SAL7977, Act: V°360.2-V°362.1 (183 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°360.2-V°362.1  
Act
Date: 1728-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-15 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de tegenwoordighijt des heere president/
schepene jo(nke)[r] albert francois van winghe/
mits d'absentie des heere mijers, ende sche-/
penen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelycke procuratie in den onderges(chreve) nota-/
rialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelycken te moghen vernieuwen, herkennen,/
ende reitereren als thoonder dyer geconstitueert/
sijnde, heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert/
in vueghen, ende manieren naervolghende. Op/
heden desen xxii april 1728 comparerende/
voor mij not(ari)o tot loven residerende, ende/
in de presentien van die getuyghen onder te/
noemen, peeter stercx innegesetenen van duysborgh/
die deser geloefft te doen aggreeren door sijne huysvr(ouw)[e]/
barbara vander peiren, den welcken bekent mits
//
desen ontfanghen te hebben in contante penninghen/
uyt de handen van jan vander elst weduwer/
van wijlen elisabeth theresia vander malen inne-/
gesetenen van leeffdael, de somme van dry hondert/
vijfftigh guldens courant, dat is den schellinck/
tot seven stuyvers, ende de andere specien naerad-/
venant, waer voor den eersten comparant aen den/
voors(chreve) vander elst voor de tochte, ende sijne/
kinderen verweckt met wijlen sijne voors(chreve) huysvro(uwe)/
voor de proprietijt, geloefft te betalen eene jaere-/
lijcksche rente van seventhien guldens, thien/
stuyvers, ende alsoo a rate van vijff par cent,/
cours te nemen date deser, sulcx dat het ierste/
jaer sal comen te verschijnen den xxii april 1729/
ende soo voorts van jaere tot jaere tot effec-/
tive quijtinghe toe, die sal moeten geschieden/
t'eender rijse, ende met vollen rente, los ende/
vrij van x xx c meerdere, ende mindere/
penninghen, ende alle andere exacten, ende pre-/
carien alreede innegestelt, offte alnogh inne/
te stellen, oock nyettegenstaende eenighe placcaerten/
ter contrarien dyer alreede waeren geemaneert/
offte alnogh geemaneert souden worden, waer aen/
hij verclaert te derogeren, alle jaeren precies/
te betalen opden voors(chreve) valdage, daer voor/
verobligerende sijnen persoon, ende goederen, meu-/
belen, ende immeubelen, present, ende/
toecomende, ende namentlijck seker huys/
ende hoff gelegen binnen de vrijhijt van duysborgh/
regenoten het vitsenblock ter i het pitteblock/
ter ii adam mommaerts ter iii, ende d'erffgh(enaem)en/
gilis van den plas ter iiii zijden belast met twelff/
stuyvers chijns aen sijne ma(jestij)[t]
//
Item alnogh een halff boinder, ende viertigh/
roeden lants binnen de voors(chreve) vrijhijt gelegen/
aen het henneken meygat regenoten de straete/
der voors(chreve) vrijhijt naer huldenbergh ter eenre/
engel rentmeesters ter ii het clooster van s(in)[t]/
elisabeth nu jan stas ter iii ende francis/
stercx ter iiii zijden, eensdeels hem eersten/
comparant competerende uyt den hooffde/
van sijne huysvrauwe auders, ende anderdeels/
uyt crachte van coop bij hem aengegaen teghens/
frederik de reymaecker cum suis, volghens/
de goedenisse daer van sijnde gepasseert voor sche-/
penen van duysborgh voors(chreve) in date den sesden/
julii 1716 onderteeckent van gemert alhier gesien/
ende mede comparere(nde) jan stas, ende peeter/
van hoff beyde innegesetene van duysborgh/
voors(chreve) de welcke hebben verclaert hun te stellen/
borghe, ende cautionarissen als principael/
ieder voor hondert guldens uyt het voors(chreve)/
capitael, soo nochtans dat de voors(chreve) cautiona-/
rissen hunnen voors(chreve) principalen naer den tijt van/
vier toecomende jaeren sullen moghen presseren tot/
ontlastinghe deser borghtochte, renuntiere(nde)/
de voors(chreve) cautionarissen aen het privillegie ordinis/
divisionis, et excussionis van den effecte dyer/
door mij notaris onderricht sijnde, salvo hun/
guarrant tot laste van hunne voors(chreve) principalen/
gelijck hij oock geloefft sijne cautionarissen/
altijt costeloos, ende schadeloos te sullen/
guarranderen, ende indemneren, alles onder/
obligatie, submissie, ende renuntiatie/
als naer rechte gelovende het ghene
//
voors(chreve) is altijt voor goet, vast, ende van/
weirden te houden onder obligatie als boven/
constituere(nde) ten effecte dyer onwederroepelijck/
alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is te/
laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende schepe-/
nen der stadt loven, offt alomme, ende aldaer te/
consenteren in het slaen van mainmise, decreet,/
ende herdecreet der voors(chreve) heeren daer over te geven/
ende in de affectatie, t'sij by opdracht, offte/
anderssints, mede in de gewillige condemnatie/
ende verclaeren executoriael deser sonder voor-/
gaende dagement de surranneringhe nyettegen-/
staende. Actum leeffdael ten tijde voors(chreve) ter presen-/
tien van adamus antonius de bruyn, ende s(ieu)[r]/
philippus de becker getuyghen - de minute deser/
becleedt met behoorelijcken zegel - is bij die voors(chreve)/
comparanten, ende cautionarissen, beneffens mij/
not(ari)s onderteeckent onderstont quod attestor/
signatum r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelycke procuratie in den bovenstae(nde)/
contracte notariael geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen, clausulen/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt/
herkent, ende gereitereert obligando submitte(ndo)/
ac renun(tiando) in forma, mitsgaeders bij manisse des/
voors(chreve) heere presidents schepene jo(nke)[r] van winghe/
mits d'absentie des heere mijers, ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heefft opgedragen met behoorelijcke/
verthijdenisse, ende renuntiatie seker huys, ende/
hoff gelegen binnen de vrijhijt van duysborgh
//
regenoten het vitsenblock ter i het pitteblock/
ter ii, adam mommaerts ter iii ende d'erffgh(enaem)en/
gilis van den plas ter iiii zijden belast alles teghen/
een halff boinder ende
viertigh roeden/
lants binnen de voors(chreve) vrijhijt gelegen aen het/
henneken meygat hier voorens in sijne regenoten/
naerder uytgedruckt, ende gespecificeert,/
ende gedesigneert, ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechten/
den voors(chreve) opdragere daer uyt behoorelijck ontgoijt/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen daer inne/
gegoyt ende geerfft den not(ari)s, ende procureur/
r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende/
in den naeme, ende ten behoeve van jan vander/
elst weduwer van wijlen elisabeth theresia/
vander malen innegesetenen van leeffdael/
voor de tochte, ende sijne kinderen verweckt met/
wijlen sijne voors(chreve) huysvrauwe voor de proprietijt/
hunne erffven, naercomelinghen, offte die ghene/
huns actie hebbende, et reddidit op de com-/
meren, ende lasten van auts daer op uytgaende/
ende voorts meer op eene voortaene rente/
van seventhien guldens thien stuyvers s'jaers/
terminis debitis, et consuetis persolvendis/
et waras pro ut latius in supradicto procura-/
torio waer toe wort gerefereert, ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor gerepeteert,/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] gisbert joseph/
van grave heere van baienrieu, ende laijens/
ende heer, ende m(eeste)r hiacintus jacobus schou-/
then licentiaet in de rechten e(tcetera) hac 24 aprilis/
1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1749-05-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-15 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij manuaele/
quittantie/
staende in/
pede der/
originele/
constitutie/
brieven de/
date 22 maii/
1749 ondert(eeckent)/
jan pilip/
vander elst/
en leeger/
stont ons/
present sign(atum)/
p. vander elst/
p. g. de wever/
1744 dat/
de nevenstae(nde)/
cap(itaele) rente/
van drije/
hondert gul(den)s/
courant is/
gequeten/
wegens barbara/
vander perren/
kinderen/
jan vander/
elst ende/
elis(abeth) theresia/
vander maelen/
quare hic/
vacat hac/
23 maii/
1749/
ita est/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer