SAL7977, Act: V°292.2-R°294.1 (145 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°292.2-R°294.1  
Act
Date: 1728-02-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-22 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meij-/
ers ende schepenen der stadt loven naerge-/
noempt gestaen joannes franciscus eve-/
raerts officiael van de tweede schrijffcamere/
der voors(chreve) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke procu-/
ratie in den onderges(chreve) contracte notariael/
geinsereert om den selven wettelijck te mogen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren, als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft/
't selve gedaen ende geeffectueert in voeghen/
ende manniere naervolghende luijdende aldus/
Op heden den sevensten februarii xvii[c] negen/
compareerde voor mij openbaer notaris ende/
in de presentie van de getuijgen naerge-/
noempt den eerw(eerdige) h(e)[re] henricus van oijen-/
brigge priester ende basselier in beijde/
de rechten ende joff(rouw)[e] eliesabeth van oijen-/
brugge hun sterckmaeckende tot t'gene/
naer beschreven staet voor hunnen minder-/
jaerighen broeder, de welcke als erffgenae-/
men van wijlen hunne auders sijn goetvin-/
dende eene somme van twee hondert een-/
ensestich guldens thien stuijvers eenen halve/
soo ter oorsaecke van de verloopen eender/
rente van sevenentwintich g(u)l(den)s sjaers bepant
//
op seeckere brauwerije tot sluijs gecom-/
peteert hebbende wijlen h(ee)r e(nde) m(eeste)r semetrius/
denne als ter oorsaecke van een voorder/
capitael ten behoeve der voors(chreve) comparan-/
ten besproken bij acte van den negensten/
decembris xvi[c] tweeennegentich verleden/
voor den notaris goemans, ende mits den/
voors(chreve) denne de voormelde brauwerije ten/
jaere 1703 hadde vercocht op den voors(chreve) last/
oft rente van 27 guldens sjaers aen m [vacat]/
vleminckx, soo sijn de selve verloopen ten/
laste van den sterffhuijse van ditto denne/
gerekent totten voors(chreve) jaere 1703 inclues/
ende alsoo naer formele affrekeninghe/
gedaen tegens h(ee)r e(nde) m(eeste)r joannes robijn/
advocaet (etcetera) als executeur van den sterffhuij-/
se desselffs denne in presentie van joff(rouw)[e]/
maria francisca landeweijck, beloopende/
soo de openstaende verloopen, als de reste-/
rende andere somme, uuijtten hooffde van/
het voor geciteert contract ten behoeve/
van de voor genoempde comparanten/
ter somme van twee hondert eenensestich/
gul(den)s thien stuijv(ers) twee oorden, gelijck/
den voors(chreve) robijn - hier mede compareren-/
de heeft bekent, ende tot quijtinghe van/
de selve somme soo heeft hij bij desen gece-/
deert ten behoeve der eerste comparan-/
ten ende hunnen minderjaerighen broeder/
twee bunderen boenderen lants uuijt een/
meerder stuck van vier bunderen gelegen/
tot geest s(in)t remij in het velt genompt/
del sart, waer van de twee andere boende-/
ren sijn gedeijlt aen de voors(chreve) joff(rouw)[e] lan-/
deweijck volgens deijlinge aengegaen
//
tusschen den voors(chreve) executeur ende de/
selve joff(rouw)e landewijck voor den notaris/
gilbert den auden den 17 april 1704 de/
voors(chreve) twee boenderen landt geexstimeert/
op hondert en twintich guldens./
Item cedeert alnoch ten behoeve als boven/
een dachmael bosch tot geest s(in)[t] remij uuijt/
een halff boender regenoten den heere van/
nieuwsaert ter i[e] de voors(chreve) jo(ffrouw)[e] lande-/
weijck ende mijnh(e)[r] lescaille ter ii[e] ende/
iii[e] sijden geexstimeert op dertich gul(den)s/
eens, allen t'welck de eerste comparan-/
ten hebben geaccepteert, mits welcke alle/
voordere pretensien die sij hebben ten re-/
guarde van de voors(chreve) 261 g(u)l(den) x stuijv(ers) twee/
oorden comen te cesseren, alvolgens consti-/
tueren partijen alle thoonders deser om t'sel-/
ve te doen ende laeten vernieuwen ende/
herkennen voor de h(e)ren mijer ende schepenen/
deser stadt loven ende alomme ende aldaer/
te consenteren in ontgoedenisse ende goede-/
nisse mede in condemnatie voluntair alles/
sonder voorgaende daegement, blijvende/
voor de meer reste de voors(chreve) rente ende voor-/
dere verloopen in vigeur Actum binnen/
loven ten tijde voors(chreve) ter presentie van s(ieu)[r]/
henricus herthals aut rentmeester deser/
stadt ende adriaen leunckens al getuij-/
gen aensocht ende de voors(chreve) comparanten/
hebben de minute deser neffens mij notario/
onderteeckent onderstont quod attestor/
ende was onderteeckent p(etrus) van vossum not(ariu)s/
p(u)bl(icu)s 1709/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitueerden
//
uijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
onwederoepelijcke [procuratie] in den bovenstaenden/
contracte notariael geinsereert, heeft den/
selven in allen ende iegewelcke sijne poinc-/
ten, clausulen ende ar(ticu)len daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende ge-/
reitereert uijt crachte als boven obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma, mits-/
gaeders bij manisse des heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse ende renun-/
tiatie de twee boenderen landts uijt een/
meerder stuck van vier bunderen geleghen/
tot geest s(in)[t] remij in het veldt genoempt del/
sart, mitsgaeders het dachmael bosch uijt een/
halff boinder geleghen onder geest s(in)t remij/
voors(chreve) respective in hunne regenoten hier vorens/
naerder gespecificeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoorelijck ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo wordt mits/
desen daer inne gegoijet ende geerft den no-/
taris s(ieu)[r] carolus van der smissen alhier present/
ende accepterende in den naeme ende ten/
behoeve van den eerw(eerdige) heere henricus van oijen-/
bruggen priester ende basselier in beijde de/
rechten ende s(ieu)[r] jacobus van oijenbrugghen/
ende joff(rouw)e elisabeth van oijenbrugghen ge-/
huijsschen, hunne erffven ende naercomelingen/
ofte de gene huns actie hebbende, per moni-/
tionem iure et satis obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma et waras prout in/
supradicto procuratorio waer toe wort ge-/
refereert ende waer van den teneur alhier an-/
derwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de herc-/
kenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] cornelis ber-/
ses hac 28 februarii 1728 b claes 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer