SAL7977, Act: V°348.2-V°349.1 (174 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°348.2-V°349.1  
Act
Date: 1728-04-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-11 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoemt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwede-/
roepelijcke procuratie geinsereert in de pu-/
bliecque conditien van vercoop gehouden/
door den notaris j(oannes) f(ranciscus) everaerts opden 22[en]/
meert 1728 binnen dese stadt loven in de/
herberghe genoempt het spoorken van wegens/
den coninck, coninckstavel ende andere van/
de hoofftgulde van den heijlighen ende edelen/
ridder ende martelaer s(in)[t] jooris binnen dese/
stadt loven [ende de quittantie in pede dijer staende] als thoonder dijer geconstitu-/
eert sijnde, heeft ter manisse des heere meijers
//
ende naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie ierst een dachmael landts gele-/
ghen onder nereijssche regenoten den eerw(eerdige)/
heere van der haeghen ter i[re], den heere van/
corbeeck over deijl ter iire, s(ieu)[r] jacobus de/
bruijn ter iiire ende de kercke oft h(eilige) geest/
van corbeeck voors(chreve) ter iiiire zeijden/
Item [ontrent] een dachmael landts geleghen onder/
neereijssche voors(chreve) regenoten den heere baron/
van neereijssche in drij zeijden, het collegie/
van de schoon lieve vrauwe binnen dese stadt/
loven ter vierdere ende vijffdere ende het/
clooster van auwergem ter sesdere zeijden/
soo ende gelijck de selve goederen respecti-/
ve metten uijtganck van de brandende keersse/
sijn gebleven aen anthoon mommaers in-/
negesetene van corbeeck over deijl het eerste/
om ende voor de somme van vijfftigh gul(den)s/
ende het tweede voor de somme van vijffen-/
seventigh guldens boven de hooghen ende/
andere ongelde achtervolghens de voors(chreve)/
conditien bij copije authentiecq alhier gesien/
ende gebleecken, ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraeghere daer uijt/
behoorelijck ontgoijet ende onterft sijnde, soo/
wort mits desen ter manisse ende naer voor-/
gaende wijsdomme als voor in de voorschreve/
twee parceelen landts gegoijet ende geerft/
den notaris joannes franciscus everaerts/
alhier present ende accepterende in den/
naeme ende ten behoeve van den voor/
genoempden anthoon mommaers [ende maria boorgaerts gehuijsschen] sijne/
erffven ende naercomelinghen ofte degene/
sijns actie hebbende, per monitionem iure/
et satis den voors(chreve) opdraeghere uijt crachte
//
als boven obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma et waras als in de voors(chreve)/
conditien waertoe wort gerefereert ende/
de gene alhier worden gehouden voor gere-/
peteert ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] cornelis/
berses schepenen hac octava aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer