SAL7977, Act: R°355.2-V°355.1 (178 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°355.2-V°355.1  
Act
Date: 1728-04-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael van de tweede schrijffcamere/
der stadt loven voors(chreve) uijt crachte, ende naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie geinsereert in/
de conditien van vercoop gehouden door den notaris/
j. g. persoons op den 17 (decem)ber 1727 als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, ende dat van weghens/
jan francis pelgrims, ende anna margareta/
stevens gehuijsschen innegesetenen der stadt thienen/
heefft ter manisse van den voors(chreve) heere mijer, ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen opgedraegen met behoorelijcke/
solemnitijten van rechten daer toe gerequireert/
sekere plecke lants groot twelff roeden gelegen/
onder goitsenhoven onder den steenbergh regenoten/
den selven steenbergh, d'erffgh(enaem)en jan persoons,/
ende de vloetgracht soo ende gelijck het selve/
lant metten uijtganck der brandende keersse is/
gebleven aen guilliam snijders om ende voor de/
somme van hondert vijffentachentigh guldens
//
ende tweeenviertigh hooghen achtervolghens/
die voorschreve conditien bij copije authentiecq/
alhier gesien, ende gebleken, ende mits d'ord(onnan)[tie]/
van rechten den voorschreven opdragere daer uijt/
behoorelijck ontgoijt, ende onterfft sijnde, soo/
wort mits desen in het selve landt gegoijt,/
ende geerfft den notaris, ende procur(eur) r(umoldus) davidts/
alhier present ende acceptere(nde) in den naeme,/
ende ten behoeve van guilliam sneijders [ende catharina daniau gehuijsschen] sijne/
erffven, naercomelinghen, offte dieghene huns/
actie hebbende per monitionem iure, et satis, den/
voorschreven opdragere uijt crachte als/
boven obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, et waras als/
in de voorschreve conditien waer toe/
wort gerefereert, ende de ghene alhier/
worden gehouden voor gerepeteert ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe, ende heer, ende meester/
hiacintus jacobus schouten licen-/
tiaet in beijde de rechten e(tcetera) hac/
16 aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer