SAL7977, Act: R°51.1-R°53.1 (27 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°51.1-R°53.1  
Act
Date: 1727-08-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-25 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is gesch(reven) op beh(oorelijcke) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voorschreve/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen van de/
onwederoepelijcke procuratie in den onderge-/
schreven contracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te moghen vernieuwen, herken-/
nen ende reitereren, als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde, heeft t'selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voeghen ende manniere naervolghende/
luijdende aldus. Op heden den achsten augusti/
seventhien hondert sevenentwintigh compare-/
rende voor mij notaris bij sijne ma(jestij)ts souve-/
rijenen raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen naer/
genoempt s(ieu)[r] cornelis van grimberghen ende/
jouffrouw helena van der heijden wettighe/
gehuijsschen innegesetene deser stadt loven/
voorschreve, hebben bekent soo sij doen bij desen/
in contante penninghen weghens den eerw(eerdige)/
heere antonius de badts priestere et(ce)th(er)[a]/
ontfanghen te hebben de somme van drij/
hondert gul(den)s wisselgeldt, waer over dese dient/
voor volcomen bekentenisse sonder van voor-/
dere te moeten doceren, gelovende sij ge-/
huijsschen over desen ontfanck ten behoeve/
van den voorseijden eerw(eerdige) heere te gelden/
ende te betaelen eene jaerlijcxe ende erffelijc-/
ke renthe van vijffthien guldens courant/
cours nemende op heden dathe deser, ende/
alsoo voor het eerste jaer te verschijnen op/
den achtsten augusti van den toecomenden/
jaere seventhien hondert achtentwintigh,
//
blijvende voorders loopen van jaere tot/
jaere totte effective quijttinghe toe die sal/
vermoghen te geschieden t'eender reijse ende/
met volle renthe als het die rentgelders ge-/
lieven sal de welcke dese renthe geloven/
jaerlijcx ende t'elcken valdaghe precies te/
betaelen als schult met recht verwonnen/
onder obligatie, submissie ende renuntia-/
tie in forma, ende des doende uijtterlijck/
binnen de sesse weken naer iederen valdagh/
dat sij rentgelders sullen gestaen mits/
jaerlijcx betaelende twelff gul(den)s voorders ofte/
anderssints nijet, ende om den heere rent-/
trecker naerder over de voorseijde capitaelen/
ende te verscheijenen interesten te verseke-/
ren soo consenteren sij rentgelders in het/
slaen van beleijde inde mainmise over alle/
hunne goederen ende signantelijck op seecker/
vierde paert in een huijs gestaen binnen dese/
stadt opde verckens merckt opden hoeck/
van de schaepestraet genoempt den roscam,/
mitsgaeders opde clijen huijskens daer benef-/
fens staende soo ende gelijck het selven vier-/
de paert op hen comparanten gesuccedeert/
is bij doode van wijlen s(ieu)[r] peeter van der heijde/
ende maria van noeteren henne ouders waeren/
ende alsoo oock op allen het rechte competeren-/
de op het vierde paert van jouffrouw josina/
van der heijden weduwe van wijlen judocus/
brisar soo ende gelijck dat naeder gespe-/
cificeert ende uijtgedruckt staet bij acte/
van scheijdinghe ende deijlinghe met hen/
mede condividenten aengegaen ende voor/
mij notario ende sekere getuijghen gepasseert
//
in date 20[e] meij 1724 alhier gethoont/
ende gebleken, Item op seker boender landts/
geleghen onder blanden op de banhije re-/
genoten de straete loopende van loven op/
blanden ter eenre, die representanten van/
weijlen jacobus lambou in den persoon van/
hendrick coopmans ter tweedere ende het/
paus collegie aldaer ter derdere zeijden,/
dijenvolghens oock in het decreet ende herde-/
creet der heeren schepenen van loven hier/
op te volghen sonder dat sij rentgelders/
hier toe sullen moeten gedaeght worden al-/
les nochtans t'hennen coste, waranderende/
sij comparanten het voorschreve vierde paert/
in den huijse den roscam ende in de huijskens/
beneffens staende beneffens het recht tot het/
vierde paert van joffrouw josina van der/
heijden voors(chreve) voor vrije eijghen ende onbe-/
last goedt daer vorens altijdt guarrandt/
ende genoegh doen gelovende soo wel als/
over het voors(chreve) boender landts t'selven wa-/
randerende als boven, soo ende gelijck sij/
het selven boender landts hebben vercreghen/
tegens joannes van nes ende francoise/
mintaert bij goedenisse gepasseert voor/
de heeren mijer ende schepenen deser stadt/
in dathe 19 maii 1726 alhier gesien ende ge-/
bleken, mits welcke geloven sij comparan-/
ten respective hetgene voors(chreven) is te houden/
goedt vast ende van waerde t'selven t'ach-/
tervolghen ende te volbrenghen onder ob-/
ligatie van henne respective persoonen ende/
goederen, meubelen ende immeubelen, pre-/
sent ende toecomende met submissie ende
//
renuntiatie in forma, constituerende on-/
wederoepelijck allen thoonders deser ofte/
copije authentiecq ende elck in het besonder/
om te conpareren voor sijne ma(jestij)ts souverij-/
nen raede van brabant voor de heeren/
mijer ende schepenen deser stadt loven/
als alomme elders daer des van noode/
wesen sal ende aldaer bij vernieuwinghe/
ende sententieringhe deser te consenteren/
in de gewillige condemnatie ende para-/
te executie, realisatie bij opdrachte als/
anderssints, alles ten contentemente van/
den heere renttrecker. Aldus gedaen ende/
gepasseert ten tijde voors(chreve) ter presentie/
van antonius franciscus van der smissen/
ende joannes blehem als getuijgen d'ori-/
ginele minute deser becleedt metten be-/
hoorelijcken segel is bij de comparanten/
beneffens mij not(ari)s onderteeckent onder/
stont quod attestor ende is onderteec-/
kent c(arolus) van der smissen not(ari)s 1727/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden uijt/
crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma coram m(ijn)her phi-/
lip louis baron van schore ende h(ee)r ende/
m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten schepenen/
hac 9[na] augusti 1727/
Est que in instanti adductio facta tot/
alle ende iegewelcke goederen beijde haeve/
ende erffve der voors(chreve) verobligeerde ende/
signantelijck tot het vierde paert in een
//
huijs gestaen binnen dese stadt op de/
verckens merckt op den hoeck van de schae-/
pestraet genoempt den roscam, mitsgae-/
ders tot gelijck paert in de cleijn huijskens/
daer beneffens staende, gelijck oock tot allen/
het recht competerende de voors(chreve) verobligeer-/
de in het vierde paert van joff(rouw)e josina/
van der heijden wed(uw)e van wijlen judocus/
brisap om te comen tot vastigheijt ende/
assurantie der voors(chreve) rente van drij hon-/
dert guldens wisselgeldt capitaels ende/
te verscheijne intresten dijer idque monente/
et ducente pretore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1743-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-25 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte not(ariae)l/
gep(a)ss(eer)t voor den/
not(ari)s fisco den/
7 maii 1743 dat/
de nevenstaende/
rente van drij/
hondert gul(den)s cap(itael)/
met den interest/
van dijen is/
gequeten door/
s(ieu)[r] andreas van/
meerbeek aen/
den eerw(eerdige) heere/
de badts prister/
e(t) quare hic vacat/
hac 9 maii 1743/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer