SAL7978, Act: R°31.2-V°35.1 (14 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°31.2-V°35.1  
Act
Date: 1728-07-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heere/
mijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
arnoldus geeraets uijt crachte/
e(nde) naer vermogen van(de) procuratie/
in den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert, om den selven
//
te vernieuwen, herkennen ende/
te reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen e(nde) geefectueert in voegen/
e(nde) maniere naervolgende luijdende/
aldus. Op heden achtsten julii/
1728 voor mij not(ari)s bij den souve(rijnen)/
raede van b(ra)bant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijgen naergen(oem)[t] compareerde/
peeter van doren innegesetenen/
van cortenbergh den welcken/
kent ontfangen te hebben van s(ieu)[r]/
jan van haelen e(nde) jouff(rouw)[e] louise/
aduet gehuijsschen de som(m)e van/
vijff hondert gul(den)s courant gelt,/
den schellinck tot seven stuijvers/
e(nde) soo naer advenant dienende/
dese voor quittantie ter saecke/
van welcke som(m)e den comparant/
geloeft te gelden e(nde) te betaelen/
ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen/
den selven van haelen present/
e(nde) accepterende eene erffelijcke
//
rente van tweentwintigh gul(den)s/
thien stuijvers s'jaers a vier/
en halff par cente cours nemende/
date deser, waer voor sulcx/
d'eerste jaer van betaelinge val-/
len e(nde) verschijnen sal op gelijcken/
achtsten julii van het toecomende/
jaer xvii[c] negenentwintigh,/
los ende liber van alle lasten/
e(nde) exactien t'sij x xx mindere ofte/
meerdere penningen, beden, subsi-/
dien, contibutien e(nde) van alle/
andere impositien hoedanigh e(nde)/
van wat nature die souden mogen/
wesen, niettegenstaende eenige/
placcaerten ter contrarien waer/
aen den rentgelder derogeert/
mits desen e(nde) soo voorts van/
jaere te jaere in munte vol-/
gens de evaluatie ten respective/
valdage als schult met recht/
verwonnen e(nde) tot die effective/
quijttinge toe die altoos sal mogen/
geschieden in twee gelijcke rijsen/
met den proportionelen interest/
van het loopende jaer e(nde) costen daer
//
van dependerende, obligerende tot/
assurantie van dijen sijnen per-/
soon e(nde) goederen meubelen e(nde) immeu-/
belen present e(nde) toecomende ende/
namentlijck uijt crachte van/
mutueel testament van wijlen/
anna van vollesom sijne huijs-/
vrouwe was gepass(eer)[t] voor den/
not(ari)s p(etrus) van vossum binnen/
dese stadt loven den 26 feb(rua)rii/
1714 waer bij den comparant/
is hebbende volle macht om te/
vercoopen, belasten oft andersints/
te disponeren over de goederen/
van sijne voors(chreven) huijsvrouwe/
verclaert hij comparant tot meer-/
dere vastigheijt soo vande cap(ita)le/
somme als jaerel(ijcksche) interest te/
verobligeren een block landts/
e(nde) somweijde in sijne kanten/
gelegen onder de parochie van/
bergen bij campenhoudt groot/
een bunder onbegrepen der maete/
regen(oten) de drisstraete ter i[e]
//
guilliam van espen ter ii[e],/
het begijnhoff van brussele ter/
iii[e] e(nde) de erffgen(aemen) van doren/
over wijlen hendrickx ter iiii[e]/
sijden niet belast als met eene/
anterieure capitale somme/
van vier hondert gul(den)s aen de/
selve rentheffers volgens acte/
voor mij notaris gepasseert den/
12[en] junii 1725/
Item verclaert alnoch te ver-/
obligeren seker ander huijs ende/
hoff met alle sijne toebehoorten/
gelegen e(nde) gestaen onder corten-/
bergh voors(chreven) genoemt den/
veltenboor groot twee dagh-/
wanden en halff regenoten s'heere/
straete ofte de leijbeke ter i[e]/
michiel de pauw ter ii[e], het/
straetken aldaer loopende naer/
de kercke ter iii[e], het godtshuijs/
van cortenbergh ter iiii[e] den/
heere raedt vander noodt over/
cortenbergh voors(chreven) ter v[re]/
e(nde) catharina de pauw ter vi[e]
//
belast met eenen cappuijn/
e(nde) eenige penninge lovens/
aen cortenbergh voors(chreven) een/
halff blanck ofte halven/
braspenninck aen sijne ma(jestij)[t]/
e(nde) een molenvat coren aende/
costerije van cortenbergh/
voors(chreven) sonder meer, consente-/
rende daer over inde behoorel(ijcke)/
affectatie bij opdracht ofte main-/
mise e(nde) ten effecte van dijen ende/
tot meerdere versekeringhe deser/
sijn hier mede comparere(nde) jan/
e(nde) peeter van doren meerder-/
jarige sonen des rentgelders/
de welcke soo voor hen als/
voor hunnen anderen broeder e(nde)/
[twee] susters voor de welcke sij/
hun sterckmaecken, verclaeren/
soo dese als de voorgaende lich-/
tinge te approberen ende al-/
volgens te stemmen inde affec-/
tatie ten eijnde voors(chreven) onwe-/
deroepelijck constituerende allen/
thoonder deser ofte dobbel au-
//
authentieck om te compareren/
voor den souve(rijnen) raede van/
brabant, heeren wethouderen/
deser stadt e(nde) elders des behoorende/
om aldaer te consenteren in/
condemnatie voluntair als/
mede inde voors(chreven) affectatie over/
den liberen pandt als principale/
hijpoteque ende over het chijns-/
roerigh goet tot cortenbergh/
als onderpandt, als mede in/
mainmise over bijde te samen de-/
creet e(nde) anderwerff decreet dier/
alles sonder voorgaende dage-/
ment. Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van d'heer/
egidius striethagen jurist et(ce)t(er)[a]/
e(nde) van franciscus guilielmus/
thibaut getuijgen hier toe aen-/
socht, sijnde d'originele minute/
deser - becleedt met den behoore-/
lijcken segel - onderteeckent/
peeter van doren, jan van/
doren, peeter van doren, j(an)/
van haelen 1728 et a me
//
notario quod attestor signatum/
j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s/
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreven) geconstitueerden uijt/
crachte als voor alhier ver-/
nieuwt, herkent ende gereite-/
reert den inhoudt vande boven-/
staende contracte notariael/
in alle ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen e(nde) articu-/
len daer inne vermelt, mits-/
gaders bij maenisse des voors(chreven)/
heere mijers naer voorgaende/
wijsdomme vande naer te/
noemen heeren schepenen heeft/
opgedraegen met behoorelijcke/
vertijdenisse e(nde) renuntiatie een/
block landts ende somweijde/
gelegen onder de parochie van/
bergen hier vorens in sijne kan-/
ten ende regenoten geexprimeert./
Item seker huijs e(nde) hoff met alle/
sijne toebehoorten gestaen ende/
gelegen onder cortenbergh/
als onderpandt insgel(ijckx) hier boven
//
in hunne respective regenoten/
geexprimeert, e(nde) mits de ordon-/
nantie van rechten den voors(chreven)/
opdraegere daer uijt ontgoijdt/
e(nde) onterft sijnde, soo wordt/
mits desen daer inne behoorel(ijck)/
gegoijdt ende geerft den notaris/
durij alhier present ende accep-/
terende in den naem ende ten/
behoeve van s(ieu)[r] jan van haelen/
e(nde) jouff(rouw)[e] louise aduet gehuijsschen/
hunne erffven e(nde) naercomelingen/
ofte de ghene huns actie sijn/
hebbende, quo facto predicto/
bona transportavit et reddi-/
dit op de commeren e(nde) lasten/
daer te vorens op uijtgaende,/
e(nde) voorts meerder op die voors(chreven)/
twee respective capitale renten/
d'eene van vier hondert guldens/
e(nde) d'ander van vijff hondert gul(den)s/
courant gelt als die jaerel(ijcksche) al-/
reede verschenen e(nde) te verschijnen/
interesten dijer respective ter-/
minis debitis et consuetis persol-/
vendis, per mo(nitionem) iure et satis obligan(do)
//
submittendo, ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave, heere van/
baienrieu ende leijens et(ce)t(er)[a]/
e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 27 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1744-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte not(ariae)l gep(a)ss(eer)t/
voor den not(ari)s/
j.b. niewens/
binnen brussel/
reside(rende) in date/
31 jan(uarii) 1744/
dat de nevenstae(nde)/
rente van vijff/
hondert g(u)l(den)s cap(itaels)/
is gequeten wegens/
jan van doren/
aen den eerw(eerdige)/
h(ee)[r] nicolaus/
herpen plebaen van s(in)[t] gudula tot brussel, quare hic vacat/
hac septa martii 1744 ita est/
j b everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator