SAL7977, Act: V°436.2-R°438.1 (248 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°436.2-R°438.1  
Act
Date: 1728-06-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) debitum] Inde tegenwoordigheijt van jo(nke)[r]/
albert francois van winghe/
loco des heere mijers (ende) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
arnoldus geeraets officiael van(de)/
tweede schrijffcamer der voors(chreve)/
stadt, uijt crachte (ende) naer vermogen/
van sijne onwederoopelijcke procu-/
ratie geinsereert inde publiecke
//
conditien gehouden van wegens/
jouff(rouw)[en] lowies (ende) maria van/
melle bijde gesusters door den/
notaris e(manuel) haelgoet op den 27[en]/
januarii 1728 als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde, heeft ter mae-/
nisse van jo(nke)[r] van winghe loco/
des heere mijers (ende) naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen opgedraegen met/
behoorel(ijcke) vertijdenisse (ende) renuntiatie/
een schoon wel gelegen huijs gestaen/
(ende) gelegen alhier binnen loven ge-/
noempt den klijnen papegaij regen(oten)/
de straete ter i[e], den groenen pape-/
gaij ter ii[e], de roode handtschoen ter/
iii[e] ende de deijl van achter ter/
vierdere zijden soo ende gelijck/
het selve metten uijtganck vande/
brandende keersse is gebleven aen/
s(ieu)[r] franciscus wera ten behoeve van/
s(ieu)[r] peeter de grumont om ende/
voor de somme van sesthien hondert/
(ende) vijfftigh guldens (ende) hondert ende/
twintigh hoogen volgens de voor-/
beroepen conditien bij copije authen-/
tieck alhier in originale gesien (ende)/
gebleken, (ende) mits d'ordonnantie van/
rechten den voors(chreve) opdraegere
//
daer uijt behoorelijck ontgoijdt (ende)/
onterfft sijnde, soo is daer inne/
ter maenisse ende wijsdomme/
als voor in het voors(chreve) huijs ge-/
goijdt (ende) geerft den notaris e(manuel)/
haelgoet alhier present ende/
t'selve accepterende in den naem/
(ende) ten behoeve van s(ieu)[r] bernar-/
dus balla (ende) jouff(rouw)[e] maria cloene/
gehuijsschen, als genomineerde/
wegens den voors(chreve) peeter de/
grumont volgens des selffs/
verclaeren staende in pede der/
voors(chreve) conditien, hunne erffven (ende)/
naercomelingen ofte de ghene/
huns actie hebbende per moni(tionem) iure/
et satis obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma et waras/
waer toe wordt gerefereert (ende)/
de ghene alhier worden gehouden/
voor gerepeteert (ende) geinsereert,/
coram s(ieu)[rs] joannes van aren-/
bergh (ende) cornelis berses hac/
26 junii 1728/
Copije vande quittantie/
der pontpenningen/
Ontfangen van bernardus balla
//
de somme van sevenent'negentigh/
guldens eenen stuijver wissel/
gelt voor de pondtpenningen van/
een huijs gestaen inde mechelsche/
straet genoemt den clijnen/
papegaeij regenoten den groenen/
papegaij de roode handtschoen/
(ende) deijle vercregen tegens jouff(rouw)[e]/
louise (ende) maria van mille voor/
1650 guldens wissel gelt boven 12/
stomme hoogen, 120 andere het, stuijver/
gelt, vanden biers not(ari)s loon et(ce)t(er)[a]/
volgens conditien gehouden door/
den not(ari)s haelgoet 27 janu(arii) 1728/
actum 25 junii 1728 signatum/
van molle 1728 (ende) leeger stont/
de voorgaende pontpenningen/
volgens den wijckboeck sijn/
geprescribeert, ende verclaert/
den cooper desen in coop niet te wesen/
geschiet voor een doode hant/
signatum van molle 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer