SAL7977, Act: R°398.2-V°398.1 (215 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°398.2-V°398.1  
Act
Date: 1728-05-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-11 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere myers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
bartholomeus smets gebortigh van mechelen den/
welcken is geworden binnen poirter, ende borgher/
deser stadt, opden last van ten tijde van twee/
achtervolghende jaeren te alimenteren gratis een/
vondelinck kindt deser stadt bij mijne heeren te/
designeren op den voet gelijck die gemijnelijck/
worden uijtbesteedt, faute van dijen dat hij ipso
//
facto vervallen sal wesen van het selve poirter-/
schap, ende mits betalende boven dyen aen de rent-/
meesters deser stadt sesse guldens voor eenen brant-/
eemer, ende doende tot dyen den eedt daer toe/
staende, in conformitijt van de resolutie magis-/
trael de dathe 10 maii 1728 onderteeckent p. van(den)/
broeck, ende heefft dyenvolghens ghedaen den eedt/
in handen des voors(chreve) heere myers, ende betaelt sesse/
guldens aen den rentm(eeste)r e. d(e) bruijn volghens/
quittantie de dathe 19 maii 1728 alhier gesien coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost e(tcetera)/
ende s(ieu)[r] cornelis berses hac 19 maii 1728/
t. van besten/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer