SAL7977, Act: R°413.3-R°415.2 (232 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°413.3-R°415.2  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-07 by pieter-jan lahaye
Allen die ghene die dese teghenwoordighe letteren/
sullen sien, offt hooren lesen saluyt wij jo(nke)r gilbert/
joseph van grave heere van baienrieu, ende layens, jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost e(tcetera) s(ieu)[rs] jan/
van arenbergh, ende s(ieu)[r] cornelis berses/
schepenen der stadt loven doen cont, ende te/
weten dat alsoo wijlen jouff(rouw)[e] anna boets wed(uw)[e]/
wijlen s(ieu)[r] olivier melants met schepene brieven deser/
stadt de dathe 13 octob(er) 1716 in media, ende/
6[e] meert 1721 in tertia verbonden, ende verobligeert/
heeren cappellanen van s(in)[t] peeters alhier in twee/
erffvelijcke renten d'ierste van sevenenviertigh/
guldens, ende vijff stuyvers, ende d andere van/
vijffentwintigh guldens beyde s'jaers, daer van
//
sij in gebreke waeren van vastighijt, ende de/
voors(chreve) rentheffers om van de voors(chreve) twee respec-/
tive renten, ende jaerelijcksche betalingh der/
selve te beter versekert, ende voldaen te worden/
ons versoght hebben hun verleent te worden behoo-/
relijcke provisien van belijde, in desen dienende,/
de welcke hun oock op de voors(chreve) daeghen sijn ver-/
leent, ende geaccordeert geweest, ende heefft/
den heere mijer eodem [die selve daeghen] geleyt de voors(chreve)/
impetranten tot alle, ende iegewelcke goederen/
beyde haeve, ende erffve der voors(chreve) verobligeerde/
ende signantelijck tot seker huys met het/
backhuys staende op den hoeck van den tweeden/
kaybergh in de dorpstraete regenoten den cleynen/
kaybergh ter eenre, jan willems ter ii[e] ende de/
voors(chreve) straete ter iii zijden. Item tot een cleyn/
huysken staende onder den buijlmolen aldernaest/
het voors(chreve). Allen d'welck alsoo ghedaen sijnde/
soo sijn de voors(chreve) brieven van belijden mits het/
voluntair consent des voors(chreve) verobligeerde/
int' bekennen der voors(chreve) twee renten gedraegen/
respective op den 13 octob(er) 1716 in prima/
ende 11 meert 1721 in tertia gedecreteert, ende/
verclaert executoriael, ende want de voors(chreve)/
rentheffers egheene betalinghe van de geseyde/
renten en conden becomen, soo sijn sij genootsaeckt/
geweest te doen daeghen t'eenen sekeren gelegen/
daeghe de voors(chreve) jouff(rouwe) anna boets wed(uw)[e] s(ieu)[r]/
olivier melants, s(ieu)[r] jan francis wera, ende/
arnoldus heynen beyde kinderen der voors(chreve) anna/
door den dienaer laureys janssens [ieder] op segel van/
twee stuyvers ut hic retulit, ten eijnde om beyde/
de voors(chreve) bellijden anderwerff te comen sien decreteren/
ende verclaeren executoriael mits de surranneringhe
//
van de voors(chreve) decreten met inthimatie et(ceter)[a]/
ende mits non comparitie, offte oppositie, soo/
sijn de voors(chreve) twee belijden op den 24 (decem)ber 1726/
in media anderwerff gedecreteert, ende ver-/
claert executoriael, uyt crachte van welcken/
anderwerff decrete hebben de voors(chreve) rentheffers/
allen die voors(chreve) goederen ter vente doen stellen/
door den gesworen belleman joannes francis-/
cus wera bij behoorelijcke proclamatien, ende/
affictien van billjetten op de kerckdore van s(in)[te]/
peeters binnen dese stadt, op de voors(chreve) huysen, ende/
op de herberge genoempt het middelste taeffel-/
ront, inhoudende specificatie van panden,/
dagh, ende ure, waer, ende wanneer men de sit-/
daghen houden souden, vervolghens soo sijn over de/
voors(chreve) goederen gehouden ses behoorelijcke sitdaghen/
van vierthien, tot vierthien daeghen respective/
opden 31 (decem)bris 1726 14 jan(ua)rii 28 jan(ua)rii 11 feb(ruarii)/
25 feb(ruarii) ende 11 meert van den jaere 1727 op welcken/
lesten sitdagh het voors(chreve) huss met het backhuys/
staende op den hoeck van den tweeden kaybergh/
in de dorpstraete, ende het voors(chreve) cleyn huysken/
staende onder den buijlmolen aldernaest het voors(chreve)/
sijn vercoght, ende metten uytganck der brandende/
keirssen gebleven als hooghsten, ende lesten verdierder/
aen j(oannes) f(ranciscus) wera, ende dat ten behoeve van jouff(rouw)[e]/
de wed(uw)[e] colibrant marie vander veken te weten/
het iersten huys voor de somme van elffhondert/
negenennegentigh guldens, ende het tweede/
voor de somme van hondert, ende twelff guldens/
alles wisselgelt achtervolghens conditien daer over/
gehouden door den officiael n(icolaus) davidts
//
in originali alhier gesien, ende gebleken/
d'welck ghedaen sijnde heefft den voors(chreve)/
dienaer laureys janssens ter instantie van/
de voors(chreve) executanten ghedaeght ut retulit de/
voors(chreve) jouff(rouwe) anna boets, s(ieu)[r] arnoldus heynen,/
ende s(ieu)r j(oannes) f(ranciscus) wera, ende de voors(chreve) jouff(rouwe) maria/
vander veken wed(uw)e s(ieu)[r] colibrants om teghens dathe/
van de keirsbrandinghe, ende xv daeghen te com-/
pareren voor die heeren mijer, ende schepenen/
deser stadt in ordine om aldaer het decreet/
over de voors(chreve) goederen te comen sien, ende hooren/
interponeren, ende de coopersse offte die ghene bij haer/
te nomineren in de selve goederen te comen sien goeden/
vestighen, ende erffven, offt anderssints daer teghens/
te comen seghen, offte doen als ten raede, met inthi-/
matie e(tceter)[a] soo verre sij alsdan nyet is compareerden/
hunder absentie nijettegenstaende totte interpo-/
sitie van den voors(chreve) decrete alsdan voorts soude/
worden geprocedeert naer behooren, doen alsoo te weten/
dat bij ons schepenen voors(chreve) allen die stucken, ende/
bescheeden met allen t'gene des daer van dependeert/
int' lange wel, ende rijpelijck oversien, ende/
geexamineert hebbende, ende voorts geconsidereert/
datte voors(chreve) jouff(rouwe) wed(uwe) anna boets s(ieu)[r] arnoldus/
heynen, ende j(oannes) f(ranciscus) wera nogh eens ghedaeght, ende/
affgeroepen sijnde, mitsgaeders alle andere eenigh/
recht, offt actie hebbende tot de voors(chreve) vercoghte/
goederen nyet en sijn gecompareert, offt iemant anders/
in hunne naeme, ende alsoo voorts procedere(nde) tot de/
interpositie van den voors(chreve) decrete, hebben wij schepenen/
voors(chreve) ter manisse des heere president schepene al-/
bert francois van winghe mits d'absentie des heere/
mijers daer over staende van weghens sijne kijserlijcke/
ende conincklijcke ma(jestij)[t] als hertoge van brabant/
bij onsen wijsdomme geauthoriseert, ende authoriseren/
bij desen allen di voors(chreve) besoignen, proclamatien, ende/
sitdaghen, ende voorts allen t'ghene uyt crachte van den/
voors(chreve) anderwerff decrete in desen ghedaen, ende gebesoig-/
neert is geweest, ende voorts teghens de voors(chreve) ghed(aen)/

//
ende geexecuteerde deffault, ende contumacie/
gevende, ende voort' proffijt van dyen hun van alsulcken/
recht, actie, ende pretentie als hun tot de voors(chreve) goederen/
eenighsints soude moghen competeren nu offte naermaels/
soude comen heysschen, offt pretenderen versteke(nde), hebben/
wij het voors(chreve) huys met het backhuys staende op den/
hoeck van den tweeden kaybergh in de dorpstraete/
ende het cleyn huysken staende onder den buijlmolen/
aldernaest het voors(chreve) aengewesen, ende aenwijsen/
mits desen aen de voors(chreve) jouff(rouw)[e] maria vander veken/
wed(uw)e s(ieur) jacobus colibrant om de selve twee huysen/
te besitten, ende gebruijcken gelijck haere andere/
goederen, ende is dyenvolghens in de voors(chreve)/
huysen gegoyt de voors(chreve) jouff(rouwe) maria vander/
veken voor de hellicht, ende jacobus, joanna/
maria, michiel, ende jan colibrant haere/
kinderen voor d'andere hellicht, hunne erffven,/
naercomelinghen, offte die ghene huns actie hebbende/
alles naer dijen den voors(chreve) heere president schepene/
mits d'absentie des heere mijers van [sijn] recht van/
naerderschap hadde gerenuntieert actum 7 junii/
1728 b. claes/
1728/
Copij van de quittantie der pont-/
penninghen/
Ontfanghen van jouff(rouwe) maria vander veken/
weduwe jacobus colibrant vijffensestigh guldens/
elff stuyvers wisselgelt voor de pontpenninghen/
van een huys gestaen in de diestersche straete op den/
hoeck van den cleynen kaybergh regenoten jan willems/
geevinceert weghens die cappellanen van s(in)[te] peeters/
beneffens een cleyn huysken daer achter aengelegen/
ten laste van de wed(uw)e olivier melants ende t'samen/
ingecoght voor 1311 guldens wisselgelt volghens/
conditien gehouden door den clercq davidts op den xi/
meert 1727 actum 4 junii 1728 signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
De voorgaende pontpenninghen sijn voldaen door olivier/
melants op den 26 julii 1716 signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer