SAL7977, Act: V°440.2-V°441.1 (251 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°440.2-V°441.1  
Act
Date: 1728-07-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen/
van de onwederoepelijcke procuratie gein-/
sereert in de publiecque conditien van ver-/
coop gehouden door den notaris joannes/
franciscus everaerts op den 9[en] januarii/
1728 binnen dese stadt loven in de herberghe
//
genoempt het middelste taeffelrondt van/
weghens de respective erffgenaemen van/
wijlen s(ieu)[r] jooris adams in sijn leven gul-/
deecken was deser stadt ende joff(rouw)e maria/
francoijse brenaert gehuijsschen waeren als/
sij leeffden, ende de quittantie in pede/
dijer staende, heeft ter manisse des heere/
meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen op-/
gedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie seecker block landts/
groodt vijff dachmaelen onbegrepen der/
maete soo ende gelijck hetselve geleghen/
is rontomme in sijne grachten onder dutsel/
regenoten lonthij ter i[re], de straete comen-/
de van den dutselen driesch ter ii[re] ende/
die vekenstraete ter iii[re] zeijden, soo ende/
gelijck het selve metten uijtganck van de/
brandende keersse is gebleven aen heer ende/
m(eeste)[r] bartholomeus hendricx secretaris deser/
universiteijt van loven om ende voor de/
somme van twee hondert vijffventwintigh/
guldens boven de hooghen ende anderen/
ongelde achtervolghens de voors(chreve) conditien/
bij copije authentiecq alhier gesien ende/
gebleecken, ende mits d'ordonnantie van/
rechten den voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoo-/
relijck ontgoijet ende onterft sijnde, soo/
wordt mits desen da ter manisse ende naer/
voorgaende wijsdomme als voor in het voors(chreve)/
block landts gegoijet ende geerft den notaris/
joannes franciscus everaerts alhier present/
ende accepterende in den naeme ende ten/
behoeve van heer ende m(eeste)[r] bartholomeus/
hendricx secretaris deser universiteijt van
//
loven ende jouff(rouw)e joanna petronella bollens/
gehuijsschen, hunne erffven ende naercomelin-/
ghen ofte degene huns actie hebbende per/
monitionem iure et satis den voors(chreve) opdrae-/
ghere uijt crachte als boven obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma et waras/
op eenen chijns van iii den(ieren) boon, eenen capp(uyn)/
ende een molevat evene s'jaers/
die als nu bevonden is op het voors(chreve) block/
uijt te gaen aen het goodts huijs van gemp,/
ende voorts meer als in de voors(chreve) conditien/
waer toe wort gerefereert ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert coram/
jo(nke)r albert francoijs van winghe ende heer/
ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten schepe-/
nen hac 8 julii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer