SAL7977, Act: R°446.1-R°447.1 (255 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°446.1-R°447.1  
Act
Date: 1728-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen joannes franciscus eve-/
raerts officiael van de tweede schrijffcamere/
der voors(chreve) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke pro-/
curatie in den onderges(chreve) contracte nota-/
riael geinsereert om den selven wettelijck/
te moghen vernieuwen, herkennen ende rei-/
tereren, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft t'selve gedaen ende geeffectu-/
eert in voeghen ende manniere naervol-/
ghende, luijdende aldus. Op heden desen 19/
junii 1728 compareerde voor mij not(ari)s bij/
sijne maj(estij)ts souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
die getuijghen naergenoempt jan hom-/
blet den welcken verclaerde van over/
jaeren ende dagh vercoght gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo ende gelijck/
hij is doende bij desen aen hendrick desterdu/
alhier present ende in coop aenveerdende/
ontrent een halff boinder lants gelegen/
op het gempervelt regenoten den h(eilige) geest/
van kiesekom oost, d'erffgenaemen peeter/
de meur west ende noort ende de baene/
van diest naer loven suijt, bij den eersten/
comparant als naderlinck vercregen voor/
schepenen van lubbeeck op den 15 april 1723/
aen den acceptant genoechsaem bekent ende/
dat om ende mits eene somme van hondert/
sessentwintigh guldens courant welcke den/
transportant verclaerde ontfangen te hebben/
dienende dese daer over voor absolute/
quittantie sonder van voordere gehauden te
//
sijn te doceren, mits welcke soo verclaerde/
den voors(chreve) comparant aen het geseijde/
halff boinder lants geen recht nochte/
actie meer te hebben nochte te reserveren/
maer den acceptant te hebben gestelt/
in sijne plaetse stede ende gerechtigheijt/
cum omni iure met onwederoepelijcke/
constitutie op ider thoonder deser/
ofte desselffs copije authentiecq om te/
compareren voor den souverijnen raede/
van brabant voor heeren meijer ende sche-/
penen van loven ende alomme elders om/
dese aldaer te doen ende laeten vernieu-/
wen ende aldaer te consenteren in de/
ontgoedenisse ende goedenisse mede in/
de condemnatie voluntair alles sonder/
voorgaende daegement. Aldus gedaen/
ten daege voors(chreve) ter presentie van joan-/
nes baptista doijen ende leonardus van/
langendonck getuijghen hier toe aensocht/
d'originele minute deser becleedt met/
behoorelijcken segel is bij den voorschreven/
comparant ende getuijghen beneffens mij/
notario onderteeckent onder stont quod/
attestor ende was onderteeckent e(manuel) hael-/
goet not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte ende naer vermoghen sijnder on-/
wederoepelijcke procuratie in den bovenstaenden/
contracte notariael geinsereert heeft den/
selven in allen ende iegewelcke sijne poincten/
clausulen ende ar(ticu)len daer inne vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert uijt crach-/
te als boven obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma, mitsgaeders bij manisse des/
heere meijers ende naer voorgaende wijsdomme
//
der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie een halff boinder/
landts geleghen op het gemperveldt hier/
voorens in sijne regenoten naerder gespeci-/
ficeert ende gedesigneert, ende midts d'or-/
donnantie van rechten den voors(chreve) opdrae-/
ghere daer uijt behoorelijck ontgoijet ende/
onterft sijnde, soo wort mits desen daer/
inne gegoijet ende geerft met alle solem-/
niteijten van rechten daer toe gerequireert/
den procureur s(ieu)r carolus van der smissen/
alhier present ende accepterende in den/
naeme ende ten behoeve van hendrick d'es-/
terdu, sijne erffven ende naercomelinghen/
ofte de gene sijns actie hebbende per moni-/
tionem iure et satis uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma et waras prout in supradicto/
procuratorio waer toe wort gerefereert/
ende waer van den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende gein-/
sereert coram jo(nke)r albert francoijs van/
winghe ende heer ende m(eeste)r hiacintus jacobus/
schouten schepenen hac 14 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer