SAL7977, Act: V°164.4-V°166.1 (79 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°164.4-V°166.1  
Act
Date: 1727-11-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt der heeren schepe-/
nen der stadt loven naergenoempt gestaen/
arnoldus geeraerts officiael van de tweede/
schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crachte/
ende naer vermoghen van de onwederoepelijcke/
procuratie in den onderges(chreve) contracte nota-/
riael geinsereert, om den selven wettelijck te/
moghen vernieuwen, herkennen ende reitereren
//
als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft t'selve gedaen ende geeffectueert/
in voeghen ende manniere naervolghende/
luijdende aldus. Op heden desen 30[en] october/
1727 comparerende voor mij notario bij sijne/
majesteijts souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
die getuijghen naer genoempt jan van/
aerschot coninck vande gulde van den heij-/
lighen sebastianus binnen holsbeeck beneffens/
jacobus van der hoeven ende jan gilis res-/
pective deeckens der voors(chreve) gulde, de welcke/
op macht van de procuratie verleden bij de/
respective confreers der voors(chreve) gulde de dathe/
28[en] deser, dewelcke alhier in originali/
wort overgegeven, hebben bekent als nu in/
contante penninghen te hebben ontfanghen/
uijt handen van s(ieu)[r] carolus henskens innege-/
setene borgher deser stadt ende brauwer/
leveraer van sijnen stiele, de somme van/
vier hondert guldens courant geldt den/
schellinck tot seven stuijvers, den pattacon/
tot twee guldens sesthien stuijvers ende/
alle andere specien naer advenant dienende/
dese daer over voor absolute quittantie son-/
der van voordere te moeten doceren, ter/
welckers oorsaecke geloven de voors(chreve) com-/
paranten in den naem van de voors(chreve) gulde/
te betaelen eene jaerelijcxe ende erffelijcke/
rente van vierentwintigh guldens sjaers/
in munte ten tijde van den valdagh cours/
ende loop hebbende, welcke rente eerst/
sal cours nemen den eersten meert naestco-/
mende ende alvolghens voor d'eerste jaer/
sal comen te verscheijnen den eersten meert/
van den jaere 1729 ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot de effective quijttinghe
//
toe, de welcke sal moghen geschieden t'al-/
len tijde als het de voors(chreve) rentgelders ge-/
lieven sal met hondert guldens smaels/
ende met volle renthe in munte als voor,/
gelovende de voors(chreve) comparanten soo in/
eijghen naem als oock in qualiteijt ende op/
macht als boven de selve rente jaerelijcx/
wel ende loffelijck t'elcken valdaeghe/
precies aen den voors(chreve) rentheffer ofte sijns/
actie hebbende te betaelen als schuldt met/
recht verwonnen los ende vreij van x[e], xx[e],/
meerdere ende mindere penninghen oft/
andere lasten alreede opgestelt ofte op te/
stellen nijetteghenstaende eenighe van sijne/
maj(estij)ts placcaerten ter contrarie geemaneert/
ofte naermaels te emaneren waer aen de/
voors(chreve) comparanten soo in eijghen naem/
als op macht van de voor beroepen procura-/
tie wel expresselijck verclaeren te dero-/
geren bij desen voor t'gene voors(chreve) is ver-/
bindende hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende als oock de per-/
soonen ende goederen der constituan-/
ten met submissie ende renuntiatie in/
forma, ende om den voors(chreve) rentheffer/
naerder te verseeckeren over de voors(chreve)/
capitaelen ende te verscheijne croisen/
hebben de voors(chreve) comparanten soo in/
eijghen naem als op macht van de/
voor beroepen procuratie opgedraeghen/
ende verobligeert seecker nieuw opgebaut/
huijs gestaen binnen holsbeeck voors(chreve)
//
genoempt het gulden huijs, tot voldoe-/
ninghe van d'welck dese penninghen/
bij de voors(chreve) comparanten worden gelicht,/
met den hoff daer aen geleghen consente-/
rende daer over in het slaen van mainmi-/
se ofte reele opdrachte ter geliefte van/
den voors(chreve) rentheffer mede in het decreet/
ende herdecreet daer op te volghen door/
die heeren schepenen der stadt loven son-/
der dat sij comparanten oft iemande/
van de voors(chreve) gulde daer toe voorders oft/
anderssints sullen moeten gedaeght worden/
waranderende de voors(chreve) comparanten het/
selven huijs voor vreij ende onbelast daer/
voor altijt gaurrant ende genoegh doen/
gelovende onder obligatie, submissie ende/
renuntiatie in forma als boven, ende al-/
soo dese rente eerst begint cours te nemen/
den eersten meert naestcomende, soo gelo-/
ven de voors(chreve) comparanten op macht/
als boven, allen het bier, t'gene de voors(chreve)/
gulde binnen dese stadt loven sal willen/
haelen, altijt te sullen comen coopen bij den/
voors(chreve) rentheffer, gelijck sij insgelijcx gelo-/
ven dat sij het voors(chreve) huijs nijet en sullen/
verhueren aen eenighe persoonen als op condi-/
tie dat sij insgelijcx gehouden sullen wesen/
hun bier, t'gene sij uijt dese stadt loven/
sullen willen haelen, te coopen bij den voors(chreve)/
rentheffer, mits d'welck effectuerende ende/
doende effectueren, mitsgaeders dese rente/
jaerelijcx t'elcken valdaeghe uijtterlijck twee/
maenden naer dathe betaelende, soo verclaert
//
den voors(chreve) rentheffer alhier mede compa-/
rerende te consenteren dat de rentgelders/
sullen gestaen met sesthien guldens sjaers/
insgelijcx in munte ten tijde van den val-/
dagh cours ende loop hebbende, mits welcke/
constitueren de voors(chreven) respective comparan-/
ten soo in eijghen naem als oock op macht/
als boven onwederoepelijck allen thoonders/
deser ofte copije authentiecq ende elck/
in het besonder om te compareren voor/
sijne maj(estij)ts souvereijnen raede van brabant,/
de heeren meijer ende schepenen deser stadt/
loven ende alomme elders daer des van/
noode wesen sal ende aldaer bij vernieuwin-/
ghe ende sententieringhe deser te consen-/
teren in gewillighe condemnatie ende/
parate executie sonder voorgaende daege-/
ment obligando, submittendo ac renuntian-/
do in forma. Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voors(chreve) ter presentie van bartholo-/
meus melot ende jan van den hoeck als ge-/
tuijghen hier toe geroepen d'originele mi-/
nute deser becleedt met behoorelijcken segel/
bij de voors(chreve) comparanten ende getuijghen/
beneffens mij notario onderteeckent onder stont/
quod attestor ende was onderteeckent j(oannes) f(ranciscus)/
everaerts not(ariu)s 1727/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden uijt crach-/
te als boven obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma coram m(ijn)her philip/
louies baron van schore ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh hac 21 (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1775-05-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte/
gepasseert voor mij/
als not(ari)s 31 januarii/
1775 dat dese cap(itae)[le]/
rente van vier/
hondert gul(den)s is/
gequeten aen(den) not(ari)s/
g. stas, als gecom-/
mitteerden door/
d'heer charles henricus/
caels, quare cessat/
hac 3 maii 1775/
ita est/
j. b. bisschop off(iciael)/
1775
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer