SAL7977, Act: V°258.2-R°261.1 (134 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-R°261.1  
Act
Date: 1728-02-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-17 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meij-/
ers ende schepenen der stadt loven naerge-/
noempt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voorschreve/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen/
van de onwederoepelijcke procuratie in/
den onderges(chreve) contracte notariael geinse-/
reert om den selven wettelijck te moghen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren, als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft t'selve gedaen ende geeffectueert/
in voeghen ende manniere naervolghende/
luijdende aldus. Op heden desen 19[en] januarii/
1728 comparerende voor mij notario bij sijne/
maj(estij)ts souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende present die/
getuijghen naergenoempt hendrick rons-/
mans innegesetene van s(in)[t] agatha rode ende/
guilliam ronsmans innegesetene van otten-/
borgh gebroeders, welcke respective comparanten
//
hebben verclaert vercocht, gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo ende gelijck sij/
doen bij desen aen ende ten behoeve van/
peeter steeno innegesetene van s(in)[t] agata/
rode voors(chreve) alhier present ende accepterende/
voor margareta hendricx sijne huijsvrauwe/
ende het kindt bij haer geprocreeert ende met/
goodts gratie alnoch te procreeren vijff/
daghmaelen ende vijffvenviertigh roeden/
landts onbegrepen der maete geleghen onder/
s(in)[t] agata rode voors(chreve) regenoten het molen-/
broeck ter i[re], de representanten van eni-/
len ter ii[re] ende iii[re] ende de kercke van/
s(in)[t] agata rode voors(chre)ven ter iiii[re] zeijden,/
ende dat om ende voor de somme van vier-/
thien permissie pistolen boven alnoch eene/
rente van eenen gulden jaerelijcx quijtbaer/
ten penninck twintigh die op het voors(chreve)/
goedt heffende ende treckende is hendrick/
ronsmans den ouden, uijt welcke coopsom-/
me den voors(chreve) guilliam ronsmans mits desen/
bekent ontfanghen te hebben de somme van/
seventigh guldens courant geldt dienende/
dese daer over voor volle ende absolute/
quittantie sonder van voordere te moeten/
doceren, ende aengaende de resterende seven-/
enseventigh guldens gelooft den voors(chreve)/
acceptant te betaelen op vrijdagh naestco-/
mende alhier ten huijse mijns notaris onder/
verbant als naer recht, mits welcke verclaeren/
de voors(chreve) transportanten tot de voors(chreve) vijff/
dachmaelen landts geen recht, actie ofte pre-/
tentie meer te hebben nochte te reserveren,/
dan de selve te cederen ende te transporteren/
als boven met consent in de ontgoedenisse ende
//
goedenisse te geschieden ten behoeve van/
de voors(chreve) margareta hendricx ende het/
kindt bij haer alreede geprocreeert met den/
voorgenoempden acceptant ende bij haer/
alnoch met goodts gratie te procreeren,/
vermits den voors(chreve) steeno verclaert dat/
de coopsomme met haere eijgene patrimo-/
niele penninghen is voldaen, waranderen-/
de de voors(chreve) respective transportanten te/
saemen ende elck in het besonder de voors(chreve)/
vijff daghmaelen landts op s'heeren chijnsen/
van den gronde daer op wettelijck uijtgaen-/
de aen den heere graeve van s(in)[t] agata rode/
voors(chreve) monterende jaerelijcx drij stuijvers/
drij oorden boven den voors(chreve) gulden jaere-/
lijcx voor de meer reste altijt gaurrant/
ende genoegh doen gelovende onder ob-/
ligatie van hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen ende immeubelen,/
present ende toecomende met submissie ende/
renuntiatie in forma, welcke voors(chreve) lasten/
voor desen loopenden jaere 1728 blijven ten/
laste des acceptants sonder voorder, blijven-/
de dijen onvermindert de huere te verscheijnen/
s(in)[t] andriesmisse naestcomende over het/
paert ende deel van den voors(chreve) guilliam/
ronsmans in de gecedeerde vijff daghmaelen/
landts ten behoeve van den selven ronsmans,/
soo nochtans dat den voorgenoempden/
hendrick ronsmans hem is sterck maecken-/
de dat hij de selve hellicht ofte paert van/
guilliam voors(chreve) aen den acceptant sal doen/
volghen soo haest het graen van het veldt/
sal wesen onder verbant als naer recht in/
forma als boven blijvende het graen staende
//
op het paert van den voors(chreve) hendrick insge-/
lijcx t'sijnen behoeve, sijnde voorts gecondi-/
tioneert dat ingevalle de pontpenninghen/
over dit vercoop te verscheijnen souden exce-/
deren de vijff guldens van ider hondert, dat/
de voors(chreve) transportanten tot decharge des/
acceptants de meer reste sullen moeten/
draeghen, mits welcke geloven de vors(chreve) respec-/
tive comparanten t'gene voors(chreve) is te houden/
goedt, vast ende van waerden t'selven t'ach-/
tervolghen ende te volbrenghen onder obli-/
gatie, submissie ende renuntiatie in forma,/
constituerende respective ten effecte van/
t'gene voors(chreve) is onwederoepelijck allen/
thoonders deser ofte copije authentiecq ende/
elck in het besonder om te compareren/
voor sijne maj(estij)[ts] souvereijnen raede van bra-/
bant, d'heeren meijer ende schepenen deser/
stadt loven ende alomme elders daer des/
van noode wesen sal ende aldaer bij vernieu-/
winghe ende sententieringhe deser te con-/
senteren in gewillighe condemnatie ende/
parate executie sonder voorgaende dagement/
Aldus gedaen ende gepasseert ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van s(ieu)[r] hieronimus hendricx ende/
guilliam van der letten als getuijghen hier/
toe geroepen d'originele minute deser be-/
cleedt met behoorelijcken segel is bij de voor-/
schreve comparanten, acceptant ende ge-/
tuijghen beneffens mij notario onderteeckent/
onderstont quod attestor ende was onder-/
teeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Onderstont/
De post 23 januarii 1728 comparerende den/
voorgenoempden hendrick ronsmans heeft
//
bekent in contante penninghen te hebben/
ontfanghen uijt handen van peeter steeno/
de somme van sevenenseventigh guldens/
courant geldt in volle voldoeninghe van/
de coopsomme van de vijff daghmaelen/
ende vijffenviertigh roeden landts in de/
bovenstaende acte gementioneert dienende/
dese daer over voor quittantie sonder/
van voordere te moeten doceren toirc(onden) et(ce)t(er)[a]/
ende is onderteeckent hendrick ronsmans/
onder stont quod attestor ende was on-/
derteeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael ge-/
insereert heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daerinne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert uijt/
crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma, mitsgaeders bij/
manisse des heere meijers ende naer voorgaen-/
de wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met behoore-/
lijcke verthijdenisse ende renuntiatie de/
voors(chreve) vijff dachmaelen ende vijffvenviertigh/
roeden landts geleghen onder s(in)[t] agata ro-/
de hier voorens in hunne regenoten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraeghere daeruijt behoorelijck ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo wort mits/
desen daerinne gegoijet ende geerft den/
notaris joannes franciscus everaerts alhier
//
present ende accepterende in den naeme/
ende ten behoeve van margareta hendricx/
huijsvrauwe van peeter steeno ende het kindt/
bij haer met den selven alreede geprocreeert/
ende alnoch met goodts gratie te procreeren/
per monitionem iure et satis uijt crachte/
als boven obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma et waras prout in supra/
dicto procuratorio waertoe wort gerefe-/
reert ende waer van den teneur alhier an-/
derwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baienrieu ende laijens/
et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac 3 februarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer