SAL7977, Act: V°337.2-R°340.1 (168 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°337.2-R°340.1  
Act
Date: 1728-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-05 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorelij(cken) segel] In de tegenwoordigheijt van jo(nke)[r] gil-/
bert [joseph] van grave heere van baienrieu/
ende laijens (etcetera) mits d'absentie des heere/
meijers, ende de heeren schepenen der stadt/
loven, gestaen petrus josephus van vossum
//
officiael van de middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie inden/
ondergeschreven contracte notariael gein-/
sereert, heeft den selven in alle ende ige-/
welcke sijne poincten, clausulen ende arti-/
culen daerinne breeder vermelt, alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert, heeft/
het selve gedaen ende geeffectueert in voe-/
gen ende maniere naervolgende luijdende/
aldus. Op heden den drije entwintighsten/
meert 1728 compareerde voor mij open-/
baer notaris geadmitteert bij den souverijnen/
raede van brabant tot loven residerende/
ende inde presentie vande getuijgen naer-/
genoemt d'eerw(eerdige) suster joanna berrevoets/
moeder vanden grooten siecken gasthuijse/
susters maria van santen ende agnes rau-/
kaerts ouderlingen, dewelcke verclaeren/
ten erffve uijtgegeven te hebben aen francis/
vlemincx innegesetene van leeffdael/
alhier present ende accepterende ierst een/
stucxken lants groot ontrent drije viren-/
deelen gelegen tot leeffdael, regenoten/
het gasthuijs van loven ter i[e], het godts-/
huijs van roo clooster ter ii[e], e(nde) iii[e] zijden/
Item thien virendeelen lants gelegen op/
s(in)[te] froonevelt regenoten het selve/
gasthuijs van loven ter i[e], het godtshuijs
//
van groenendael ter ii[e] d'abdije van/
perck ter iii[e] zijden. Item drije virendeelen/
lants gelegen opden hetswinckel re-/
genoten de rijcke cleeren van brussel/
ter i[e], het gasthuijs van loven ter ii[e]/
het godtshuijs van groenendael ter/
iii[e] zijden. Item drije daghmaelen ende/
een halff lants gelegen op de moesdelle/
regenoten, het gasthuijs ter i[e], anthoen/
vandermaelen ter ii[e] e(nde) iii[e] zijden ende/
dat op eenen onquijtbaeren last van/
sesthien halsters graen te weten acht/
halsters terwe ende acht halsters coren/
s'jaers waer van het eerste jaer ver-/
scheijnen sal den drije entwintighsten/
meert vanden toecomenden jaere 1729/
ende alsoo van jaere tot jaere los/
ende vrije van alle lasten soo thienste/
xx[e] mindere ofte meerdere penningen/
alreede innegestelt ofte naermaels inne/
te stellen niet tegenstaende eenige plac-/
caerten ter contrarien waeraen van als/
nu voor als dan wort gederogeert, tot/
dijen is ondersproken dat ingevalle den/
acceptant in faulte bleve van den/
voors(chreve) last te betaelen, vier jaeren dat/
het aen den gasthuijse sal liber staen,/
de voors(chreve) goederen tot hem te nemen
//
sonder eenige recht voorderinge, dan/
alleenelijck advertentie doende aenden/
acceptant ofte sijns actie hebbende, voor/
welcke betalinge den acceptant is verob-/
ligerende sijnen persoon ende goederen/
meubelen ende immeubelen, present ende/
toecomende ende namentlijck een/
boinder lants gelegen onder leeffdael/
opde camerstraete regenoten het gast-/
huijs van loven ter i[e], ii ende iii[e], iiii[e]/
ende de poelstraete ter v[e] zijden, con-/
senterende tot meerdere vastigheijt in/
d'affectatie van het selve, voorts consti-/
tueren partijen onwederroepelijck alle thoon-/
ders deser ofte copije authenticq om tselve/
te herkennen voor den souverijnen raede/
van brabant d'heeren meijer ende sche-/
penen van loven ende alomme ende/
aldaer te consenteren in gewillige con-/
demnatie mede in ontgoedenisse ende/
goedenisse opden last voors(chreve), alles sonder/
voorgaende dagement onder obliga-/
tie, submissie ende renuntiatie als naer/
rechte. Actum binnen loven ten tijde voors(chreve)/
ter presentien van dirick somdael ende/
ende francis vander waver als getuij-/
gen aensocht ende hebben de voors(chreve) com-/
paranten de minute deser beneffens mij/
notaris onderteeckent, onderstont quod/
attestor et erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum/
not(ariu)s publ(icu)s 1728/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-
//
stitueerden uijt crachte ende naer ver-/
mogen van d'onwederroepelijcke procu-/
ratie in den bovenstaenden contracte no-/
tariael geinsereert, heeft den selven in/
alle ende igewelcke sijne poincten, clau-/
sulen ende articulen daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende/
gereitereert obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, mitsgaders bij ma-/
nisse des voors(chreve) jo(nke)[r] van grave mits d'ab-/
sentie des heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraegen met/
behoorelijcke vertijdenisse ende renun-/
tiatie ierst een stucxken lant groot ontrent/
drije virendeelen gelegen tot leeffdael,/
Item thien virendeelen lants gelegen opt'/
s(in)[te] froonevelt./
Item drije virendeelen lants gelegen opden/
hets winckel/
Item drije daghmaelen ende een halff lants/
gelegen boven de moesdelle, hier vorens/
in sijne regenoten nader gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreve) opdrae-/
gere daeruijt behoorelijck ontgoeijt/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen/
daer inne gegoeijt ende geerfft [ - op den last voors(chreve) - ] francis/
de vleminck cum sua, alhier present e(nde)/
't selve accepterende soo voor hem, sijne/
erffven, naercomelingen ofte sijns actie heb-
//
bende, per monitionem iure et satis et/
waras pro ut latius in supradicto procu-/
ratorio waertoe wort gerefereert ende/
den teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert coram/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh e(nde) s(ieu)[r] corne-/
lis berses schepenen hac 23 meert/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-05 by pieter-jan lahaye
Dese erffuijtge-/
vinge comt/
te cefferen door/
dijen de selve/
goederen sijn/
vernadert ge-/
weest door/
den pastor van/
s(in)[te] lambrechts/
woluwe, den/
heere van der/
zijpen voor/
schepenen van/
leeffdael et sic/
cessat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer