SAL7977, Act: R°65.2-R°66.1 (33 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°65.2-R°66.1  
Act
Date: 1727-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-30 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcke) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt/
uijt crachte ende naer vermoghen van de on-/
wederoepelijcke procuratie in den onderge-/
schreven contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende luijdende aldus./
Op heden desen 4 julii compareerde
//
voor mij not(ari)s bij sijne maj(estij)ts souverainen/
raede van brabant geadmitteert present/
die getuijgen naergenoempt jouff(rouw)[e] elisa-/
beth haubiet bejaerighde jonge dochter de/
welcke verclaerde wel ende deughdelijck/
schuldigh te sijn als borge over francies van/
herenvelt de somme van eenentwintigh/
guldens seventhien stuijvers drij oorden bo-/
ven alnoch drij guldens voor de costen tot/
het becomen van dese voors(chreve) somme e(nde) alsoo/
schuldigh te sijn vierentwintigh guldens/
seventhien stuijvers drij oorden ende dat/
aen s(ieu)[r] petrus de grimont. Doch vermits de/
selve die voors(chreve) penningen als nu niet en/
hebbende om de voors(chreve) schuldt te voldoen/
soo verclaerde de voors(chreve) comparante aen/
den geseijden s(ieu)[r] petrus de grimont te cede-/
ren ende transporteren die huere van haere/
huijse gestaen ende geleghen alhier binnen/
loven in de borghstraete genaempt den/
dolphijn tegenwoordigh bewoont bij gee-/
raet van den [vacat] om de selve huere onder/
sijne quittantie te ontfangen tot de effec-/
tive betaelinge der voors(chreve) somme met de/
costen daeromme gedaen ende alnoch te/
doen constituerende tot meerder vastig-/
heijt van het gene voors(chreve) ider thoonder/
deser ofte des selfs copije auth(entiecq) om te com-/
pareren voor heeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme om dese aldaer te/
doen ende laeten vernieuwen e(nde) herkennen/
ende te consenteren in de condemnatie/
voluntair alles sonder voorgaende daege-/
ment. Aldus gedaen ten daege voors(chreve) ter/
presentie van adrianus nilis ende petrus
//
godefridus d'abignong getuijgen hier/
toe aensocht d'originele minute deser be-/
cleedt met behoorelijcken segel is bij de/
voors(chreve) comparanten ende getuijghen be-/
neffens mij notario onderteeckent onder stont/
quod attestor ende was onderteeckent e./
haelgoet not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier ver-/
nieuwt, herkent ende gereitereert obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma, mits-/
gaeders bij manisse des heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie de huere van den huijse hier/
boven vermelt, ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraeghere daer/
uijt behoorelijck ontgoijet ende onterft/
sijnde, soo wort mits desen in de selve huere/
gegoijet ende geerft den procureur s(ieu)[r] ca-/
rolus van der smissen alhier present ende ac-/
cepterende in den naeme ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] petrus de grimon om daer aen te ver-/
haelen de voors(chreve) somme van vierentwintigh/
guldens seventhien stuijvers drij oorden/
met de oncosten deser per monitionem/
iure et satis uijt crachte als boven obligan-/
do, submittendo ac renuntiando in forma/
.... ende voorts als in den bovenstaen-/
den contracte waertoe wort gerefereert/
ende waervan den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende geinse-/
reert coram m(ijn)her philip louis baron van/
schore en h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schou-/
ten schepenen 18[en] augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer