SAL7977, Act: V°419.2-V°422.1 (238 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°419.2-V°422.1  
Act
Date: 1728-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-14 by pieter-jan lahaye
[t' dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naerge-/
noempt gestaen den officiael/
arnoldus geeraets uijt crachte
//
e(nde) naer vermogen van(de) procuratie/
in den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert om den/
selven te vernieuwen ende/
herkennen als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde heeft t'selve/
gedaen in voegen (ende) maniere/
naervolgende luijdende aldus./
Op heden den 16 april 1728 compa-/
reerde voor schepenen der stadt/
(ende) lande van aerschot hier naer/
te noemen hendrick rens ende/
elisabeth janssens, pauwel jans-/
sens (ende) joanna reijmaeckers/
allen wettige gehuijsschen inne-/
gesetenen van langdorp den/
welcke te samen ten overstaen/
van(de) eerw(eerdige) anthonius de puis/
canonick als gedeputeerde van/
het capittel van aerschot, ende/
den heere remoldus smets meijer/
deser stadt et(ce)t(er)[a] als proviseurs/
van o(nze) l(ieve) vrouwe kercke al-/
hier bekennen opgelicht ende/
ontfangen te hebben uijt de handen/
van s(ieu)[r] samuel van cantelbeeck
//
als tegenwoordigen dienende/
kerckmeester van(de) voors(chrev)e/
kercke eene somme van vijff/
hondert gul(den)s loopende gelt te/
weten den schellinck tot seven/
stuij(ver)s (ende) de andere specien naer/
advenant te rekenen, waer/
voren sij comp(aran)ten jarelijcx aen/
de voors(chreve) kercke geloven te/
gellen (ende) te betaelen eene rente/
van twintigh guldens jaers los/
(ende) vrije van alle lasten soo/
van x xx 40 meerdere oft min-/
dere penn(ingen) alreede innegestelt/
oft hier naermaels inne te/
stellen altijt met costen van/
pondtpenn(ingen) mainmise in cas van/
beseth vallende de selve rente/
jaerelijcx den 16 april waer/
van den 16 april 1729 den eersten/
valdagh wesen sal (ende) soo voorts/
van jaere tot jaeren tot de reele/
quijttinge toe, die sal mogen ge-/
schieden in twee paijen met/
twee hondert vijfftigh guldens/
smaels, gelovende de jaerelijcxe
//
betaelinge wel (ende) loffelijck te/
doen t'elcken verscheijnende ter-/
mijn als schult met recht ver-/
wonnen, waer voren verobli-/
geren sij comp(aran)ten ieder en in soli-/
dum henne respective persoonen/
(ende) goederen, soo meubellier als/
immeublier present (ende) toecomende/
onder renunt(iatie) prout in forma/
(ende) signantel(ijck) tot assurantie der/
voors(chreve) rente is den voors(chreve) eersten/
comp(aran)t hendrick rens opdraegende/
(ende) affectere(nde) eerst een boender lants/
gelegen onder langdorp gen(oemp)[t]/
cort jans regen(ot)e jan bienboirs/
west, jacob lemmens oost de/
dobbel straet noort, jan de caerle/
ten suijde. Item alnoch drije dagh-/
maelen soo bosch als landt rege-/
noten de erffgen(aemen) emanuel meijnc-/
kens oost, de erffgen(aemen) andries/
brems west, de straete naer/
het dorp gaende suijt. Item den/
tweeden comp(aran)t pauwel janssens/
is opdraegende ierst een halff/
boender lants gen(oemp)t de steen/
regen(ot)e de meir ten oosten p(rieste)r/
hendricx suijt, maria de bruijn
//
west, de straet gaende naer/
aerschot noort. Item een dagh-/
mael bosch regen(ot)e het capittel/
van aerschot noort, de paters/
beggaerden oost, jaspar peeters/
suijt, waranderende de voors(chreve)/
gronde van erffve voor onbe-/
last goet, dan enckelijck op/
s'heeren chijns de rechte vande/
gronde, (ende) nu voortaen op de/
voors(chreve) rente van twintigh/
guldens t'jaers als de voors(chrev)e/
kercke daer op los (ende) vrije is/
behoudende, constituerende ten/
dijen effecte onwederoopelijck/
mits desen den [vacat]/
(ende) alle thoonders deser, om het gene/
voors(chreve) is te vernieuwen (ende) te/
herkennen soo inden souve(rijn)e raede/
van brabant, loven, aerschot,/
oft alomme elders daer het van/
noode wesen sal te geschieden/
om in cas van eggeene jaerel(ijxe)/
betaelinge als voors(chreve) is de acte/
tot laste vanden gebreckelijcken/
te doen ende laeten dumen (ende)/
verclaeren executoriael in forma/
met cost sonder voorgaende
//
dagement met gelijcke dagement/
constitutie om te gaen (ende) te/
compareren voor allen h(e)ren hoven,/
wetten daer sulcx van noode/
wesen sal te geschieden om de/
voors(chrev)e panden voor de voors(chrev)e/
rente wettelijck te realiseren/
(ende) te affecteren mede consenterende/
in het maecken van belijde van/
mainmise mede in het decreet (ende)/
herdecreet vande heeren mijer ende/
schepenen der stadt, conde daer/
over te geven tot volcomen/
vastigheijt (ende) affectatie der selver/
rente sonder voorgaende dage-/
ment, obli(gando), submitt(endo) ac renunti(ando) prout/
in forma, (ende) namentl(ijck) renuntiere(nde)/
van(de) exceptie divisionis, ordinis,/
seu excuss(ion)i Hier waer over/
d vlemincx, molevaerts, ver-/
reijt, ende van aenvanck/
schepenen hac ut supra (ende) was/
d'originele minute deser bij de/
voors(chreve) comp(aran)ten beneffens mij s(ecreta)ris/
ondert(eeckent) quod attestor signatum/
e. vander beken s(ecreta)ris./
Aldus vernieuwt, (ende) herkent door/
den voors(chreve) geconstitueerden obligando
//
submittendo, ac renuntiando in for-/
ma coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu leij-/
ens et(ce)t(er)[a] et s(ieu)[r] joannes van aren-/
bergh schepenen hac 7[ma] junii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer