SAL7977, Act: R°353.2-R°355.1 (177 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°353.2-R°355.1  
Act
Date: 1728-04-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-12 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijff-/
camere uyt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreven)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen,/
ende reitereren als thoonder dyer geconstitueert/
sijnde, heefft t'selve ghedaen, ende geeffec-/
tueert in vueghen, ende manieren naervolghe(nde)/
Op heden desen achtsten aprilis 1728 comparere(nde)/
voor mij not(ari)o bij sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
ende in de presentie van de getuyghen onder/
te noemen jan de haze, ende joanna van/
herentals gehuysschen, ende innegesetenen van/
duysborgh de welcke bekennen mits deser in/
contante penninghen ontfanghen te hebben uyt/
handen van jan vander elst weduwer van wijlen/
elisabeth theresia vander malen innegesetenen van/
leeffdael de somme van hondert vijffenseventigh
//
guldens courant, dat is den schellinck tot seven/
stuyvers, ende dandere specien naeradvenant waer/
voor sij geloven aen den voors(cheve) vander elst hier pre-/
sent, ende accepterende voor de tochte, ende voor sijne/
kinderen verweckt met wijlen sijne voors(chreve) huysvrauwe/
voor de proprietijt te betalen eene jaerelijcksche/
rente van acht guldens, cours te nemen den xxvii/
april toecomende, sulcx dat het iersten jaer/
verschijnen, ende vervallen sal den xxvii april/
van den toecomenden jaere 1729, ende soo voorts/
van jaere, tot jaere tot de quijtinghe toe, die sal/
moeten geschieden t'eender rijse, ende met vollen rente/
los ende vrij van x xx c mindere, ende meerdere/
penninghen, ende alle andere lasten nyet uytgenomen/
offte gereserveert, oock nijettegenstaende eenighe/
placcaerten ter contrarie dyer alreede waeren ge-/
emaneert, offte alnogh geemaneert souden worden,/
waer aen sij verclaeren te derogeren, alle jaeren/
precies te betalen op den voors(chreve) valdaghe, daer/
voor verobligerende hunne persoonen, ende goe-/
deren, meubelen, ende immeubelen, present/
ende toecomende, ende naementlijck ierst/
drij daghwanden lants gelegen onder de vrijhijt/
van duijsborgh in den nieuwen bosch regenoten/
anthoen de kelver ter eenre, d'erffgh(enaem)en m(ijn) h(ee)[r]/
van thienen ter ii[re] d'erffgh(enaem)en jan mommaerts ter/
iii[re] ende d'erffgh(enaem)en jan vander elst ter iiii zijden/
belast aen den heere van bautersem met vier/
penninghen lovens s'jaers sonder meer, hem com-/
parant competerende uyt crachte van schij-/
dinghe, ende deylinghe bij hun aengegaen met/
hunne mede condividenten over de goederen achter-/
gelaten bij wijlen peeter van herenthals, ende/
maria stercx gehuysschen hunne auders waeren
//
gepasseert voor schepenen van duysborgh in/
dathe xxiiii (decem)ber 1725 onderteeckent de wever/
s(ecreta)ris alhier gesien/
Item vijff boinderen lants waer van twee vierde/
paerten leenroerigh sijn onder den souverijnen leen-/
hove van brabant gelegen onder duysborgh regenoten/
die kinderen n. vander heijden ter eenre, het broeder-/
schap van tervueren ter ii, die straete gaende naer/
tervueren ter iii zijden, hen comparanten competere(nde)/
uyt crachte van goedenisse gepasseert voor den/
souverijnen leenhove in dathe xxxi (decem)ber 1710 onder-/
teeckent van(den) boom alhier gesien, gelovende/
t'ghene voors(chreve) is altijt voor goet, vast, ende van/
weirden te houden onder obligatie als boven, con-/
stituerende ten effecte dyer onwederroepelijck/
alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is te/
laeten vernieuwen voor den voors(chreve) souverijnen/
leenhove, heeren mijer, ende schepenen der stadt/
loven, schepenen van duysborgh, offte alomme/
ende aldaer te consenteren in de affectatie t'sij/
bij opdrachte, mainmise, decreet, ende herde-/
creet ten regarde van de allodiale goederen, mede/
in de voluntaire condemnatie, ende verclaeren/
executoriael deser, sonder voorgaende dagement/
de surranneringhe nijettegenstaende. Actum/
leeffdael ten tijde voors(chreve) ter presentien van/
henrick de becker, ende gillis hoijens getuyghen/
die minute deser geschreven op haeren behoorelijcken/
zegel, is bij die voors(chreve) comparanten, van beijde/
die getuyghen, met marcquen, ende naemen/
respectieff beneffens mij notaris onderteeckent/
onder stont, quod attestor signatum r(umoldus) davidts/
not(ariu)s 1728
//
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'onweder-/
roepelijcke procuratie in den bovenstaenden notarialen/
contracte geinsereert, heefft den selven in allen,/
ende iegewelcke sijne poincten, clausulen, ende/
articulen daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt/
herkent, ende gereitereert obligando, submitte(ndo)/
ac renun(tiando) in forma, mitsgaeders bij manisse des/
voors(chreve) heere mijers, ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opge-/
draegen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie sekere drij daghmalen lants gele-/
gen onder de vrijhijt van duijsborgh in den/
nieuwen bosch regenoten anthoen de kelver ter i[re]/
d'erffgh(enaem)en m(ijn) h(ee)[r] van thienen ter ii[e] d'erffgh(enaem)en jan/
mommaerts ter iii ende d'erffgh(enaem)en jan vander elst/
ter iiii zijden, belast aen den heere van bautersem/
met vier penninghen lovens sjaers. Item vijff/
boinderen lants uytgenomen twee vierde paerten/
die leenroerigh sijn onder den souverijnen leenhove/
van brabant gelegen onder duusborgh hier voorens/
in sijne regenoten, ende scituatie naerder uytge-/
druckt, ende gespecificeert, ende mits d'ord(onnan)tie/
van rechten den voors(chreve) opdragere daer uyt behoorelijck/
ontgoyt, ende onterfft sijnde, soo wort mits desen/
daer inne gegoyt, ende geerfft den not(ari)s, ende/
procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present ende acceptere(nde)/
in den naem, ende ten behoeve van jan vander/
elst weduwer van wijlen elisabeth theresia/
vander malen voor de tochte, ende sijne kinderen/
verweckt met wijlen sijne voors(chreve) huysvrauwe/
voor de proprietijt, henne erffven, naercomelinghen/
offte die ghene huns actie hebbende, et reddidit/
op de commeren, ende lasten van oudts daer op uytgae(nde)
//
ende voorts meer op eene voortaene rente van/
acht guldens s'jaers, terminis debitis, et consuetis/
persolvendis et waras pro ut latius in supradicto/
procuratorio waertoe wort gerefereert, ende/
den teneur alhier anderwerff wort gehouden voor/
gerepeteert ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r]/
cornelis berses hac 9 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer