SAL7978, Act: V°10.1-V°12.1 (5 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°10.1-V°12.1  
Act
Date: 1728-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-15 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naerge-/
noempt gestaen joannes franciscus eve-/
raerts officiael van de tweede schrijffcamere/
der voors(chreven) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke procu-/
ratie in den onderges(chreven) contracte notariael/
geinsereert om den selven wettelijck te/
moghen vernieuwen, herkennen ende reite-/
reren, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft t'selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voeghen ende manniere naer-/
volghende luijdende aldus. Op heden desen/
19 april 1728 compareerde voo mij not(ari)s/
bij sijne maj(etij)ts souverainen raede van bra-/
bant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naer genoempt/
jan truijts bejaerighden jonghman, anna/
truijts bejaerighde jonge dochter ende kinde-/
ren van gillis truijts, mitsgaeders francis/
van der hoeven ende maria truijts sijne/
huijsvrauwe welcke comparanten verclaerden/
wel ende deughdelijck van opden twin-/
tighsten februarii 1727 ontfanghen te heb-/
ben uijt handen van vrauwe maria catha-/
rina verreijcken ende jouff(rouw)[e] elisabeth loos/
respective priorinne ende procuratersse/
van het clooster de wittevrauwen eene/
somme van negen hondert guldens in goeden/
permissen wisselgelde den pattacon tegens/
twee guldens ende acht stuijvers den/
schellinck tegens ses stuijvers ende andere/
specien naer advenant gerekent dienende
//
dese daer over voor absolute quittantie/
sonder van voordere gehauden te sijn/
te doceren ter welckers oorsaecke gelooff-/
den de voors(chreven) comparanten te betaelen/
ende te gelden eene jaerelijcksche rente/
van vijffenveertigh guldens s'jaers, ende/
ingevalle de rentgelderen dese rente alle/
jaeren wel ende loffelijck quaemen te/
betaelen t'ideren valdaege ofte ten uijt-/
tersten drij maenden daer naer soo con-/
senteren de voors(chreven) renthefferen dat sij sul-/
len gestaen met sesendertigh guldens in/
alsucke munte als t'ideren valdaege sal/
cours nemen vrij nochtans van alle lasten/
soo xx[ste] penningen contributien be-/
den als alle andere innegestelt ofte in het/
toecomende inne te stellen niet tegen-/
staende eenige placaerten ter contrarie/
aen de welcke sij mits desen wel expresse-/
lijck verclaeren te derogeren ende waer/
van den eersten valdagh is verschenen den/
twintighsten feb(ruarii) 1728 ende voorts alle/
jaeren opden 20[sten] feb(ruarii) te verscheijnen tot/
de effective quijtinge toe de welcke sal/
mogen geschieden t'allen tijde de rentgel-/
deren gelievende met gelijcke somme ende/
volle rente, ende tot meerder vastigheijt/
soo van de capitaele penningen als jaere-/
lijcksche verloopen soo verobligeerden de/
voors(chreven) comparanten hunne respective/
solidaire persoonen ende goederen met re-/
nuntiatie aen het privilegie executionis et/
divisionis daer van door mij notario onderricht/
sijnde, ende naementlijck soo verobligeerden
//
sij eerst een stuck lants genoempt het/
seven boinder groot bat een boinder gele-/
gen onder de baronnie van put regenoten/
de vogelstraet ter i[re] de commanderije/
van pitsenborgh ter ii[re] de wed(uw)[e] bosmans/
ter iii[re] ende de erffgenaemen robijns allee-/
nelijck belast met twee stuijvers en halven/
aen het laethoff van wasbeke, ende bij de com-/
paranten vercregen tegens d'erff(genaemen) christijns/
volgens acte gepasseert voor den not(ari)s/
henricus vaets tot brussel residerende opden/
4 meert 1727/
Item een stuck lants gelegen onder de/
voors(chreven) baronnije van put genoempt het/
clijn hooghvelt groodt ontrent een boinder/
regenoten de vogelstraete ter i[re], gilis/
truijts ter ii[re], iii[re] ende iiii[re] seijden allee-/
nelijck belast met seven stuijvers een oort/
sjaers aen sijne majesteijt vercregen tegens/
de voors(chreven) erffgen(aemen) christijns volgens goedenis-/
se gepasseert voor sijne maj(estij)ts schepenen/
van befferen den 10 meert 1727/
Item een stuck lants genoempt het groodt/
hooghveldt groot met de canten ontrent/
de twee boinderen geleghen onder de/
voors(chreven) baronnije van put regenoten de voors(chreven)/
vogelstraete ter i[re] ende ii[re] gillis truijts ter/
derdere ende de commanderije ter vierdere/
seijden belast aen de commanderije van/
pitzenborgh met vijffendertigh stuijvers sjaers/
chijns sonder meer/
Item huijs ende hoff geleghen binnen de/
baronije van put voors(chreven) met ontrent de
//
twee boinderen lants regenoten de/
voors(chreven) comparanten met het goet vercre-/
ghen tegens d'erffgenaemen christijns ter/
i[re] pitzenbourgh ter ii[re] de straete ter iii[re]/
ende gillis luijttens ter iiii[re] seijden vreij/
ende onbelast behalven s'heeren chijns van/
drijentwintigh stuijvers aen d'abdije van/
grimberghen consenterende over alle dese/
panden in de affectatie ende allen t'ge-/
ne voors(chreven) te geschieden daer ende alsoo/
met onwederroepelijcke constitutie op/
ider thoonder deser ofte des selffs copije/
authenticq om te compareren in den souve-/
rainen raede van brabant voor heeren meij-/
er ende schepenen van loven ende alomme/
om dese aldaer te doen ende laeten ver-/
nieuwen, herkennen ende realiseren ende/
aldaer te consenteren in de affectatie/
t'sij bij opdrachte, mainmise ofte andersints/
decreet ende herdecreet daer op te volghen/
als mede in de condemnatie voluntair/
alles sonder voorgaende daegement gelo-/
vende, verbindende ende renuntierende in/
forma mits welcken soo compt te cesseren/
d'acte van den 20 februarii 1727 voor mij/
notario gepasseert. Aldus gedaen ten daege/
voors(chreven) ter presentie van hendrick louis/
ende hendrick crosbeeck getuijgen hier/
toe aensocht, d'originele minute deser becleet/
met behoorelijcken segel is bij de voorschreve/
respective comparanten ende getuijghen/
beneffens mij notario onderteeckent onder/
stont quod attestor ende was onderteeckent/
e(manuel) haelgoet not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreven) geconstitueerden
//
uijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
onwederoepelijcke procuratie in den boven-/
staenden contracte notariael geinsereert/
heeft den selven in allen ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen ende ar(ticu)len daer/
inne breeder vermelt alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma, mitsgaeders bij manisse des heere meijers/
ende naer voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntia-/
tie de goederen geleghen onder de baronnije/
van put hiervoorens in hunne regenoten/
respective naerder gespecificeert ende gede-/
signeert, exposito impositus est den notaris/
m(eeste)[r] cololus van der smissen alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoeve/
van het clooster van de wittevrauwen binnen/
dese stadt, quo facto eadem bona reddidit opde/
coemmeren ende lasten daer te voorens op uijt-/
gaende terminis debitis et consuetis persolven-/
dis, ende voorts meer op eene voortaene rente/
van vijffvenviertigh guldens sjaers, soo nochtans/
dat de rentgelders sullen gestaen me sessendertigh/
guldens sjaers ingevalle van precise betaelinghe/
uijtterlijck drij maenden naer iederen valdagh,/
welcke rente jaerelijcx vallende ende verscheijnende/
is den 20[en] februarii ende voorts alles meer pro ut/
in supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert ende waer van den teneur alhier/
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert/
ende geinsereert coram obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van bajenrieu/
ende laijens et(ceter)[a] ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 20 julii 1728/
p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1759-12-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-15 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte ge-/
p(a)ss(eer)t voor den/
not(ari)s stas/
den 15 (octo)ber/
1759 dat uijt/
dese rente/
sijn gequeten/
drij hondert/
gul(den)s capi(taels) we-/
gens jan/
bapt(ist) thijs/
als cooper/
vande hellicht/
van huijs, hoff/
e(nde) groot twee/
boenders ge-/
legen tot put/
quare hac vacat/
intrest alnoch/
drij hondert gul(den)s hac 24 (decem)ber 1759/
j b everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1754-03-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-15 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte gep(a)ss(eer)t voor/
den not(ari)s smedts/
de date huinc/
dat den neven-/
staenden pandt/
ende een halff/
boinder uijt/
den volgende/
pant van twee/
ontsleegen, e(nde)/
op dese rente/
sijn gequeten/
drij hondert/
gul(den)s cap(itaels) we-/
gens jan/
bullens als/
cooper vande/
selve panden/
e(nde) dat aende/
wittevrauwen/
alhier geheel/
op d'andere/
quare hic vacat/
ten regarde der/
selve hac 14 martii 1754/
j b everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 3
Date: 1760-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-15 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte gep(a)ss(eer)t/
voor den not(ari)s/
stas den 31/
meert 1760/
dat het restant/
vande rente/
van negen/
hondert ende/
d'ander van/
twee hondert/
vijfftigh gul(den)s/
cap(itaels) sijn ge-/
queten wegens/
de wed(uw)[e] ca-/
rolus thijs/
quare hic/
vacat hac 2/
aprilis 1760/
j b everaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator