SAL7977, Act: R°357.2-R°358.2 (180 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°357.2-R°358.2  
Act
Date: 1728-04-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-14 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] Inde teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts
[joan(nes) fran(ciscus) everaerts] officiael der tweede schrijffcamere uyt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen contracte/
geinsereert om den selven wettelijcken te moghen ver-/
nieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonder dyer/
geconstitueert sijnde heefft t'selve ghedaen, ende/
geeffectueert in vueghen, ende manieren naervolghe(nde)/
Op heden desen xvii april 1728 comparerende/
voor mij not(ari)o bij sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde), ende in/
de presentien van de getuyghen onder te noemen s(ieu)[r]/
gaspar boogaerts, ende jouff(rouw)[e] maria corthout/
gehuysschen, ende innegesetenen deser stadt, dewelcke/
verclaeren mits desen vercoght, gecedeert, ende getrans-/
porteert te hebben soo sij doen bij desen aen s(ieu)[r] lambrecht/
meijs, ende jouff(rouw)[e] ida mortiers insgelijcx/
gehuysschen, ende innegesetenen deser stadt, beyde/
hier present, ende in coop acceptere(nde) eene capitale/
rente van hondert vijfftigh guldens wisselgelt,/
dat is den schellinck tot sesse stuyvers, ende/
dandere specien naeradvenant, waer voor
//
jaerelijcx wort betaelt bij reductie sesse guldens/
interest, om ende voor gelijcke somme van hondert/
vijfftigh guldens wisselgelt, die de transportanten/
van de acceptanten bekennen ontfanghen te hebben, dienende/
dese voor volle, ende absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren, den iersten transportant/
competerende uyt crachte van testament van wijlen/
jo(uffrouw)[e] barbara boogaerts beggijncken op den auden/
beggijnhove alhier gepasseert voor den not(ari)s durij/
ende sekere getuyghen in date 18 (novem)ber 1721 alhier/
bij copye gesien, welcke rente is gecreeert bijde/
voors(chreve) jouff(rouwe) barbara boogaerts beggijncken/
tot laste van jouff(rouwe) cornelia dauw insgelijcx/
beggijncken volghens acte daer van sijnde gepasseert/
voor den not(ari)s de vrecq in date 9 (decem)ber 1688/
ende geaffecteert op een derde paert van seker/
huys, hoff, appendentien, ende dependentien van dyen/
met het soldaten huys daer neffens staende gestaen/
alhier op de duylaegh regenoten jaecq(ues) staes ter i/
seker straetken ter ii ende de leygrachte van achter/
ter iii zijden, volghens de goedenisse van opdrachte/
daer van sijnde gepasseert voor heeren mijer, ende/
schepenen van loven in date xviii (novem)ber 1720 onder-/
teeckent p. van(den) broeck in media alhier gesien,/
vallende jaerelijcx den eersten november, ende/
voorders als in de voors(chreve) brieven die alhier worden/
overgelevert, welcke rente alsnu wort betaelt/
door n. cabban, waranderende sij transportanten/
de voors(chreve) rente voor vrij, eygen, ende onbelast,/
daer voor altijt guarrant gelovende, verclaere(nde)/
dyenvolghens aen de selve egheen recht, offt actie/
meer te hebben, offte te reserveren, maer de selve te cederen/
als boven, constituere(nde) ten effecte dyer onwederroe-/
pelijck alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is/
te laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende schepenen/
deser stadt, offte alomme, ende aldaer te consenteren
//
in de ontgoedenisse, ende goedenisse, in de/
gewillige condemnatie, ende verclaeren execu-/
toriael deser sonder voorgaende dagement, de/
surranneringhe nyettegenstaende. Actum loven/
ten tijde voors(chreve) ter presentie van jan meys, ende/
geeraert smeesters getuyghen die minute deser/
geschreven op haeren behoorelijcken zegel is van/
beyde die transportanten, acceptanten, ende bij/
mij not(ari)s onderteeckent, onderstont quod attestor/
signatum r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende soo heefft den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uyt crachte als boven alhier vernieuwt,/
herkent, ende gereitereert den inhout van den boven-/
staenden contracte in allen, ende iegewelcke sijne/
pointen, clausulen, ende articulen daerinne breeder/
vermelt, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve) heere/
mijers, ende naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heefft opgedragen met behoore-/
lijcke verthijdenisse, ende renuntiatie de voors(chreve)/
rente van hondert vijfftigh guldens wisselgelt/
waer voor jaerelijcx wort betaelt bij reductie/
sesse guldens die geldende is r. cabbay hier voo-/
rens breeder gespecificeert exposito, impositus/
est den not(ari)s, ende procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present/
ende acceptere(nde) in den naem, ende ten behoeve van/
s(ieu)[r] lambrecht meys, ende jouff(rouwe) ida mortiers/
gehuysschen, hunne kinderen, erffven, offte dieghene/
huns actie hebbende per monitionem iure et satis/
obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras/
prout in supradicto procuratorio waer toe wort ge-/
refereert, ende den teneur alhier anderwerff wort ge-/
houden voor gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
albert francois van winghe, ende heer, ende m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten licentiaet in beyde de/
rechten e(tcetera) hac 17 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer