SAL7977, Act: V°415.1-V°416.1 (233 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°415.1-V°416.1  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-09 by pieter-jan lahaye
[t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt [van jo(nke)r gilbert joseph van grave heere van bajenrieu e(nde) laijens mits d'absentie] des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossum offi-/
ciael vande middelste schrijffcamere uyt/
der stadt loven, uijt crachte ende naer/
vermogen van d'onwederroepelijcke pro-/
curatie geinsereert respective in den/
publiecke conditien van vercoop gehouden/
door den notaris carel van der smissen/
binnen loven inde herberge genoemt/
het spoorken, waer vanden lesten sitdagh/
is gehouden den 9[en] junii 1727 van/
wegens s(ieu)r martinus smets uijt crachte/
van permissie der heeren oppermomboiren/
deser stadt loven, ende quittantie van/
voldoeninge daerop gevolght, heeft/
ter manisse des voors(chreve) [jo(nke)r van grave mits d'absentie] heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen opgedraegen/
met behoorelijcke vertijdenisse ende re-/
nuntiatie ierst een halff boinder lants/
gelegen onder overreijssel reg(eno)ten den groe-/
nenwegh ter i[e], hendrick thielemans/
ter ii[e] jan crabbe ter iii[e] zijden. Item twee/
daghmaelen ende een halff lants gelegen/
aldaer op de heij reg(eno)ten mijnh(ee)r van rijcom/
ter i[e] jan vander letten ter ii[e] geeraert van/
pee ter iii[e] jan stuijckens ter iiii[e] zijden/
soo ende gelijck het selve met den uijtgank
//
vande brandende keersse is gebleven aen anthoen/
muls
guilliam van hamme om ende mits/
de somme van vier hondert t'achentigh/
guldens thien stuijvers wisselgelt boven de/
hoogen ende anderen ongelde, achtervolgens/
de voors(chreve) conditien bij copije authenticq al-/
hier gesien ende gebleken, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daer uijt behoorelijck ontgoeijt ende/
onterfft sijnde, soo wort mits desen daerinne/
gegoeijt ende geerfft den notaris janssens/
alhier present ende 't selve accepterende/
inden naem ende ten behoeve van/
s(ieu)r guilliam van hamme cum sua, henne/
erffven naercomelingen ofte hens actie heb-/
bende per monitionem iure et satis, et/
waras pro ut latius in supradicto pro-/
curatorio, waer toe wort gerefereert/
ende den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor geinsereert ende ge-/
repeteert coram jo(nke)r petrus de herken-/
rode heere van roost (etcetera) ende s(ieu)[r] cornelis/
berses schepenen hac 7 junii 1728/
Copije vande quittantie/
van voldoeninge/
Den ondergeschreven bekent ontfan-/
gen te hebben van s(ieu)r guilliam van/
hamme vier hondert twee en tachen-
//
tigh guldens thien stuyvers wisselgelt,/
in voldoeninge van twee coopen lants/
bestaende in een halff boinder ende twee/
ende een halff daghmaelen gelegen onder/
overeijssel, alles in conformiteijt vande/
conditien daer over gehouden bij den/
not(ari)s carel vander smissen binnen loven in/
date 9[e] junii 1727, mitsgaders dat het/
ongelt dijer is betaelt, consenterende/
dijen volgens daer over in ontgoedenisse/
ende goedenisse daer des behooren/
sal sonder voorgaende dagement, toir-/
conde (etcerera) hac 24 maii 1728 ende was/
onderteeckent hendrick raeps ende/
pauwel hendrickx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer