SAL7977, Act: V°5.1-V°7.16 (2 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°5.1-V°7.16  
Act
Date: 1727-06-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-10 by pieter-jan lahaye
[tdobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven hie naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossem/
officiael vande [middelste] schrijffcamere alhier uijt/
crachte ende naer vermogen van d on-/
wederroepelijcke procuratie in den/
ondergeschreven contracte notariael/
geinsereert, om den selven wettelijck te/
mogen vernieuwen, herkennen ende/
eitereren als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen ende geef-/
fectueert in voegen ende maniere naer/
volgende luijdende aldus. Op heden den/
22 junii 1709 compareerde voor mij/
guillielmo waselaerts not(ari)s roijal tot/
brussel residerende e(nde) inde presentie vande/
getuijgen naergenoemt in propren persoone/
hendrik thielens sone wijlen daniels daer/
moeder aff was anna draps, den welcken/
comparant over mits de somme van vijff/
en tachentigh guldens rintsguldens/
eens, die hij in goeden couranten gelde/
bekende wel ende deughdelijck ont-/
fangen te hebben uijt handen van hen-/
drick draps alhier present e(nde) den coop/
van het parceel lants naerbeschreven/
accepterende soo voor hem selve als/
inden naem ende ten behoeve van/
anneken stercx sijne huijsvrouwe dats/
te wetene een halff boinder lants ge-/
staen ende gelegen onder de vreijheijt/
van duijsbourgh opde ruijsbergh rege-/
noten die representanten oft actie hebbende
//
van wijlen thomas stroobant ter eenre, d'erff-/
genaemen van wijlen s(ieu)[r] peeter huijgens/
ter tweedere ende ter derdere, ende d'erffge(naemen)/
anthoen de raeijmaker ter iiii[e] sijden, den/
voorn(oemde) ontfangere tot behoeff voors(chreve) aldaer/
genoegh bewesen op den commere van/
een sister rogge s'jaers aende herelijck-/
heijt van bautersom resorterende onder de/
voors(chreve) vreijheijt als vrouwe vanden gron-/
de sonder meer cheijns oft commers daer/
op uijtgaende oft te vergeldene in alder/
vuegen ende manieren het selve halff boin-/
der lants op den voornoemden transpor-/
tant is verstorven e(nde) gesuccedeert bij aff-/
lijvigheijt van sijne voorsijde moeder/
saliger, aende welcke het voorgeruert/
halff bunder lants onder andere was/
te deele gevallen in den sterffhuijse van/
wijlen ingel draps haeren vader was,/
volgens sekere manuale lotinge, scheij-/
dinge e(nde) deijlinge naer voorgaende be-/
hoorelijck tauxatie tusschen de selve/
sijne voorseijde moeder ter eenre ende/
hare mede erffgenaeme ter andere sijden,/
aengegaen ende gepasseert den xix[e] octo-/
ber sesthien hondert vijff en sestigh/
ende dat alles met den selven rechte, waer-/
schappe ende vastigheijt dat den voor-/
gen(oem)den transportant uijtten hooffde van/
wijlen sijne voors(chreve) moedere ende uijt/
crachte vande gemelde lotinge, daer/
aff e(nde) innehadde, gelovende daer en bo-/
ven aen den voorn(oemde) acceptant tot be-/
hoef voors(chreve) daer aff ende over alle voors(chreve)/
behoerelijck waerschap ende altoos ge-
//
noch te doen op datter iet aengebraecke, met/
conditie dat den voors(chreve) acceptant boven de/
voorn(oemde) coopsomme iaerelijcx voortaen sal/
moeten draegen den gemelden cheijns van een/
sister coren 't sjaers ende tot dien oock betaelen/
e(nde) hem transportant affdraegen allen den open-/
staenden achterstel vanden selven coren cheijns/
sonder corten aende gemelde cooppen-/
ningen alles ter goeder trouwen sonder fraude/
oft argelist, welcken volgende soo heeft/
den voorn(oemde) transportant mits desen onwe-/
derroepelijck geconstitueert [vacat]/
ende alle andere thoonders deser int be-/
sunder om in sijnen naem ende van sijnen/
twegen te gaen ende te compareren voor/
die meijer ende erfflaetheren der voorseijde/
heerelijckheijt van bautersem ende alom-/
me elders voor heren e(nde) hoven competent/
ende aldaer wettelijck vernieuwende,/
allen 'tgene voors(chreve) staet, den transportante/
van het voorgeruert halff boinder lants/
andermael te doen ende te reitereren/
tot behoeff vanden voorn(oemde) acceptant/
e(nde) sijnder voors(chreve) huijsvrouwe e(nde) hun/
dienvolgende daerinne behoorelijck te/
doen ende laeten goeden, vestigen ende/
erffven met geloffte van wairschap als/
boven, gelovende e(nde) verbindende (etcetera)/
actum bruxellis ten daege maende e(nde)/
jaere eerst voors(chreve), ter presentie van s(ieu)[r]/
gabriel van gindertaelen e(nde) s(ieu)[r] jan/
baptista andriessens als getuijgen hier/
over geroepen e(nde) sonderlinge gebeden, e(nde)/
des toerconde, soo hebben die voorn(oemde)/
vercooper e(nde) coopere de minute deser be-/
cleet wesende met eenen segel van drije/
stuijvers beneffens mij notario stipulanti
//
respectivelijck onderteeckent e(nde) gesub-/
marcqueert (etcetera) Onderstont quod attestor/
et erat signatum g(uillielmus) waselaer not(arius) p(ublicu)s/
1709/
Welcken volgende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie/
in den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert, heeft den selven in alle ende/
igewelcke sijnen poincten, clausulen ende/
articulen daerinne breeder vermelt al-/
hier vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert, obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma mitsgaders bij/
manisse des voors(chreve) here meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen heeft/
opgedraegen met behoorelijcke ver-/
tijdenisse ende renuntiatie een/
halff boinder lants gelegen onder/
duijsbourgh op de ruijsbergh, hier vorens/
in sijne regenoten nader gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits d'ordonnan-/
tie van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daeruijt behoorelijck ontgoeijt ende/
onterfft sijnde, soo wort mits desen [daerinne] ge-/
goeijt ende geerfft den notaris janssens/
alhier present ende 't selve accepterende/
in den naem ende ten behoeve van/
hendrick draps ende elisabeth meert/
gehuijsschen, hunne erffven naercome-/
lingen ofte hens actie hebbende per/
monitionem iure et satis et waras/
prout latius in supradicto procura-/
torio, waer toe wort geresereert
//
ende den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor geinsereert ende gere-/
peteert coram jo(nke)r albert francois van/
winghe ende h(ee)r ende m(eeste)r hijachintus/
jacobus schouten schepenen hac 27 junii/
1727 guil(ielmus) ant(honius) van dieve s(ec)re(taris)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer