SAL7977, Act: R°401.1-R°403.1 (223 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°401.1-R°403.1  
Act
Date: 1728-05-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-19 by pieter-jan lahaye
[t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers e(nde) schepenen van loven naerge-/
noemt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
der middelste schrijffcamere alhier, uijt/
crachte ende naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie inden/
ondergeschreven contracte notariael/
geinsereert, om den selven wettelijck te/
mogen vernieuwen, herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde, heeft het selve gedaen/
ende geeffectueert in voegen ende/
maniere naervolgende luijdende/
aldus. Op heden den dertighsten september/
duijsent seven hondert sessen entwintigh/
compareerde voor mij openbaer nota-/
ris geadmitteert voor den souvereijnen/
raede van brabant tot loven reside-/
rende ende inde presentie vande ge-/
tuijgen naergenoemt s(ieu)r anthoen pasteels/
ende jouff(rou)[w] adriana van dommelen/
gehuijsschen, innegesetene deser stadt, de/
welcke bekennen ontfangen te hebben/
uijt handen van de eerw(eerdige) moeder maria/
loos geassisteert met den eerw(eerdige) heere/
jacobus moors pastoor van desen siecken
//
gasthuijse van loven ende susters maria/
van santen ende agnes rouckaerts ouder-/
lingen, de somme van twelff hondert/
guldens wisselgelt den pattacon tot/
twee guldens ende acht stuijvers ende/
d'andere specien naer advenant dienende/
dese daer over voor volle quittantie,/
waer voor de voors(chreve) gehuijsschen/
beloven te betaelen, ten behoeve van/
den gasthuijse voors(chreve) eene rente van/
acht en viertigh guldens s'jaers los ende/
vrije van alle lasten soo x[ste] xx[ste] min-/
dere ofte meerdere penningen ende/
impositien alreede innegestelt ofte naer-/
maels inne te stellen niet tegenstaende/
eenige placcaerten ter contrarien, waer-/
aen van alsnu voor alsdan wort/
gederogeert, ende waer van d'eerste/
jaer van betaelinge vallen sal den/
dertighsten (septem)ber vanden toecomenden/
jaere 1727 ende soo voorts van jaere/
tot jaere totte effective quijtinge toe,/
die altijt sal mogen geschieden in twee
//
distincte reijsen te weten met sesse hondert/
guldens seffens ende met volle verloopen/
als het de rentgelders gelieven sal, ende/
om de rentheffers daer van te versekeren/
hebben verobligeert hunne [persoonen (ende)] goederen present/
ende toecomende ende namentlijck/
seker huijs, schuer, stallingen, hoff ende/
block daer aen gelegen met alle sijne/
appendentien ende dependentien gestaen/
alhier op den langen keijenbergh, soo/
ende gelijck sij rentgelders 't selve hebben/
in coop vercregen tegens den heere pre-/
sident ende proviseurs van het collegie/
genoemt patrimonium christi alhier/
binnen dese stadt, volgens de conditien/
daer over gehouden door den notaris/
f(ranciscus) gilbert ende de keersse gebrant op/
den [vacat] julii lestleden ende want/
het voors(chreve) huijs met sijne dependentien/
is bestaende alnoch in personaliteijt soo/
beloven de rentgelders daer over te/
sullen doen passeren de goedenisse voor/
dh(ee)ren meijer ende schepenen deser stadt/
tusschen dit ende acht dagen, voorts/
constitueren onwederoepelijck alle/
thoonders deser om 't selve te herkennen/
voor den souvereijen raede van
//
brabant, dheeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme ende aldaer/
te consenteren in gewillige condemnatie/
mede int slaen van beleijde, decreet ende/
herdecreet alles sonder voorgaende da-/
gement, onder obligatie, submissie (ende)/
renuntiatie als naer rechten, actum bin-/
nen loven ten tijde voors(chreve) ter presentie/
van cornelis smets ende dirick som-/
dael als getuijgen hier toe geroepen ende/
gebeden ende hebben de voors(chreve) compa-/
ranten de minute deser beneffens mij/
notaris onderteeckent onderstont quod/
attestor et erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum/
not(ariu)s pub(licu)s 1726/
Aldus vernieuwt, ende herkent door/
den voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven, obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma coram jo(nk)[er] petrus de/
herkenrode heere van roost (etcetera) ende s(ieu)r cor-/
nelius berses schepenen hac 22 maii 1728/
b claes/
1728/
Estque in instanti adductio facta tot/
alle ende igewelcke goederen der voors(chreve)/
verobligeerde bij de haeve ende erffve/
ende signantelijck tot seker huijs, schuer,/
stallingen, hoff e(nde) block daer aen gele-/
gen met alle sijne appendentien ende
//
dependentien gestaen alhier op den langen/
keijenbergh om te comen tot asseurantie/
eender rente van acht en viertigh gul(den)s/
s'jaers verschene ende te verscheijnen/
ende de capitaele dijer, idque monente/
et ducente pretore coram iisdem eodem/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1781-03-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-19 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij d'acte/
coram notario c./
bisschop alhier date/
deser dat dese/
nevenstaende capitaele/
rente is gequeten/
quare (contu)lit hac/
i[a] martii 1781/
ita est/
j.b. bisshop off(iciael)/
1781
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer