SAL7977, Act: R°425.2-R°429.1 (241 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°425.2-R°429.1  
Act
Date: 1728-06-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-17 by pieter-jan lahaye
[t' dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heeren/
mijers (ende) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
arnoldus geeraets uijt crachte (ende)/
naer vermogen vande procuratie/
inde onderges(chreve) respective notariale/
contracten geinsereert, om de selve/
te vernieuwen, herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer geconstit(ueer)[t]/
sijnde, heeft t'selve gedaen in voegen
//
(ende) maniere naervolgende luijdende aldus./
Op heden den 25 (novem)ber 1714 compareerde/
voor mij openbaer notaris ende in/
de presentie vande getuijgen naer-/
genoempt den eerw(eerdige) heere gode-/
fridus meulendijck president van/
het collegie willebrordi genoempt/
het bosch collegie binnen dese/
stadt loven, den welcken be-/
kent ten erffve uijtgegeven te heb-/
ben aen jan falla woonende tot/
blanden hier present (ende) in erffuijt-/
gevinge accepterende een stuck/
landts gelegen tot blanden groot/
twee daghmaelen een halff onbe-/
grepen der maete regen(oten) de straete/
ter i[e] (ende) ii[e], jacob aerts ter iii[e] ende/
de wed(uw)[e] vanden adtvocaet chris-/
tiaens ter iiii[e] sijden, ende dat voor/
eene rente van seven guldens/
t'jaers te betaelen binnen loven/
ten behoeve vant' voors(chrev)e collegie/
los ende vrij van alle lasten,/
soo reele personele als mixte niet-/
tegenstaende alle placcaerten ter/
contrarie, waer aen van alsnu/
voor alsdan wort gederogeert be-/
ginnende cours te nemen te kerckmisse
//
naestcomende, (ende) alsoo voor d'eerste/
jaer van betaelinge vallen sal/
te kersmisse vanden naestcomende/
jaere 1715 (ende) soo voorts van jaere/
tot jaere tot de quijttinge toe die/
altijt sal mogen geschieden als/
het den acceptant gelieft met/
hondert en vijffent'seventigh gul(den)s/
...ssen wissel gelt den patta-/
con tot twee guldens (ende) acht stuij(vers)/
(ende) d'andere specien naer advenant/
behoudens dat dese quijttinge sal/
mogen geschieden in twee rijsen/
t'elcken maele met de juste hel-/
licht (ende) volle respective verloopen./
Item sal den acceptant noch blijven/
draegen sonder cortinge eene rente/
van drije gul(den)s t'jaers op den voors(chrev)e/
gronde uijtgaende, (ende) in soo verre/
datter noch eenige voordere chijnsen/
souden worden bevonden daer/
op uijt te gaen, die sal den accep-/
tant oock moeten draegen mits/
niet excederende de drije stuijvers/
t'jaers voor de meer rest soo ge-/
looft den eersten comparant quali-/
tate qua daer over den acceptant/
te garranderen, alvolgens con-/
stituerende alle thoonders deser om
//
t'selve te herkennen voor de/
heeren mijer ende schepenen van/
loven (ende) alomme (ende) aldaer te/
consenteren in gewillige condem-/
natie mede in ontgoedenisse (ende)/
goedenisse sonder dagement onder/
obligatie submissie (ende) renuntiatie/
als naer recht op conditie dat den/
voors(chreve) gronde (ende) allen t'ghene/
den acceptant daer op sal comen/
te timmeren voor de voorge-/
melde renten sal blijven geaffec-/
teert. Actum binnen loven/
ten tijde voors(chreve) ter presentien van/
egidius vanden kerckhove ende/
isack van salm als getuijgen/
aensocht, (ende) de voors(chreve) comparanten/
(ende) getuijgen hebben de minute deser/
- geschreven op behoorelijcken segel -/
met hunne namen (ende) handtteecken/
respective neffens mij notaris on-/
derteeckent onder stondt quod attes-/
tor (ende) was ondert(eeckent) p(etrus) van vossum/
not(ariu)s pub(licu)s 1714/
Op heden achtsten meert 1728 voor/
mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert
//
tot loven residerende present die/
getuijgen naergenoempt compa-/
reerde jan falla inwoonder van/
blanden den welcken bij acte/
gepasseert voor den notaris p(etrus)/
van vossum binnen dese stadt/
den 25 (novem)ber 1714 aengenomen hebbende/
in erve vant' collegie willebrordi/
oft bosch collegie alhier twee/
daghmaelen en halff lants tot/
blanden voors(chreve) jurisdictie van/
bierbeeck op den last van eene/
capitale rente van hondert vijffen-/
t'seventigh guldens wissel gelt/
ten intereste als bij de selve acte/
(ende) onder andere noch van eene rente/
van drije guldens de welcke den/
eerw(eerdige) heere carolus maijoler/
tegenwoordigh president vant' voors(chreve)/
bosch collegie op den derden feb(rua)rii/
lestleden heeft affgeleght aende/
cappelle van haesrode soo v(er)claert/
den comp(ara)nt daer voor den interest/
van drije gul(den)s t'jaers aent' voors(chreve)/
collegie te herkennen, (ende) alsoo t'samen/
met de voorgaende rente thien gul-/
dens s'jaers (ende) t'samen te betaelen/
t'elcken kersmisse waer van de
//
capitale penn(ingen) sijn twee hondert/
vijffentwintigh gul(den)s wissel gelt,/
die op den pandt blijven gereser-/
veert ingevolge de voors(chreve) acte/
van(de) 25 (novem)ber 1714 (ende) t'samen ten inte-/
rest van thien guldens los (ende) liber/
van alle lasten (ende) exactien t'sij/
x xx mindere oft meerdere/
penn(ingen) beden, subsidien, contribu-/
tien (ende) van alle andere impositien/
niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarie waer aen den/
comp(ara)nt is derogerende mits desen/
(ende) soo voorts van jaere tot jaere/
tot de quijttinge toe te geschieden/
tweemael als bij de voors(chreve) acte/
(ende) eens met vijfftich guldens obli-/
gerende tot assurantie van dijen sijnen/
persoen (ende) goederen meubelen ende/
immeubelen present (ende) toecomende,/
daer toe onwederoopel(ijck) constituerende/
allen thoonder deser ofte dobbel/
authentieck om te compareren voor/
heeren wethouderen van loven/
(ende) elders des behoorende om aldaer/
te consenteren inde condemnatie vo-
//
voluntair als mede voor soo veel/
noodigh in affectatie in forma/
bij mainmise oft opdracht sonder/
voorgaende dagement niettegenstae(nde)/
de suranneringe. Aldus gedaen ten/
tijde voors(chreve) ter presentie van/
d'h(ee)[r] joannes franciscus van hove/
(ende) van petrus leijssens getuijgen/
hier toe aensocht in welckers/
presentie den voors(chreve) heere presi-/
dent maijoler het gene voors(chrev)e/
heeft geaccepteert, sijnde de originele/
minute deser becleedt met den/
behoorel(ijcken) segel onderteeckent met/
het merck van jan falla in/
forme van cruijs c(arolus) maijoler/
p(re)s(i)d(e)nt collegie s(in)[t] willebrordi, joan-/
nes franciscus van hove p(etrus) leijssens/
leeger staet mij p(resen)t (ende) was ondert(eeckent)/
j(acobus) a(ntonius) durij (ende) noch leeger staet/
Op heden 31[e] maii 1728 compareerde/
catharina verbiest huijsvr(ouw)e van/
jan falla de welcke lecture/
gehadt hebbende van(de) bovenstaende/
acte verclaert de selve in alle/
(ende) iegewelcke haere poincten te/
lauderen (ende) te approberen, gelijck
//
oock de acte van(de) 25 (novem)ber 1714/
tot assurantie der aldaer geroerde/
rente haer van gelijcken verobi-/
gerende persoon (ende) goederen in de/
behoorel(ijcken) forme. Actum loven/
ter presentie van d'heer philippus/
josephus dawans (ende) van franciscus/
guillielmus thibaut ondert(eeckent) met/
het merck van catharina ver-/
biest in forme van een cruijs/
niet connende schrijven p(hilippus) j(osephus) dawans/
f(ranciscus) g(uillielmus) thibaut 1728 quod attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s./
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert den inhoudt/
vande voors(chrev)e respective twee no-/
tariale contracten, mitsgaeders/
bij maenisse des voors(chreve) heere mijers/
naer voorgaende wijsdomme/
van(de) heeren schepenen naer te/
noemen heeft opgedraegen met/
behoorelijcke vertijdenisse ende
//
renuntiatie van twee daghmaelen/
en halff lants tot blanden hier/
vorens in sijne regenoten geex-/
primeert, (ende) mits de ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdrae-/
gere daer uijt behoorel(ijck) ontgoijdt/
(ende) onterfft sijnde, soo wordt mits/
desen daer inne gegoijdt ende/
geerft den notaris durij alhier/
present (ende) t'selve accepterende/
in den naem ende ten behoeven/
van jan falla (ende) catharina ver-/
biest gehuijsschen, hunne erffven/
(ende) naercomelingen ofte de ghene/
huns actie sijn hebbende op den/
last vande voors(chreve) rente van/
thien guldens t'jaers ten behoeve/
van het collegie willebrordi term(inis)/
debitis et consuetis persolvendis, per/
mo(nicionem) iure et satis [obligando submitte(ndo) ac renunt(iando) in forma] coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van/
baienrieu leijens et(ce)t(er)[a] (ende) s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac 17 [ma]/
junii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer