SAL7977, Act: R°438.2-R°439.1 (249 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°438.2-R°439.1  
Act
Date: 1728-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen/
van de onwederoepelijcke procuratie geinsereert
//
in de publiecque conditien van vercoop/
gehouden door den notaris j(oannes) f(ranciscus) everaerts/
op den 9[en] maii 1727 binnen dese stadt loven/
in de herberghe genoemt het spoorken/
oostenrijck van weghens de respective erff-/
genaemen van wijlen s(ieu)[r] gregorius cremers/
ende de quittantie in pede dijer staende,/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft ter manisse des heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
Ierst een dachmael landts geleghen onder/
erps aen den voorsten wegh regenoten den/
voors(chreve) wegh ter i[re], den hooghwerdighen/
heere bischop van gent ter ii[re] ende jan van/
doren ter iii[re] zeijden/
Item een halff dachmael landts geleghen/
onder erps voors(cheve) aen de groote linde rege-/
noten de straete ter i[re], daniel verheijden/
ter ii[re], de weduwe wijlen jan van doren/
ter iii[re], ende de vrauwe baronnesse van/
corbeeck ter iiii[re] zeijden, soo ende gelijck/
de selve goederen respective metten uijtganck/
van de brandende keersse sijn gebleven ten/
behoeve van daniel verheijden het eerste/
om ende voor de somme van hondert/
vijffvenvijftigh guldens ende het tweede/
voor de somme van hondert viertigh guldens/
boven de hooghen ende anderen ongelde/
achtervolghens de voors(chreve) conditien bij copije/
authentiecq alhier gesien ende gebleecken,/
ende mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoorelijck
//
ontgoijet ende onterft sijnde, soo wort/
mits desen ter manisse ende naer voor-/
gaende wijsdomme als voor in de voors(chreve)/
twee parceelen landts gegoijet ende/
geerft den notaris joannes franciscus/
everaerts alhier present ende accepterende/
in den naeme ende ten behoeve van den/
voor genoempden daniel verheijden, sijne/
erffven ende naercomelinghen ofte degene/
sijns actie hebbende per monitionem iure/
et satis den voors(chreve) opdraeghere uijt crachte/
als boven obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma et waras als in de voors(chreve)/
conditien waer toe wort gerefereert ende/
de gene alhier worden gehouden voor gere-/
peteert ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende/
s(ieu)[r] cornelis berses schepenen hac 3 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer