SAL7977, Act: V°443.1-V°445.1 (253 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°443.1-V°445.1  
Act
Date: 1728-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwe-/
deroepelijcke procuratie in den ondergeschre-/
ven contracte notariael geinsereert om/
den selven wettelijck te moghen vernieuwen/
herkennen ende reitereren, als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft t'selve gedaen/
ende geeffectueert in voeghen ende man-/
niere naervolghende luijdende aldus. Op/
heden desen 9[en] julii 1728 comparerende/
voor mij notario bij sijne maj(estij)ts souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen naer/
genoempt s(ieu)r jacobus van oijenbrugghen/
apoteker binnen dese stadt loven den/
welcken heeft verclaert te surrogeren in/
sijne stede ende plaetse s(ieu)r charles de l'es/
caille innegesetene van sluijs in alsulcke/
rente van twee hondert viertigh guldens/
permissie wisselgeldt capitaels ende alle/
andere pretentien ende gerechtigheden ge-/
competeert hebbende de fondatie laurent/
int' groodt collegie binnen dese universiteijt/
als hij eersten comparant heeft vercreghen/
teghens de eerw(eerdige) heeren proviseurs van het/
selve collegie ende heer ende m(eeste)r bartolome-/
us hendricx als rentmeester van het selve/
collegie, staende de selve rente ende preten-/
sien geaffecteert op de goederen van het/
sterffhuijs van wijlen d'heer semetrius denne/
volghens de constitutie brieven daer van
//
sijnde breeder gereclameert in d' acte/
van transport ten behoeve des voorschreven/
comparants bij die voors(chreve) heeren proviseurs/
ende rentmeester verleden gepasseert voor/
den notaris j(acobus) a(ntonius) du rij ende seeckere getuij-/
ghen in dathe 2[en] (decem)bris 1727 ende gereali-/
seert voor die heeren meijer ende schepenen/
deser stadt loven in dathe 8[en] januarii 1728/
in 2[da] de welcke mits desen worden over-/
gegeven, welcke surrogatie den voors(chreve)/
comparant verclaert te doen mits aen hem/
worden gerestitueert de respective sommen/
in de voor beroepen acte gespecificeert,/
mitsgaeders oock de somme van twelff/
guldens twelff stuijvers permissie wissel-/
geldt over de costen van beschrijff, goede-/
nisse ende dagementen ex post facto ge-/
daen, gelijck oock de somme van thien/
guldens ses stuijvers permissie wisselgeldt/
voor het loopende jaer intrest der rente/
hier voorens beroepen, ende finalijck mits/
van de selve rente ende voordere pretensien/
worde ontslaghen alsulcke twee boinderen/
landts uijt een meerder stuck van vier/
boinderen geleghen tot geest s(in)t remij in het/
veldt genoempt del sart waer van de/
andere twee boinderen sijn competerende/
aen joff(rouw)e landewijck/
Item alnoch een dachmael bosch uijt een/
halff boinder geleghen tot geest s(in)t remij/
voors(chreve) regenoten den heere van nieuwsaert/
ter i[re], joff(rouw)e landeweijck ter ii[re] ende/
d'h(ee)[r] l'escaille ter iii[re] ende iiii[re] zeijden/
respective hem eersten comparant beneffens/
den eerw(eerdige) heere henricus van oijenbrugghen
//
competerende volghens goedenisse daer/
van sijnde gepasseert voor d'heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven in dathe/
28 februarii 1728 in 2[da]./
Allen d'welck door den voor genoempden/
s(ieu)[r] charles de l'escaille alhier mede/
comparerende is geaccepteert geworden/
in forma, verclaerende dijenvolghens te/
consenteren in de cassatie der voors(chreve) rente/
van twee hondert viertigh guldens permis-/
sie wisselgeldt capitaels als oock ten/
opsichte van alle andere pretentien breeder/
in de voor beroepen acte gereclameert/
ten opsichte van de voor gespecificeerde/
twee panden daer ende alsoo sonder daer/
toe voorders ofte anderssints gekent te/
moeten worden, mits welcke ende dat hij/
eersten comparant weghens den acceptant/
over dese surrogatie ten vollen bekent vol-/
daen te wesen, soo verclaert hij uijt den hooffde/
van de voor beroepen cessie geen recht, actie/
ofte pretentie meer te hebben nochte te reser-/
veren, dan den acceptant te stellen in sijne/
stede, plaetse ende gerechtigheijt cum omni/
iure, behoudentlijck ten opsichte van de voor/
gespecificeerde twee panden ter welckers/
opsichte de affectatie mits desen compt/
te cesseren, gelijck hij eersten comparant/
insgelijcx nijet en sal gehouden wesen in/
eenigh voorder gaurrant, dan dat de ge-/
melde rente noch de andere pretentien/
in de voor beroepen acte gementioneert/
van sijnen weghen nijet en sijn belast nochte/
veralieneert, constituerende alvolghens
//
onwederoepelijck allen thoonders deser/
ofte copije authentiecq ende elck in het/
besonder om te compareren voor rechters/
competent om aldaer te consenteren in/
ontgoedenisse ende goedenisse in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert ten tijde/
voors(chreve) ter presentie van s(ieu)[r] theodorus van/
overbeeck ende franciscus masson als/
getuijghen hier toe geroepen d'originele/
minute deser becleedt met behoorelijcken/
segel is bij den voors(chreve) comparant ende ac-/
ceptant beneffens mij notario onderteeckent/
onder stont quod attestor ende was onder-/
teeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in den/
bovenstaenden contracte notariael geinse-/
reert, heeft den selven in allen ende iegewelc-/
ke sijne poincten, clausulen ende ar(ticu)len/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt,/
herkent ende gereitereert uijt crachte als/
boven obligando submittendo ac renunti-/
ando in forma, mitsgaeders bij manisse des/
heere meijers ende naer voorgaende wijsdom-/
me der naer te noemen heeren schepenen,/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie de voors(cheve) capitaele/
rente van twee hondert viertigh guldens/
wisselgeldt mette openstaende verloopen/
der selve, mitsgaeders alle respective voordere/
pretentien breeder gespecificeert in de/
acte gepasseert voor den notaris du rij in/
dathe 2[en] (decem)bris 1727 hier voorens beroepen/
de welcke alhier wort gehouden voor gerepe-/
teert ende geinsereert, ende mits d'ordonnantie
//
van rechten den voors(chreve) opdraeghere daer uijt/
behoorelijck ontgoijet ende onterft sijnde,/
soo wort mits desen daer inne respective/
gegoijet ende geerft den notaris joannes/
franciscus everaerts alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] charles de l'escaille, sijne erffven/
ende naercomelinghen ofte de gene sijns/
actie hebbende per monitionem iure et satis/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma ende voorts meer opden voet van de/
bovenstaende acte waer toe wort gerefe-/
reert ende waer van den teneur alhier/
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram jo(nke)r albert francoijs/
van winghe ende h(ee)r ende m(eeste)r hiachintus/
jacobus schouten schepenen hac 10 julii 1728/
b claes/
1728/
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer