SAL7977, Act: R°418.1-R°419.1 (235 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°418.1-R°419.1  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-09 by pieter-jan lahaye
[t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt [van jo(nke)r gilbert joseph van grave heere van bajenrieu e(nde) laijens mits d'absentie] des heere/
meijers ende schepenen van loven naer-/
genoemt gestaen arnoldus geeraerts offi-/
ciael van de middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte e(nde) naer vermogen/
van d'onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert respective inde publiecke/
conditien van vercoop gehouden door/
den notaris carel vander smissen binnen/
loven inde herberge genoemt het sper-/
ken, waer van den lesten sitdagh is ge-/
houden den 9[e] junii 1727 van wegens/
s(ieu)r martinus smets uijt crachte van/
permissie der heeren oppermomboiren de-/
ser stadt loven ende de quittantie van/
voldoeninge daer op gevolght, heeft ter/
manisse des voors(chreve) [jo(nke)r van grave mits d'absentie] heere meijers ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen opgedraegen/
met behoorelijcke vertijdenisse ende/
renuntiatie ierst een halff boinder/
onderhalff daghmael lants gelegen onder/
overeijssel, regenoten mijn heer rijckom/
ter i[e], jan vander letten ter ii[e], geeraert/
van pee ter iii[e], ende jan huijckens ter/
iiii[e] zijden, soo ende gelijck het selve/
met den uijtganck vande brandende
//
keersse is gebleven aen anthoen de rom/
om ende mits de somme van hondert/
twintigh guldens wisselgelt boven de/
hoogen ende anderen ongelde, achtervol-/
gens de voors(chreve) conditien bij copije/
authenticq alhier gesien ende gebleken/
ende mits d'ordonnantie van rechten/
den voors(chreve) opdraegere daeruijt behoore-/
lijck ontgoeijt ende onterfft sijnde, soo/
wort mits desen daerinne gegoeijt ende/
geerfft den notaris petrus josephus van/
vossum alhier present ende 't selve accep-/
terende in den naem ende ten behoeve/
van anthoen de rom sijne erffven, naer-/
comelingen ofte sijns actie hebbende per/
monitionem iure et satis, et waras prout/
latius in supradicto procuratorio waer/
toe wort gerefereert ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert coram/
jo(nke)r petrus de herkenrode, heere van roost/
(etcetera) ende s(ieu)r cornelis de berses schepenen/
hac 7 junii 1728/
Copije vande quittantie/
van voldoeninge/
Ontfangen van anthoen de rom hon-/
dert vijff en vijfftigh guldens drije stuijvers
//
een oort in voldoeninge van eenen/
coop lants, bestaende in onderhalff dagh-/
mael gelegen onder overeijssel, alles/
in conformiteijt vande conditien daer/
over gehouden bij den notaris carel van/
dersmissen binnen loven in date 9[e] junii/
1727 mitsgaders dat het ongelt dijer/
is betaelt, consenterende alvolgens in/
d'ontgoedenisse e(nde) goedenisse, sonder/
voorgaende dagement, hac 2 junii 1728/
et erat signatum hendrick raeps
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer