SAL7977, Act: R°433.2-R°434.1 (245 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°433.2-R°434.1  
Act
Date: 1728-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-19 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uyt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen contracte/
geinsereert, om den selven wettelijcken te moghen ver-/
nieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonder dyer/
geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen, ende/
geeffectueert in vueghen, ende manieren naer-/
volghende. Op heden den 22 junii 1728 compa-/
reerden voor mij notaris bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert binnen loven reside-/
rende, present die getuijghen naergenoempt/
peeter de kijser innegesetene van werchter aen mij/
not(ari)o wel bekent, gelovende desen transporte te doen/
lauderen, ende approberen bij sijne huysvr(ouw)e des aensoght/
sijnde, den welcken heefft bekent, ende verclaert/
vercoght, gecedeert, ende getransporteert te hebben/
t'selve doende bij desen, aen ende ten behoeve van/
s(ieu)[r] jan baptista van dormael innegesetene/
poirter, ende apoteker binnen de voors(chreve) stadt,/
den selven present ende in coop accepterende/
twee capitale renten van twee hondert guldens/
loopende munte ieder croiserende ten penninck/
twintigh tot last van d'erffgh(enaem)en, offt weduwe/
wijlen guilliam smets tot werchter originelijck/
bekent respectivelijck bij opdracht voor sche-/
penen van werchter den eersten decemb(ris) 1722 ende/
vierden junii 1720 voor ende mits gelijcke somme
//
van vier hondert guldens loopende munte/
welcke somme den transportant alsnu bekent/
ontfanghen te hebben van den acceptant, dienende/
dese voor absolute quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, middele welcke den transpor-/
tant verclaert, ende bekent aen de voors(chreve)/
renten, nochte verloopen dyer gheen recht, actie,/
offt pretentie meer te hebben, nochte te behouden,/
belovende, ende verclaerende de selve twee/
renten onbelast, ende onveralieneert te wesen/
daer voor guarrant gelovende, tot welcken eynde/
den transportant aen den acceptant alsnu is/
overgevende de constitutie brieven, constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederroepelijck een/
ieder thoonder deser, offte copye auth(entiecq) der selve,/
om te compareren voor die heeren mijer, ende/
schepenen van loven, voor die mijer, ende schepenen/
van werchter, ende alomme elders, consenterende/
aldaer in de vernieuwinghe, ende herkentenisse/
deser, mede in de ontgoedenisse, ende goedenisse/
sonder voorgaende daghement promittentes/
semper ratum, et gratum, alles nochtans sonder/
aen de constitutien der voormelde renten eenighe/
innovatie, offt alteratie te doen. Aldus ghedaen,/
ende gepasseert binnen loven ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van jan mertens, ende gillis op de/
beeck als getuijghen hier toe aensoght, sijnde de/
minute deser geschreven op competenten zegel/
bij den transportant, acceptant, ende getuyghen/
beneffens mij not(ari)o onderteeckent onder stont/
quod attestor signatum j b de becker/
not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen
//
contracte geinsereert, heefft den selven in allen,/
ende iegewelcke sijne pointen, clausulen, ende ar(ticu)len/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert obligando, submittendo, ac renun(tiando)/
in forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve) heere/
mijers, ende naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heefft opgedraeghen met behoore-/
lijcke verthijdenisse, ende renuntiatie twee renten/
ieder van twee hondert guldens capitaels courant/
gelt ieder coiserende ten penninck xx die geldende/
sijn d'erffghenamen, offt wed(uw)[e] wijlen guilliam smets/
tot werchter hier voorens breeder gespecificeert,/
ende mits d'ord(onnantie) van rechten den voors(chreve) opdragere daer/
uyt behoorelijck ontgoyt, ende onterfft sijnde, soo/
wort mits desen daer inne gegoyt, ende geerfft den not(ari)s/
ende procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present, ende acceptere(nde)/
in den naeme, ende ten behoeve van s(ieu)[r] jan bap(tis)[t]/
van dormael sijn erffven, naercomelinghen, offte die/
ghene sijns actie hebbende per monitionem iure, et/
satis, et waras pro ut latius in supradicto procura-/
torio waer toe wort gerefereert, ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor gerepeteert, ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r] jan van arenbergh hac/
25 junii 1728 p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1765-02-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-19 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte ge-/
passeert voor/
den not(ari)s wirict/
19 feb(ruar)rii 1768/
dat de twee/
nevenstaende/
capp(itale) renten/
sijn gequeten/
hac vacant/
eodem/
m.j.b. vander-/
haert/
1768
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer