SAL7977, Act: V°386.2-R°387.1 (200 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°386.2-R°387.1  
Act
Date: 1728-05-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-29 by pieter-jan lahaye
[het dobbel heeft sijnen behoor(lijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt der heeren schepenen/
van loven naergenoemt gestaen m(eeste)r michiel/
van langendonck m(eeste)r brouwer tapper van/
sijnen styele alhier binnen dese stadt loven woonende/
in de herberghe het pauwken dewelcken hem/
heeft gestelt borghe e(nde) cautionaris als princi-/
pael voor het poirterschap ende borgher-/
schap deser stadt van jeroen peeters/
het welck aen hem op hodie bij die heeren/
van het magistraet is gejont mits stellende/
borghe ter conckerrentie van drye hondert

//
...[Innegevolghe de resolutie magistrael ende het import van dijen de date xii april 1728 ende gepubliceert 22 ditto alhier gesien ende gebleken ondert(eeckent) p van(den) broeck heeft gestelt borghe ende cautionaris als p(rinci)pael voor jeroen peeters alhier huijs houdende met sijne vr(ouw)e e(nde) kinderen voor soo vele desselffs huijsvr(ouw)e ofte kinderen, hiernamaels souden comen wesen, ofte comen tot laste deser stadt in welcken gevalle hij cautionaris dese stadt daer over geloeft altijdt te sullen guarrand ende t'indemneren ter contrierentie van drije hondert g(u)l(den)s, onder obligatie van sijnen persoon, e(nde) goederen, meubel(en) e(nde) immeubelen present, e(nde) toecomende, met submissie e(nde) renuntiatie in forma des] geloeft den/
voors(chreve) jeroen peeters sijnen cautionnaris/
costeloos ende schadeloos altijdt te sullen/
guarranderen ende indemneren daer toe aensocht/
sijnde alles onder [gelijcke] obliga(ti)e submissie ende/
renunciac(ie) in forma coram jo(nke)[r] pedro de herckenrode/
heere van roost e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses/
schepenen hac decima tertia maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer