetera) ende s(ieu)r/
cornelis berses schepenen hac 10 april 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer