SAL7977, Act: V°416.2-V°417.2 (234 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°416.2-V°417.2  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-09 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt [van jo(nke)r gilbert joseph van grave heere van bajenrieu e(nde) laijens e(nde) mits d'absentie] des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossum/
officiael vande middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte ende naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie/
geinsereert respective inde publiecke/
conditien van vercoop gehouden door/
den notaris carel vander smissen binnen/
loven inde herberge genoemt het spor-/
ken, waer van den lesten sitdagh is
//
gehouden, den 9[e] junii 1727 van wegens/
s(ieu)r martinus smets uijt crachte van per-/
missie der heeren oppermomboiren deser stadt/
loven ende de quittantie van voldoeninge/
daer op gevolght, heeft ter manisse/
des voors(chreve) [jo(nke)r van grave mits d'absentie] heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen opgedraegen met behoore-/
lijcke verteijdenisse ende renuntiatie/
Ierst een halff boinder lants gelegen onder/
overeijssel, regenoten den groenenwegh/
ter i[e], jan nowé ter ii[e], mijn heer/
rijckom ter iii[e], peeter nagels ter iiii[e] sijden/
soo ende gelijck het selve met den/
uijtganck vande brandende keersse/
is gebleven aen franciscus huenaerts voor/
de somme van drije hondert en vijff-/
tigh guldens wisselgelt boven de hoogen/
ende anderen ongelde, achtervolgens/
de voors(chreve) conditien bij copije authenticq/
alhier gesien ende gebleken ende mits/
d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraegere daeruijt behoorelijck ont-/
goeijt e(nde) onterfft sijnde soo wort mits/
desen daer inne gegoeijt ende geerfft den/
officiael geeraerts alhier present ende
//
t selve accepterende inden naem ende ten/
behoeve van franciscus huenaerts, sijne/
erffven naercomelingen ofte sijne actie heb-/
bende, per monitionem iure et satis/
et waras pro ut latius in supradicto/
procuratorio waer toe wort gerefe-/
reert e(nde) den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende/
geinsereert coram jo(nke)r petrus de herken-/
rode heere van roost (etcetera) ende s(ieu)r cornelius/
berses schepenen hac 7[e] junii 1728/
Copije vande quittantie/
van voldoeninge/
Ontfangen van franciscus huenaerts/
vier hondert seven en vijfftigh guldens/
in voldoeninge van eenen coop lants/
bestaende in een boinder gelegen onder/
overeijssel, alles in conformiteijt vande/
conditien daer over gehouden bij den notaris/
carel vander smissen binnen loven in date/
9[e] junii 1727 mitsgaders dat het ongelt/
dijer is betaelt, consenterende alvolgens/
in d'ontgoedenisse e(nde) goedenisse sonder/
voorgaende dagement, hac 2 junii 1728/
et erat signatum hendrick raeps
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer