SAL7977, Act: R°356.1-R°357.1 (179 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°356.1-R°357.1  
Act
Date: 1728-04-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-13 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uijt crachte/
ende naer vermoghen van d'onwederroepelijcke procuratie/
in den onderges(chreven) notarialen contracte geinsereert, om den/
selven wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dyer geconstitueert sijnde, heefft/
t'selve ghedaen, ende geeffectueert in vueghen ende/
manieren naervolghende luydende aldus. Comparere(nde)/
op heden desen tweeden april 1728 voor mij onderges(chreven)/
not(ari)s binnen thienen residerende, ende in de presen-/
tie van de getuyghen naer te noemen goris tael-/
mans, ende anna marie de lattin wettige gehuys-/
schen, ende innegesetene van autgaerden, welcke com-/
paranten ons hebben verclaert bij, ende mits desen/
deughdelijck vercoght, gecedeert, ende getranspor-/
teert te hebben aen, ende ten behoeve van jan/
snijders insgelijcx innegesetene van autgaerden/
onder zittart lummen, alhier present, ende in coop/
acceptere(nde) seker daghmael lants met de hellicht/
van de terwe vruchten daer op sijnde, soo ende gelijck/
t'selve gelegen is int astvelt onder goitsnoven/
regenoten s(ieu)[r] anthoen sweerts s(ecreta)ris van hoegaerden/
het clooster van danebroeck, ende den heere baron/
de la viessville, ende dat voor, ende omme die/
somme van hondert viertigh guldens boven eenen/
ducaton lijcoop welcke voors(chreve) somme van hondert/
viertigh guldens de voors(chreve) ierste comp(aran)ten verclaeren/
bij desen deughdelijck, ende reelijck van hen accep-/
tanten ontfanghen te hebben, ende alsoo van hem/
acceptant ten vollen voldaen te sijn, dienende dese/
acte voor absolute quittantie, warandere(nde) het/
voors(chreve) daghmael lants voor los, ende onbelast/
goet, daer voor ende voor de validitijt deser acte/
guarrantschap gelovende in forma, ende voorders/
soo veel te doen offt sij comp(aran)ten ten desen iet te/
nauwe ghedaen hadden, gelovende sij comp(aran)ten
//
allen t'ghene voors(chreve) is te houden voor goet, vast, ende/
van weirden onder obligatie van henne respective/
persoonen, ende goederen, meubelen, ende immeubelen/
present, ende toecomende, mede henne erffgh(enaem)en ieder/
int' besonder, met renuntiatie als naer rechte/
ende onder condemnatie voluntair te decreteren in den/
souverijnen raede van brabant, ende alomme elders/
sonder voorgaende dagement, offte eenigh rechtvoor-/
deringh daer toe noodigh te wesen, ende met onweder-/
roepelijcke constitutie aen ieder thoonder deser, soo/
om te doen het voors(chreve) decretement, als om dese acte/
alomme te vernieuwen, ende in goede te keeren, mede/
om den acceptant int' voors(chreve) daghmael lants voor/
hoff, ende heere competent, mede voor heere schepenen/
van loven te doen, ende laeten gichten, ende goeden/
promittentes ratum et gratum. Aldus ghedaen ten/
dage, maende, ende jaere als boven ter presentien van/
peeter de pius, ende joris van houw alls gelooff-/
baere getuijghen hier toe geroepen, ende gebeden, ende/
is d'originele deser geschreven op segel van drij/
stuy(vers) ende van partijen comp(aran)ten getuyghen beneffens/
mij not(ari)s ondert(eecken)[t] onderstont quod attestor signatum/
p. swevers not(ariu)s 1728/
Welcken volghende soo heefft den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte als boven alhier vernieuwt, herkent,/
ende gereitereert den inhout van den bovenstaenden/
contracte in allen, ende iegewelcke sijne pointen,/
clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt, mitsgae-/
ders bij manisse des voors(chreve) heere mijers, ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heefft opgedragen met behoorelijcke ver-/
thijdenisse, ende renuntiatie seker daghmael lants/
met de hellicht van de terwe vruchten daer op sijnde gelegen/
onder goitsenhoven hier voorens in sijne regenoten/
ende scituatie breeder uytgedruckt, ende gespe-/
cificeert, exposito, impositus est den procureur
//
ende not(ari)s r(umoldus) davidts alhier present, ende acceptere(nde)/
in den naeme, ende ten behoeve van jan snijders/
sijne erffven, naercomelinghen offte dieghene sijns/
actie hebbende per monitionem iure, et satis obliga(ndo)/
submittendo ac renun(tiando) in forma, et waras pro ut/
in supradicto procuratorio waer toe wort gerefereert/
ende de teneur alhier anderwerff wort gehouden voor gere-/
peteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe ende heer, ende m(eeste)r hiacintus/
jacobus schouten licentiaet in beyde de rechten/
hac 16 aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer