SAL7977, Act: V°174.2-R°175.1 (87 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°174.2-R°175.1  
Act
Date: 1727-12-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-27 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] Item in teghenwoordigheijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer genoempt/
heeft den heere meijer deser stadt nomine/
officii geleijt den officiael joannes francis-/
cus everaerts uijt crachte van schepene brie-/
ven deser stadt [de date] 5[ta] septembris van desen jaere/
1727 in 2[da] camera ter instantie van/
den eerw(eerdige) heere petrus gobaert priester ende/
licentiaet in beijde de rechten et(ce)t(er)[a] tot allen/
ende iegewelcke goederen beijde haeve ende/
erffve van s(ieu)[r] bartholomeus aerts ende anna
//
maria spie wettighe gehuijsschen ende/
innegesetene deser stadt ende signantelijck/
tot seecker huijs, achter plaetse met het recht/
van het secreet staende op de deijle van achter/
ende voorts met alle sijne toebehoorten ende/
gerechtigheden gestaen binnen dese stadt in/
de steenstraete regen(oten) de selve straete ter/
i[re], de jouff(rouw)[en] costermans ter ii[te], d'erffgen(aemen)/
bosch ter iii[re] ende de deijle van achter ter/
iiii[re] zeijden/
Item alnoch tot een ander huijs gestaen bin-/
nen dese voors(chreve) stadt op den keijenbergh re-/
genoten peeter hendricx ter i[re] jacobus hermans/
ter ii jacobus hermans ter ii, den keijenbergh van/
voor ter iii ende den hoff van harincxman ter iiii[e]/
seijden/
om te comen tot vastigheijt ende assu-/
rantie eender rente van drij hondert gul-/
dens permissie wisselgeldt capitaels ende te/
intresten dijer verschenen ende te verscheij-/
nen, alles nochtans sonder innovatie aen/
de voors(chreve) anterieure affectatie, idque mo-/
nente et ducente pretore coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r]/
cornelis de berges schepenen hac 6 (decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1728-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-27 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quittantie/
de date vijff/
april 1728 onder-/
teeckent p(etrus) h./
gobaert priester l(icentiaet)/
dat de rente/
int witte deser i[re]/
is gequeten et/
sic vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer