SAL7977, Act: V°434.2-V°436.1 (247 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°434.2-V°436.1  
Act
Date: 1728-06-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-19 by pieter-jan lahaye
[t' dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heeren [van]/
jo(nke)[r] albert francois van winge loco des/
h(ee)[re] mijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
arnoldus geeraets uijt crachte/
(ende) naer vermogen van(de) procuratie/
in den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert, om den/
selven te vernieuwen, herkennen,/
(ende) realiseren als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde heeft t'selve/
gedaen (ende) geeffectueert in voegen/
(ende) maniere naervolgende luijdende/
aldus. Op heden desen 15 meert/
1728 compareerde voor mij/
not(ari)s bij sijne ma(jestij)ts souveraine/
raede van brabant geadmitteert
//
tot loven residerende present die/
getuijgen naergenoempt s(ieu)[r] joan-/
nes bap(tis)ta van caverson ende/
jouff(rouw)[e] anna van dormael ge-/
huijsschen de welcke verclaerden/
wel ende deughdelijck vercocht/
gecedeert ende getransporteert te/
hebben soo ende gelijck sij sijn doende/
bij desen aen ende ten behoeve van/
theodorus de pauw ende anna/
lamber insgelijcx gehuijsschen/
(ende) innegesetene deser stadt alhier/
present (ende) in coop aenveerdende/
sekere twee hondert sessendertigh/
roeden lants suijtwaerts gemeten/
uijt eene meerder stuck van/
ses daghmaelen en een halff lants/
gelegen buijten de thiensche poorte/
deser stadt, regen(oten) den molenwegh/
naer perck ter i[e], seijncken/
vrancx ter ii[e], het perck binnen/
block ter iii[e], ende guilliam schoen-/
setters nu marcus van hoven/
ter iiii[e] sijden, sijnde desen coop ende/
transport geschiet om (ende) mits de/
somme van drije hondert gul(den)s/
wissel gelt, welcke vercooperen/
kennen ontfangen te hebben diene(nde)
//
dese daer over voor absolute/
quittantie sonder van voordere/
gehouden te sijn te doceren mits/
welcke soo verclaeren de voors(chreve)/
vercooperen aen het voorseijt/
goet geen recht nochte actie/
meer te hebben nochte te reser-/
veren maer de acceptanten te/
hebben gestelt in hunne plaetse/
stede ende gereghtigheijt waran-/
derende t'selve voor vrij, suij-/
ver ende onbelast behalvens/
s'heeren chijns van vierentwin-/
tigh stuijvers s'jaers aen d'abdije/
van parck, daer voren altijt/
guarrant gelovende onder obli-/
gatie van hunne respective per-/
soonen (ende) goederen, met onwederoo-/
pelijcke constitutie op ieder thoon-/
der deser oft des selffs copije authen-/
tieck om te compareren voor den/
souve(rijnen) raede van brabant, voor/
heeren mijer ende schepenen van/
loven (ende) alomme om desen aldaer/
te doen ende laeten vernieuwen/
(ende) herkennen (ende) aldaer te consenteren/
inde ontgoedenisse ende goedenisse/
mede inde condemnatie voluntair
//
alles sonder voorgaende dagement/
gelovende verbindende (ende) renun-/
tierende in forma. Aldus gedaen/
(ende) gepasseert ten daege voors(chreve) ter/
presentie van joannes mottoulle/
(ende) dionisius gens getuijgen hier toe/
aensocht - die minute deser becleedt/
met sijnen behoorel(ijcken) segel - is bij de/
voors(chreve) comparanten ende acceptant/
onderteeckent, onder stondt mij/
present (ende) was onderteeckent/
e(manuel) haelgoet not(ariu)s/
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven alhier vernieuwt,/
herkent (ende) gereitereert den inhoudt/
vanden bovenstaende contracte/
notariael in alle ende iegewel(cke)/
sijne poincten clausulen ende/
articulen daer inne vermelt,/
mitsgaders bij maenisse des voors(chreve)/
[jo(nke)[r] albert francois van winghe loco des] heere mijers naer voorgaende/
wijsdomme vande heeren schepenen/
der stadt loven naer te noemen/
heeft opgedraegen met behoorelijcke/
vertijdenisse (ende) renuntiatie twee/
hondert sessendertigh roeden lants/
gelegen buijten de thiensche poorte
//
deser stadt hier vorens in hunne/
regenoten geexprimeert, (ende) mits/
de ord(onnan)tie van rechten den voors(chreve)/
opdraegere daer uijt behoorelijck/
ontgoeijdt (ende) onterfft sijnde, soo is/
daer inne gegoijdt ende geerft/
den notaris haelgoet alhier pre-/
sent ende t'selve accepterende/
in den naem ende ten behoeve/
van theodorus de pauw (ende) anna/
lamber gehuijsschen hunne erffven/
(ende) naercomelingen ofte de ghene/
huns actie sijn hebbende per mon(itionem)/
iure et satis obligando, submittendo,/
ac renuntiando in forma coram/
s(ieu)[rs] joannes van arenbergh et/
cornelis berses schepenen hac 26/
junii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer